Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande.

Nolltolerans i Fastighets riktlinjer

Fastighets förbundsstyrelse har antagit riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering.

- Vi har nolltolerans och accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering, inte minst sexuella trakasserier i vår verksamhet, säger andre förbundsordförande Yvonne Nygårds.

Publicerad:

"Inom Fastighets ska ingen anställd eller förtroendevald utsättas för någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering, vare sig det rör sig om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kränkande särbehandling och diskriminering i arbetet är allvarliga arbetsmiljöproblem."

Det är inledningen på Fastighets riktlinjer.

- Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot våra stadgar och värderingar om alla människors lika värde. Våra riktlinjer innehåller anvisningar för hur vi som anställda och förtroendevalda ska agera. Det är alltid du som blivit utsatt som avgör hur du upplever det som inträffat, säger Yvonne Nygårds.

" Sexuella trakasserier innebär varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling som leder till att en person känner sig förnedrad, stressad eller på annat sätt illa till mods. Det gäller såväl i en arbetssituation som i samband med ansökan om anställning eller förtroendeuppdrag. Diskriminering kan beskrivas som att någon behandlas på ett orättvist sätt på grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever." Ur Fastighets riktlinjer.

- Men riktlinjerna inte får hämma diskussioner och det demokratiska utrymmet i organisationen, säger Yvonne Nygårds.

"I Fastighets är det högt till tak i alla diskussioner och det ska finnas stort utrymme för olika åsikter. Anställda ska kontinuerligt utveckla förmågan att skilja på sak och person och de ska vara konfliktlösare i alla situationer. Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetet kan trots detta uppstå utan att det innebär ett kränkande agerande. Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till personlig integritet glider över till oetiska handlingar. " Ur Fastighets riktlinjer

Riktlinjerna

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: