Fastighets avtalsdelegationer 2020.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Fastighets LO-gemensamma avtalskrav

På samtliga av Fastighets 17 avtalsområden lämnas LO-gemensamma avtalskrav.

Här är texten som lämnas över till motparterna om de gemensamma kraven.

Publicerad:

FASTIGHETS AVTALSKRAV 2020
Gemensamma krav inför Avtal 2020

LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2020 utgör ett steg i förverkligandet av målen.
LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse – gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och enskilda förbundsförhandlingar.

Gemensamma förhandlingar
Med gemensamma förhandlingar avses då LOs styrelse utser förhandlingsdelegation i fråga som omfattar några eller alla medlemsförbund. 

• Med gemensamma förhandlingar uppnås likvärdiga villkor eller förutsättningar på centrala områden där branschskillnader inte bör ha betydelse.

• Gemensamma förhandlingar när det gäller avtalsförsäkringar skapar stabila lösningar och sprider riskerna.

• Gemensamma förhandlingar om avtalsförsäkringar och övergripande allmänna anställningsvillkor underlättar för LO-förbunden att förverkliga de gemensamma långsiktiga målen.

Samordnade förbundsförhandlingar
Samordnade förbundsförhandlingar bygger på solidarisk samverkan och gemensamma beslut där man bundit sig till att stödja varandra.

Med en gemensam solidarisk lönepolitik kan förbunden tillsammans driva krav på löneökningar med en fördelning som präglas av våra gemensamma långsiktiga mål kopplade till rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Utöver LO samordningen kommer vi fortsätta vårt samarbete med de övriga 6F förbunden i avtalsrörelsen 2020. En bärande del i denna samordning är att inget medlemsförbund kommer att lämna något annat medlemsförbund efter.
Den gemensamma avtalsplattformen bygger på en 12 månaders avtalsperiod.
Förbundets yrkanden kan delas upp i två delar, LOs samordningskrav samt avtalsspecifika krav. Förbundets uppfattning är att kollektivavtal, i samma branscher ska vara konkurrensneutrala.

• Löneökningar med 3,0 procent dock med ett lägsta utrymme om XXX kr per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

• Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt första punkten ovan inom avtalsområdet.

• Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

• Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.

• Villkorsförändring i avtalsförsäkringar och avtalspension. Förhandlingarna sker som gemensamma förhandlingar enligt LOs stadgar

För respektive Fastighets avtalsområden lämnas även över specifika krav för det avtalsområdet. De publiceras vartefter de överlämnats till respektive motpart.

Läs mer på
Avtal 2020

Bli medlem i Fastighets

Granskad: