Olof Palme International Center

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer bedriver vi drygt 220 utvecklingsprojekt i 30 länder, bland annat i Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika.

Målet är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. 

Svenska folkrörelser är viktiga aktörer i Sveriges biståndsarbete. En del av det skattefinansierade biståndet kanaliseras genom svenska enskilda organisationer, främst genom så kallade ramorganisationer som har avtal med Sida. En av dessa organisationer är Palmecentret.

Medlemsorganisationernas engagemang är kärnan i Palmecentrets verksamhet. Vårt gemensamma utvecklingssamarbetet fokuserar på att stödja organisering och på att öka kapaciteten hos organisationer och personer i utvecklingsländer att demokratiskt åstadkomma progressiva samhällsförändringar. De organisationer vi samarbetar med kan fungera som kanaler för diskriminerade människor så att de kan utkräva sina rättigheter och driva sina intressen.

Arbetet sker genom medlemsorganisationernas projektverksamhet men också genom Palmecentrets egna projekt. All projektverksamhet bygger på partnerskap och gemensam planering mellan den svenska organisationen och samarbetsorganisationen. 

Fastighets är medlem i Palmecentret. I stort sett alla organisationer inom svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret, till exempel ABF, LO och LO:s medlemsförbund, Socialdemokraterna, Unga Örnar och Hyresgästföreningen. Tillsammans har vi en unik kompetens och lång praktisk erfarenhet av demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i Sverige under mer än 100 år. Det ger Palmecentret goda möjligheter att arbeta för målet för svenskt utvecklingssamarbete: "att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor". Arbetarrörelsens stora internationella nätverk innebär att vi kan samarbeta med partners som delar våra värderingar världen över.

Film om verksamheten

Olof Palme International Center

Läs mer om Palmecentret.

Olof Palme International Center

Bli medlem i Fastighets

Granskad: