Kenth Konradsdal, Seko, Magnus Pettersson, Jenny Parmstrand, Ewa Edström och Jari Visshed från Fastighets innnan de gick in till arbetsgivarna på Almega för att lämna Fastighets/Sekos avtalsyrkanden för Almega Serviceentreprenad och Almega Specialservice.

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets avtalskrav överlämnade

Nu har Fastighets lämnat över sina första avtalskrav i Avtal 2020.

- Att höja den lägsta lönen i avtalet med utfallet för uppgörelsen är en grundförutsättning som alltid är lika viktig för oss i Fastighets, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Publicerad:

- Vår LO-samordning inför avtal 2020 betyder en låglönesatsning som blir mer kraftfull den här gången.

- För att nå gemensamma LO-mål är det nödvändigt med satsningar som verkligen
märks i plånboken för lågavlönade. Att höja den lägsta lönen i avtalet med utfallet för uppgörelsen är en grundförutsättning som alltid är lika viktig för oss i Fastighets.

- Både procentsats och krontal ska vara med när det första avtalet – märket – görs
upp i mars. Vårt gemensamma krav är ett löneutrymme på 3 procent. Det skulle innebära 783 kronor i löneutrymme för dem som tjänar under 26 100 kronor. 

Det säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson efter att ha lämnat över Fastighets första avtalsyrkanden i avtalsrörelsen 2020.

Almega Servicentreprenadavtalet har Fastighets tillsammans med Seko och Sekos ombudsman Kenth Konradsdal deltog vid överlämnandet. Från Fastighets deltog förbundsordförande Magnus Pettersson, tredje förbundsordförande och avtalansvarige Jari Visshed, avtalsombudsman Ewa Edström och Jenny Parmstrand, förtroendevald i Region Väst och representant för Fastighets vtalsdelegation för städ.

Arbetsgivarna på Almega mötte upp med Marcus Lindström, Kajsa Eldin och Richard Orgård.

Möte med motpart inför växlande av yrkanden: Jenny Parmstrand, Fastighets, Kent Konradsdal, Seko, Jari Visshed, Fastighets, Ewa Edström, Fastighets, Magnus Pettersson, Fastighets. Kajsa Eldin, Almega, Marcus Lindström, Almega och Richard Orgård, Almega.

Fotograf: Janne Sparrman

Det växlades yrkanden på två avtalsområden, Serviceentreprenad och Specialservice:

Fastighets avtalskrav 2020

Gemensamma krav inför Avtal 2020

LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2020 utgör ett steg i förverkligandet av målen.
LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse – gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och enskilda förbundsförhandlingar.

Gemensamma förhandlingar
Med gemensamma förhandlingar avses då LOs styrelse utser förhandlingsdelegation i fråga som omfattar några eller alla medlemsförbund. Gemensamma förhandlingar är nödvändiga då det gäller frågor som är förbundsövergripande på hela det privata området. Det kan till exempel handla om överenskommelser med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringar eller övergripande frågor rörande allmänna anställningsvillkor

• Med gemensamma förhandlingar uppnås likvärdiga villkor eller förutsättningar på centrala områden där branschskillnader inte bör ha betydelse.

• Gemensamma förhandlingar när det gäller avtalsförsäkringar skapar stabila lösningar och sprider riskerna.

• Gemensamma förhandlingar om avtalsförsäkringar och övergripande allmänna anställningsvillkor underlättar för LO-förbunden att förverkliga de gemensamma långsiktiga målen.

Samordnade förbundsförhandlingar
Samordnade förbundsförhandlingar bygger på solidarisk samverkan och gemensamma beslut. LOs representantskap och styrelse antar en rekommendation med gemensamma krav varefter förbunden skriftligt bekräftar att de antagit rekommendationen som sin egen och därigenom bundit sig till kraven samt till att stödja varandra.
Med en gemensam solidarisk lönepolitik kan förbunden tillsammans driva krav på löneökningar med en fördelning som präglas av våra gemensamma långsiktiga mål kopplade till rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Utöver LO samordningen kommer vi fortsätta vårt samarbete med de övriga 6F förbunden i avtalsrörelsen 2020. En bärande del i denna samordning är att inget medlemsförbund kommer att lämna något annat medlemsförbund efter.
Den gemensamma avtalsplattformen bygger på en 12 månaders avtalsperiod.
Förbundets yrkanden kan delas upp i två delar, LOs samordningskrav samt avtalsspecifika krav. Förbundets uppfattning är att kollektivavtal, i samma branscher ska vara konkurrensneutrala.

Fastighets yrkanden 2020 Almega Serviceentreprenad

Samtliga yrkanden avser ett ettårigt kollektivavtal

• Löneökningar med 3,0 procent dock med ett lägsta utrymme om XXX kr per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

• Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt första punkten ovan inom avtalsområdet.

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

• Vid införandet av system som kräver teknisk utrustning skall arbetsgivaren tillhandahålla den utrustning som krävs.

• Arbetsgivaren ska tillhandahålla ändamålsenliga arbetsskor

• Branschvanetillägget utökas med ett fjärde steg vid tio års anställning.

• Möjlighet för den anställde att träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att växla semesterdagstillägget mot lediga dagar.

• Anställning på allmän visstid får enbart ske under en sammanlagt anställningstid om ett år.

Fastighets yrkanden 2020 Almega Specialservice

• Löneökningar med 3,0 procent dock med ett lägsta utrymme om XXX kr per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

• Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt första punkten ovan inom avtalsområdet.

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

• Möjlighet att träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att växla semesterdagstillägget mot lediga dagar.

• Sammanlagd anställningstid för allmän visstid och/eller vikariat ändras från tre till två år.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: