GDPR

DATASKYDDSPOLICY MEDLEM

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), som ersätter personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka behandlingar som får göras med dem.

Vi på Fastighetsanställdas Förbund värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss.

Dina personuppgifter
En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt pekar ut en person. Till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person.

Kategorier av personuppgifter som behandlas av förbundet är (exempel i parantes):

 • Uppgifter för identifiering (namn, personnummer, medlemsnummer mm),
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer mm)
 • Medlemsuppgifter (tillhörighet region, avdelning, klubb, inträdesdatum, medlemskategori)
 • Uppgifter vid förhandlingsärenden
 • Uppgifter om förtroendeuppdrag (tidsperiod, uppdrag, utbildningar)
 • Utbildningar (genomgångna utbildningar, period/år)
 • Bankuppgifter (bank, kontonummer, betalsätt t.ex. autogiro)
 • Uppgifter om anställningsförhållanden (arbetsgivarens namn, organisationsnummer, arbetsplats, lön)
 • Reskontra (inbetalda avgifter, påminnelser, obetalda fakturor)

Vill du kontrollera dina personuppgifter? Logga in på Mina sidor där kan du själv uppdatera vissa av dina personuppgifter. Det går även att meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till forbundskontoret@fastighets.se

Att vara medlem i ett fackförbund
Medlemskap i fackförening är en känslig personuppgift och ditt medlemskap får inte röjas utanför Fastighets och dess biträden (du kan läsa mer om biträden nedan) om det inte finns särskilda skäl. Ett av skälen är att tillämpa det kollektivavtal som vi träffat med din arbetsgivare eller med en arbetsgivarorganisation.

Eftersom medlemskap i Fastighets är en känslig personuppgift ber vi dig att inte lämna din e-post som du har via din arbetsgivare eller skriva personliga frågor i sociala medier så att din fackliga tillhörighet röjs.

Som förtroendevald är situationen delvis annorlunda. När du är förtroendevald har du ett uppdrag i Fastighets där det ingår att vara kontaktperson för medlemmarna. I det fallet ingår det i uppdraget att informera om att du är medlem i Fastighets. Till exempel kan förtroendevaldas kontaktuppgifter och bild publiceras på webb och i tidning.

När du blir medlem
När du blir medlem i Fastighets ingår du ett ömsesidigt åtagande med oss, medlemskapet innebär en rad rättigheter och förmåner för dig och du som medlem betalar en avgift och håller dina uppgifter uppdaterade. Detta avtal oss emellan är grunden för att vi får behandla dina medlemsuppgifter.

Vad använder vi uppgifterna till?
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Fastighets. Syftet med verksamheten regleras av våra stadgar. Du hittar dem på fastighets.se sök på stadgar.

Vi behöver dina personuppgifter för att till exempel informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen för vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap och dina medlemsavgifter.

Vi kommunicerar med dig på den e-postadress du har registrerad hos oss på Fastighets. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss utan en privat. Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till forbundskontoret@fastighets.se.

Hur samlar vi in och lämnar ut personuppgifter
De flesta av dina personuppgifter lämnar du själv till oss vid inträdet, men vi uppdaterar också uppgifter mot till exempel folkbokföringsregistret. För att kunna driva dina rättigheter enligt kollektivavtal utbyter vi också information med din arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Fastighets strävar efter att endast samla in den information om dig som behövs för att kunna utföra uppdraget som facklig organisation, att kunna tillvarata dina rättigheter och administrera ditt medlemskap och tillhörande förmåner.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att kunna tillvarata dina rättigheter och administrera ditt medlemskap lämnar förbundet i vissa fall vidare dina personuppgifter till andra organisationer eller leverantörer. Dina personuppgifter skyddas genom biträdesavtal. Biträdesavtalen reglerar hur personuppgifterna får hanteras hos dessa aktörer.

Du lämnar de flesta uppgifterna
De personuppgifter vi behandlar inhämtas från dig i samband med medlemsansökan och när du uppdaterar dina uppgifter tex när du byter arbetsgivare eller telefonnummer. Du kan alltid logga in på Mina sidor och kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vissa uppgifter kan också uppdateras där. Vi behandlar även de uppgifter du lämnar om dig när du till exempel går en av förbundets utbildningar eller när vi företräder dig i ett ärende.

I samarbete med andra organisationer, Fastighets personuppgiftsbiträden
Fastighets använder en rad personuppgiftsbiträden för att kunna hantera ditt medlemskap. Till exempel arbetar förbundet för att hålla dina adressuppgifter uppdaterade och använder därför en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokföringsregister. Det här är ett exempel på ett personuppgiftsbiträde till Fastighets som vi använder för att samla in information.

Andra kategorier av biträden som får ta del av personuppgifter är till exempel vårt företag för administration FASAB6F, tryckerier, LO , a-kassan, IT-konsulter, utbildningssamordnare, banker och leverantörer av system och medlemsförmåner.

Myndigheter eller annan reglerad verksamhet
När vi är skyldiga enligt lag eller förordningar att lämna ut dina uppgifter gör vi det på ett ordnat sätt med lämplig skyddsnivå. Du kan meddela oss om du inte önskar den här eller andra förmåner, via Mina sidor eller forbundskontoret@fastighets.se.

Kollektivavtal
Tillämpningen av det kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av innebär också att vi utbyter information med din arbetsgivare och dennes arbetsgivarorganisation. Personuppgifter kan också lämnas till partsgemensamma organisationer, till exempel avseende lärlingar där uppgifter i vissa fall kan lämnas till den aktuella yrkesnämnden. För att kunna tillvarata dina rättigheter i en tvist lämnar vi också personuppgifter till andra organisationer. Kollektivavtalen innehåller också en rad förmåner, till exempel försäkringar där personuppgifter lämnas till försäkringsbolaget för att du ska kunna ta del av förmånerna.

Samtycke
Det kan finns tillfällen då vi behöver fråga dig om vi får behandla dina personuppgifter på något annat sätt, då ber vi om ett så kallat samtycke. Exempel på sådana situationer kan vara för att marknadsföra ytterligare förmåner eller om vi behöver hantera dina kostönskemål i samband utbildning eller konferens. Ett samtycke kan du återkalla när du önskar. Ett återkallat samtycke påverkar inte ditt samtycke retroaktivt, det vill säga den tid som Fastighets haft samtycke till behandlingen.

Förbundet kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Hur vi hanterar personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av anställda på förbundet, förbundets regioner eller förtroendevalda utsedda av förbundets avdelningar eller klubbar.

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå. Förbundetundvikeröverföring till tredje land i samarbeten med leverantörer och har som villkor i biträdesavtal att detta inte få förekomma hos leverantören eller underkonsulter.

Förbundet har en internationell verksamhet och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och rutiner för denna verksamhet.

Medgivande och fullmakt
Vid inträde i Fastighets informerar vi om att medlemsavgiften kan dras av din arbetsgivare vid utbetalning av din lön. Detta har förhandlats fram och är en del av våra kollektivavtal. För att utföra detta behöver din arbetsgivare få vissa personuppgifter av oss och det hanterar vi med stöd av kollektivavtalet. Arbetsgivaren och dennes betalningsförmedlare behöver ha din fullmakt att dra avgiften från lönen, och därför samlar vi in denna fullmakt i samband med inträdet i förbundet.

Efter avslutat medlemskap
Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla vissa av dina personuppgifter framöver. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dom.

Exempel:

 • Vi behöver hantera inbetalningar, påminnelser eller återbetalning av medlemsavgifter
 • Vi behöver ha kvar vissa personuppgifter för att fullgöra de krav i annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen
 • Eventuell preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning, för att vi ska kunna fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört
 • Uppgifter om födelseår, lön, geografiskt ort mm sparas i avpersonifierad form för statistiska ändamål
 • Protokoll, tex vid lönerevisionArkiv till exempel protokoll och andra beslutsunderlag i Fastighets arkiv samt Arbetarrörelsens arkiv, ARAB
 • Vi vill också kunna informera dig om förändringar i ditt före detta medlemskap, till exempel om du har haft försäkringar under tiden som medlem som du eller efterlevande senare kan göra anspråk på

Dina rättigheter
Som medlem har du rätt att veta vilken data vi har om dig och hur den används. Dessa rättigheter går vi igenom nedan. Tänk på att de alltid ska vägas mot övrig gällande lagstiftning och förbundets skyldigheter.

1. Rätten att få information om varför förbundet behandlar mina personuppgifter
Fastighets behandlar dina personuppgifter för att du som medlem ska kunna få hjälp och stöd i arbetsrättsliga frågor, information om lön, tjänster och förmåner. Läs mer om vilka behandlingar som görs och vilken laglig grund dessa har stöd under: Vad använder vi uppgifterna till?

2. Rätten att få veta kategorier av personuppgifter som behandlas
En kategori av personuppgifter som behandlas är Kontaktuppgifter, det kan vara adress, mobil och e-post som vi behöver för att komma i kontakt med dig som medlem. De uppdateras antingen genom att du meddelar oss dina nya kontaktuppgifter eller med hjälp av ett företag som tillhanda håller den tjänsten. Läs mer under Dina personuppgifter

3. Rätten att få veta om mina uppgifter lämnas vidare och i så fall till vem och vart
Fastighets samarbetar med olika företag för att kunna fullgöra sitt åtagande till dig som medlem och behöver då låta den leverantören hantera vissa personuppgifter. Detta regleras genom att företaget blir ett personuppgiftsbiträde som reglerar hanteringen av personuppgifter. Det gäller för adressuppdateringar, systemutveckling och support av tekniska och digitala hjälpmedel, tryckerier för pappersfakturor och tidningen, LO med flera. Även andra tillfällen finns då personuppgifter lämnas ut, tex till myndigheter. Läs mer under: Hur samlar vi in och lämnar ut personuppgifter

4. Rätten att få veta hur länge uppgifter lagras
Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ibland behålla vissa av dina personuppgifter en ytterligare tid. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dom. De uppgifter vi inte har skäl att behandla gallras.
Läs mer under avsnittet Efter avslutat medlemskap.

5. Rätten att få rätta felaktiga personuppgifter
Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter som du vill rätta eller radera genom att mejla till forbundskontoret@fastighets.se

6. Rätten att invända mot vad som görs med uppgifterna och begära begränsning av vad som görs med personuppgifterna
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, till exempel skicka ut förbundstidningen eller lämnar dina personuppgifter vidare till försäkringsbolaget för gruppförsäkring kan du kontakta Fastighets och meddela det. Använd gärna Mina sidor eller kontakta din region.

7. Rätt till registerutdrag
Som medlem har du rätt att få veta varifrån uppgifter om dig samlats in om du inte har lämnat dem själv. Du kan ta del av vissa av dina personuppgifter via Mina sidor och du kan begära ett registerutdrag. Läs mer om hur du praktiskt går till väga för att beställa ett registerutdrag under Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

8. Rätten att få kännedom om automatiserade beslutsfattande och vad det innebär för den registrerade
Vi behandlar inte dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattande utan det är alltid en handläggare som bekräftar ett medlemskap eller gör kontroller av andra delvis automatiserade processer.

9. Rätten att bli glömd
Om du valt att avsluta medlemskapet hos Fastighets så har du enligt rätten att bli glömd rätt att kontakta förbundet och be oss radera alla dina personuppgifter. Om det inte av annan lagstiftning kräver att vi sparar dem (exempelvis bokföringslagen) kan vi genomföra en radering av uppgifter i digitala system/register. Det hanteras i så fall genom ett avtal med förbundet där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud. Läs mer under Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

10. Dataportabilitet
Du har rätt att flytta din data från ett företag eller en organisation till en annan. Det kallas portabilitetsprincipen och innebär har rätt att få ut en fil i textformat för att kunna flytta med dig de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. I grunden handlar det om att du som medlem fyllt i uppgifter i din medlemsanmälan och du kan hos Förbundet begära att få ut samma uppgifter i enkelt format för att kunna lämna till annan part. Begäran om detta ska lämnas till forbundskontoret@fastighets.se

För att byta förbund inom LO finns en övergångsdatabas där informationen kan överföras åt dig om du så önskar.

11. Rätten att få information om hur personuppgifterna skyddats om de överförts till ett så kallat tredje land eller internationell organisation
Förbundetundvikeröverföring till tredje land (enkelt uttryckt utanför EU) i samarbeten med leverantörer och har som villkor i biträdesavtal att detta inte få förekomma hos leverantören eller underkonsulter.Läs mer under avsnittet: Hur vi hanterar personuppgifter

12. Rätten att klaga till Datainspektionen
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor i Sverige. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Tänk på att skriftlig kommunikation med Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

Hur vi arbetar med GDPR och personuppgifter på Förbundet
Fastighets är personuppgiftsansvarig och om du har frågor om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor eller hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss via: forbundskontoret@fastighets.se eller via telefonnummer 08-696 11 50.

Begäran om registerutdrag
För att begära ett registerutdrag, sänd ett meddelande till forbundskontoret@fastighets.se.

Ska uppgifterna lämnas på papper kan en administrativ avgift tas ut och skickas i så fall till din folkbokföringsadress.Begäran om registerutdrag hanteras löpande och lämnas inom en kalendermånad, om inte utdraget innebär större administration då kan det ta längre tid och vi kontaktar i så fall dig.Du har rätt att göra en förfrågan om registerutdrag en gång per år, vid flera beställningar av registerutdrag under ett kalenderår kan en administrativ tas avgift ut.

Dataskyddsombud
Förbundet har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta om frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Förbundets utsedda dataskyddsombud är:
Moa Mörner
E-post: dataskydd@fasab6f.se
Tfn: 010-483 55 00

Datainspektionen
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Tänk på att skriftlig kommunikation med Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Den här informationen kan komma att uppdateras.
Förbundet förbehåller sig rätten att uppdatera den här informationen, eftersom vi regelbundet utvecklar våra rutiner och system. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar kommer att meddelas på denna sida. 

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: