Fotograf: Anna Ledin Wirén

Kommentar om regeringens strejkrättsförslag

- Fastighets och LO håller alltså fast vid uppgörelsen som gjorts. Ett handslag ska hållas. Ordning och reda ska råda på svensk arbetsmarknad och vi gör det för att värna strejkrätten.

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson kommenterar regeringens förslag i dag om justeringar av strejkrätten. 

Publicerad:

Regeringen har nu lagt fram sitt förslag om justeringar i strejkrätten. Förslaget beslutas om i riksdagen och kan tidigast börja gälla från första augusti i år.

Förändringarna i lagen innebär skärpta regler för när ett fack får rikta konfliktåtgärder mot ett företag som redan har avtal med ett annat förbund. Detta ska bara vara tillåtet om syftet är att få ett eget kollektivavtal.

Dagens regeringsförslag bygger på den överenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv slöt tillsammans med SACO och TCO.

Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande, kommenterar dagens regeringsförslag:

- Vi hade helst sett att den här frågan reglerats genom ett nytt huvudavtal, eller åtminstone genom kollektivavtal. Men den möjligheten finns inte eftersom förtydligandena av strejkrätten även gäller fackliga organisationer som står utanför LO, SACO och TCO.

- Helst hade jag sett att vi sluppit detta förslag. Men eftersom det finns en stabil borgerlig majoritet i riksdagen har vi förbund inom LO gått med på den uppgörelse som nu finns mellan parterna och som också är regeringens förslag.

- Förslaget förtydligar formerna för hur strejkvapnet får användas och självklart skulle LO aldrig acceptera förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden. Det har vi inte heller gjort. Istället får vi nu regler som inte skadar vår demokratiska rätt att strejka men som samtidigt gör att vi undviker konflikter som skadar svensk arbetsmarknad.

- Uppgörelsen förhindrar inte politiska strejker, undanträngande av gula fack eller utländska kollektivavtal.

- Fastighets och LO håller alltså fast vid uppgörelsen som gjorts med motparten och våra fackliga vänner. Vi gör det för att ett handslag ska hållas, vi står fast vid våra uppgörelser. Vi gör det för att ordning och reda ska råda på svensk arbetsmarknad och vi gör det för att värna strejkrätten.

- Med en överenskommelse i den svenska modellens anda så har vi sett till att värna det strejkvapen som nu finns kvar i vårt vapenförråd, och som vi använder med sedvanlig omsorg.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: