Skyddsombuden behöver vidareutbildning

"När vi tidigare arbetade mest med fysiska arbetsmiljörisker tvingas skyddsombudet idag tackla stress, mobbing, trakasserier, diskriminering och andra psykosociala arbetsmiljöproblem. Till detta behövs vidareutbildning!"

Publicerad:

"Fastighets har genomfört en enkät för att ta reda på vilka arbetsmiljöproblem som de lokala skyddsombuden upplever.

Av svaren kan man dra flera slutsatser. Först och främst skiljer sig svarsfrekvensen väsentligt åt mellan regionerna, detta manar till eftertanke gällande kontakten med skyddsombuden. Vidare har en förhållandevis stor andel tillgång till företagshälsovård, förhoppningsvis är detta, åtminstone delvis, ett resultat av det lokala fackliga arbetet.

Det är också positivt att få skyddsombud avstår från att vidta åtgärder av rädsla för arbetsgivaren och att inte kvälls- eller nattarbete upplevs ha ökat i någon nämnvärd utsträckning.

Illavarslande är däremot skyddsombudens vidareutbildning och deras bristande samverkan med den lokala fackliga organisationen.

Vi har länge upplevt bekymmer med att arbetsmiljöfrågorna ofta är separerade från förhandlingsfrågorna. Att en majoritet av skyddsombuden inte vet om företagshälsovården eller nattarbetet är förhandlat med facket är ett lika stort underbetyg till oss som för arbetsgivaren.

Värst är ändå svaren gällande vidareutbildning. Att vara skyddsombud är ett av de viktigaste fackliga uppdragen man kan ta på sig och det är oerhört viktigt att man får tillgång till den kunskap som behövs för uppdraget. Dessutom förändras arbetet kontinuerligt, gårdagens kunskap är inte med automatik gångbar idag. 

Fram till att det borgerliga regeringen 2007 lade ner Arbetslivsinstitutet fanns statliga medel som bekostade vidareutbildning för lokala skyddsombud. Sedan har LO och Svenskt Näringsliv i flera omgångar förhandlat fram medel för denna viktiga uppgift. Sedan ett par år tillbaka finns inga medel kvar och resultatet är skrämmande.

2018 hade Fastighets två (2!) registrerade skyddsombud som fick en vidareutbildning betald av sin arbetsgivare förutom de temadagar som förbundet själva bekostar. I enkäten säger sig 36 procent aldrig gått någon vidareutbildning och endast en tredjedel har gått någon vidareutbildning de senaste två åren. Det är inte ok.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman Fastighets.

Arbetsgivarna ser inte vilken viktig resurs skyddsombuden är och tar inte sitt ansvar för att bekosta vidareutbildning för dessa. Staten har sedan länge tagit sin hand från dem.

Nu måste parterna framförhandla pengar för att inte arbetsmiljön ska bli ännu sämre på arbetsplatserna, lämpligen görs detta inom LO:s samordning.
Var smart – satsa på skyddsombuden."

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman Fastighets

Enkätsvaren

Enkäten sändes ut via mail till de skyddsombud som angett en e-postadress i vårt register, till övriga sändes enkäten per brev. Av de 902 skyddsombud som fick enkäten valde 228 stycken att svara.

Fotograf: LO

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: