Nytt huvudavtal med Sobona

Fastighetsanställdas Förbund har under den senaste månaden varit delaktiga i förhandlingar om omställningsstöd och kompetensutveckling utanför nya LAS. Tillsammans med Transport, Seko och Kommunal har vi nu kommit fram till en uppgörelse med Sobona. Bland annat ska pensionsavgiften höjas till 6 procent.

Publicerad:


Kompetens och Omställningsstöd

Tidigare trygghetsfond görs om så att den blir en omställningsfond.
Det grundläggande skyddet om man blir uppsagd för arbetsbrist förstärks. Det blir också förstärkt skydd om man blir uppsagd på grund av ohälsa.
Det införs också tre nya kollektivavtalade studiestöd för kompetensutveckling under anställningen, men även efter avslutad anställning, införs.

”Nya LAS” och ändringar i Branschbestämmelser Fastighets

Det införs ändringar i Branschbestämmelser (BB)§4 enligt följande:

- Allmän visstidsanställning i mon 4 gällande konverteringstid stryks. LAS gäller därmed.

Det görs ändringar i BB §29 enligt följande:

- Begreppet saklig grund ersätts av sakliga skäl.

- Det görs en ändring i BB §31 mon 2b) som innebär att allmän visstidsanställning stryks och inte undantas vid anställningar kortare än 14 kalenderdagar.

- Tre undantag från turordningen införs enligt nya LAS.
- Procentsatsen för utfyllnad av sjukpenning i BB § 26 justeras till följd av höjning från 8 till 10 prisbasbelopp vid beräkning av sjukpenningsgrundande inkomst. Denna bestämmelse träder i kraft den 1 jan 2022.

Pension

- Pensionsavgiften kommer höjas till 6%. Tidigaste utbetalningsålder år 2026 skall vara inriktning för utbetalning kopplas till allmän pension minus 2 år.

Finansiering av höjd pensionsavgift ges enligt följande:

- Särskild AGS – KL upphör att gälla för inträde per den 1 jan 2022.
- Tidsfristerna om 4 månader i §14 i Sobonas förhandlingsordningsavtal ändras till 2 månader då centralförhandling ska påkallas.

Den centrala och lokala protokollsanteckningen i BÖK fastigheter avseende lön vid annan anställning på grund av organisatoriska eller sjukdom ändras enligt följande:

- Arbetstagare som på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom omplaceras till annan anställning utanför anställningsavtalet och överenskommelse träffas om lägre lön får utfyllnad på lön upp till lönenivå i tidigare anställning under 6 månader (det var tidigare 12).

-Pensionsavtalet som helhet skall gälla från och med 2023-01-01.

Arbetsmiljö

Parterna är överens om att införa ett partsgemensamt Arbetsmiljöråd på avtalsområdet. Fastighets kommer ha en ordinarie ledamot i rådet. Stadgar finns utarbetade för ändamålet.

Deras huvudsakliga uppgift blir:
- Identifiera strategiska frågor
- Omvärldsbevaka
- Samverka med relevanta aktörer
- Bidra till kompetenshöjning inom arbetsmiljöområdet

Mer information och frågor

Mer information kommer komma löpande under början på 2022.
Avtalet som helhet bygger på att nya LAS blir lagstadgad från 1 okt 2022.

Uppdaterad: