Vår organisation

Medlemmar i fackförbundet Fastighets arbetar som del-och heltidsanställda fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.

Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi. Vi är fönsterputsare och Folkets Hus-personal. Medlemmarna har också yrken som t ex områdes- och kvartersvärdar, elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

Tillsammans är vi ungefär 28 000 medlemmar. Hälften av oss är kvinnor och många har annan bakgrund än svensk.

Såhär ser Fastighets organisation ut

I maj 2022 beslutade Fastighets kongress att anta nya stadgar och en ny demokratisk organisation. Den nya organisationen innebär att vi går från geografiska avdelningar till branschavdelningar. De nya stadgarna går att läsa här

Avdelningsforumen ersätts med ett representantskap som består av ombud från dessa branschavdelningar. Landet delas in i fem representantskap, Nord, Ost, Tvär, Väst och Syd.

Medlemmar har tidigare tillhört en avdelning baserat på dennes bostadsort, oavsett yrkesgrupp. Från och med den 1 januari 2023 tillhör alla medlemmar en avdelning baserad på yrkesgrupp.

I varje representantskap startas fem branschavdelningar, dessa är:

·         Städ

·         Fastighet

·         Samhall

·         Ideella & Idéburna

·         Fönsterputs & Spec

Varje branschavdelning har ett grundmandat i representantskapet och förbundsmötet, övriga mandat fördelas procentuellt baserat på medlemsantalet vid årsskiftet.

Preliminär mandatfördelning finns här:

·       Representantskap

·       Förbundsmöte

I varje avdelning finns det klubbar, som medlemmar kan engagera sig i på arbetsplatserna.

Fastigets har fem regionkontor som sköter administration och ger stöd till avdelningarna.

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen vart fjärde år och består av nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Det är de som fattar beslut om Fastighets verksamhet perioderna mellan kongresser och förbundsmöten.

förbundskontoret finns förbundsledningen och verksamhetsansvariga ombudsmän för avtal/förhandlingar, arbetsmiljö, fackliga studier, facklig-politisk samverkan, och organisation bland annat.

Förbundskontoret ligger i Stockholm på Hagagatan 2. Förbundets administration, bland annat ekonomi och medlemsredovisning, sköts av 6Fs gemensamma bolag Fasab som finns på samma adress.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: