Stadgar

Förbundets stadgar är antagna vid Fastighetsanställdas Förbunds 17:e ordinarie kongress i november 2014.

Här nedan kan du bläddra dig fram bland Fastighets stadgar. Om du hellre läser stadgarna i sin fulla längd som en pdf kan du ladda ned den här:

Ladda ned Fastighets stadgar som pdf

Stadgarna finns också i full längd som vanlig text, klicka då på länken under paragrafavsnitten.

 1. § Förbundets ändamål

  Mom 1. Verksamhetsområde
  Förbundet är en sammanslutning av alla för boendeservice/fastighetsskötsel och städningsarbete anställda arbetstagare, vilka enligt Landsorganisationen (LO) i Sveriges organisationsplan skall tillhöra förbundet.

  Mom 2. Uppgift

  att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet,

  att verka för en utveckling inom arbetsliv och samhälle som leder till ökad jämställdhet och jämlikhet,

  att motverka diskriminering,

  att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism,

  att genom anslutning till LO samarbeta med övriga till LO anslutna förbund,

  att upprätthålla förbindelser med fackliga organisationer i andra länder och yrkesinternationaler, som är anslutna till eller samarbetar med Internationella fackliga samorganisationen,

  att samarbeta med andra fackliga och ideella organisationer.

 2. § Förbundets beslutande organ

  1. Kongressen
  2. Förbundsmötet
  3. Förbundsstyrelsen
  4. Avdelningsmötet
  5. Avdelningsstyrelsen

  Den arbetsplatsanknutna verksamheten beslutas av företagsklubbsmöte, klubbstyrelse eller arbetsplatsombud.

   

 3. § Namn och säte

  Förbundets namn är Fastighetsanställdas Förbund. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där även förbundskontoret är placerat.

 4. § Inträde

  Mom 1. Medlemskap
  Rätt att vinna inträde i förbundet har varje inom förbundets verksamhetsområde anställd arbetstagare samt de som genomgår branschinriktad yrkesutbildning. Om sådana förhållanden som för medlem kan föranleda uteslutning enligt dessa stadgar prövas rätten till ochvillkoren för inträde med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall.

  Efter särskild prövning av förbundsstyrelsen kan annat inträdesvillkor gälla.

  Mom 2. Ansökan och beslut
  Ansökan om inträde ska göras till förbundet på av förbundsstyrelsen anvisat sätt. Frågan om inträde prövas och avgörs av förbundsstyrelsen eller den av förbundsstyrelsen utsedd. Bifalls ansökan ska medlemskap anses ha vunnit första dagen i den månad, då ansökan ingavs. Avslås ansökan ska detta beslut omedelbart delges den inträdessökande.

  Förhandlingshjälp och rättshjälp kan beviljas för händelser som inträffar efter ansökan om inträde till förbundet.

 5. § Medlems förpliktelser/åligganden

  Det åligger varje medlem i förbundet:

  att verka för förbundets sammanhållning,

  att verka för ökad anslutning till förbundet,

  att följa stadgarnas bestämmelser och stadgeenligt fattade beslut,

  att vara lojal mot förbundet och dess företrädare,

  att när arbete tas hos ny arbetsgivare anmäla detta.

  att på anmodan lämna statistiska och andra uppgifter om arbetsvillkor, lön och anställningsförhållanden,

  att själv bevaka de avtalsenliga anställningsvillkoren, att anmäla samtliga anställningar.

 6. § Medlemsavgifter

  Mom 1. Avgifter
  Från och med den kalendermånad inträde i förbundet sker, erlägger varje medlem per månad en avgift på tid och sätt som förbundsstyrelsen fastställer. Avgiften grundas på inkomst av lön. Med lön jämställs sjukersättning, ersättning från arbetslöshetskassa och föräldrapenning eller liknande ersättning.

  Mom 2. Rätt avgiftsklass
  Medlem har skyldighet att övervaka så att han tillhör rätt avgiftsklass och skall informera berört regionkontor när omklassning ska ske.

  Medlem som på anmodan inte lämnar uppgifter om lön kan klassas upp.

  Mom 3. Medlemsavgiftens storlek
  Medlemsavgiften fastställs av förbundsstyrelsen för nästkommande år.

  Mom 4. Uttag av medlemsavgift
  Avgift erläggs för årets samtliga månader med undantag för de fall varom stadgas i § 8.

  Mom 5. Kvittering
  Kvittering av betalda avgifter sker i den ordning förbundsstyrelsen föreskriver.

  Mom 6. Klubbavgift
  Företagsklubb äger rätt att för sin verksamhet besluta om uttagande av klubbavgift utöver avgiften i mom 3. Sådan avgift administreras av klubben.

 7. § Förändrad avgift

  Förbundsstyrelsen kan oberoende av vad som stadgas i § 6 besluta om förändrad avgift
  a) vid befarad eller pågående konflikt som förbundet är skyldig att understödja,
  b) vid förändring av förbundets medlemsavgift till LO,
  c) vid av LO påbjuden uttaxering,
  d) vid förändring av premie för försäkring som kongressen eller förbundsmötet beslutat ska ingå i förbundsavgiften,
  e) vid förändring av lagstiftning som påverkar förbundets kostnader.

 8. § Avgiftsbefrielse/Nedsättning av avgift

  Mom 1. Särskilda skäl
  Medlem kan då särskilda skäl föreligger efter förbundsstyrelsens prövning beviljas nedsättning av avgift eller helt befrias från skyldighet att erlägga sådan.

  Mom 2. Markering av avgiftsbefrielse
  Avgiftsbefrielse markeras i den ordning som förbundsstyrelsen beslutar.

  Mom 3. Ålderspensionär
  Medlem som begär utträde på grund av ålderspension kan anmäla övergång till pensionärsmedlemskap. Sådan medlem betalar särskild avgift som fastställs av förbundsstyrelsen.

 9. § Överflyttning av medlemskap

  Mom 1. Flyttning inom förbundet
  Medlem som byter bostadsort till annan avdelning inom förbundet ska, om inte förbundsstyrelsen beslutar annorlunda, överflytta sitt medlemskap till denna, såvida flyttningen inte är av tillfällig karaktär.

  Anmälan
  Anmälan om flyttning ska ske till berört regionkontor. Datum för flyttning ska anges.

  Mom 2. Flyttning från andra förbund
  Medlem av i § 1 mom 2 femte och sjätte att-satsen nämnda organisationer, har vid uppvisande av övergångsbevis rätt att utan särskild avgift flytta över sitt medlemskap till förbundet.

  Medlem av i § 1 mom 2 femte och sjätte att-satsen nämnda organisationer, har vid uppvisande av övergångsbevis rätt att utan särskild avgift flytta över sitt medlemskap till förbundet.

  Senaste dag
  Anmälan om överflyttat medlemskap ska ske inom två månader efter datum för övergång från annan organisation om sammanhängande medlemskap ska bibehållas.

  Oavbrutet medlemskap
  När sådan överflyttning sker ska datum för medlemmens inträde i organisationen som anges i första stycket anges i övergångsbeviset. Medlemskapet i förbundet betraktas därmed som oavbrutet från detta datum.

  Första dag för det oavbrutna medlemskapet är utgångspunkt för beräkning av eventuella understöd och andra rättigheter.

  Mom 3. Flyttning till annat förbund
  Medlem som slutat inom förbundets verksamhetsområde och som fått anställning inom annat till LO anslutet förbunds verksamhetsområde eller som eljest enligt LOs styrelses beslut ska tillhöra sådant annat förbund, är skyldig att överflytta sitt medlemskap till detta. Därvid ska i tillämpliga delar gälla det som stadgas i mom 1 i denna paragraf.

 10. § Utträde

  Mom 1. Uppsägningstid
  Medlem som övergår till verksamhet, som ligger utanför förbundets eller till annat till LO anslutet förbunds verksamhetsområde, äger rätt till utträde ur förbundet sedan förfallna avgifter erlagts.

  Medlem har i annat fall rätt till utträde efter en uppsägningstid av tre hela kalendermånader.

  Om särskilda skäl föreligger äger förbundsstyrelsen rätt att förkorta uppsägningstiden.

  För överflyttning av medlemskap gäller vad som stadgas i § 9.

  Mom 2. Utträdesansökan
  Utträdesansökan ska göras till förbundet på av förbundsstyrelsen anvisat sätt.

  Mom 3. Rätt till del av tillgångar
  Den som utträtt ur förbundet har inte rätt att utfå någon del av förbundets tillgångar.

 11. § Uteslutning

  Mom 1. Bristande betalning
  Medlem som, för viss månad, inte inom två månader erlagt stadgeenliga avgifter eller vid rätt till avgiftsbefrielse, utan giltigt skäl under lika lång tid försummat sin anmälningsplikt, ska uteslutas ur förbundet från sagda tidpunkt.

  Mom 2. Anledningar i övrigt
  Uteslutning sker dessutom då medlem
  a) genom medvetet oriktiga uppgifter vunnit medlemskap,
  b) genom oredigt förfarande betingat sig ekonomisk ersättning av förbundets eller dess arbetslöshetskassa eller tillgripit förbundsmedel,
  c) uppträtt som strejk- eller blockadbrytare,
  d) undertecknar eller upprätthåller kontrakt, som innebär hinder att följa det kollektivavtal som bör tillämpas för arbetsplatsen,
  e) å annat sätt än som vid a) till d) angetts avsiktligt brutit mot stadgarna eller vägrat rätta sig efter beslut, som har stöd i stadgarna efter kongressbeslut,
  f) bedriver eller stöder verksamhet som är oförenlig med förbundets ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.

  Mom 3. Verkställande av uteslutning
  Uteslutning verkställs på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

  Suspension
  I särskilt fall kan förbundsstyrelsen, istället för uteslutning grundad på mom 2 e) eller f), för viss tid eller tills vidare, förklara medlem förlustig rätten att motta eller inneha styrelsemandat eller annat uppdrag för eller inom förbundet.

  Mom 4. Anmälan
  Anmälan som avses leda till uteslutning enligt mom 2 a) till f) handläggs på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

  Yttranden
  Anmälan ska genom förbundsstyrelsen delges berörd medlem. Denne ska inkomma med sin förklaring till förbundsstyrelsen senast inom två veckor.

  Om förklaring ger anledning därtill kan förbundsstyrelsen, före ärendets avgörande, hänskjuta frågan till avdelningsstyrelsen för yttrande.

  Vad som stadgas i första och andra stycket är inte tillämpligt då den medlem ärendet gäller uppenbarligen gjort sig skyldig till brott mot dessa stadgar eller med stöd av desamma eller av kongressbeslut meddelade föreskrifter och som trots förbundsstyrelsens anmaning, inte inom förelagd tid rättar sig efter den åberopande stadgebestämmelsen eller föreskriften.

  Delgivande
  Förbundsstyrelsens beslut ska delges medlemmen under senast kända adress genom protokollsutdrag. I de fall som avses i tredje stycket, under yttranden, ska dock beslut som gäller uteslutning av ett flertal medlemmar på en och samma grund anses delgett genom skriftligt meddelande till vederbörandes lokala fackliga organisation eller genom offentligt tillkännagivande.

  I sådant fall anses som delgivningsdag den dag meddelandet kommit styrelsen tillhanda eller tillkännagivande offentliggjorts.

  Mom 5. Rätt till tillgångar
  Den som uteslutits ur förbundet har inte rätt att utfå någon del av förbundets tillgångar.

 12. § Avtalsrörelser och förhandlingar

  Mom 1. Riksavtal
  Frågor angående riksavtal och förhandlingar handläggs av förbundsstyrelsen.

  Mom 2. Uppsägning, förhandling eller prolongering
  Förbundsstyrelsen beslutar om framställning att upprätta nytt, prolongera, förändra eller säga upp avtal.

  Förbundsstyrelsen kan överlägga med förbundsmötet om huruvida gällande riksavtal ska uppsägas, göras till föremål för förhandling eller prolongeras.
  Förbundsmötets beslut är av rådgivande natur.

  Mom 3. Avtalsyrkanden
  Avtalsyrkanden kan väckas av enskild medlem, företagsklubb och avdelning.

  Mom 4. Regionala avtalsråd
  Förbundsstyrelsen beslutar när regionala avtalsråd ska kallas in.

  Utöver avdelningens ombud kallas företagsklubbar och arbetsplatsombud till regionala avtalsråd. För avtal som är gemensamma med andra LO-förbund kan förbundsstyrelsen besluta om annan ordning. Ombuden från företagsklubbar och arbetsplatsombud ska ersättas enligt förtroendemannalagens § 7.

  Mom 5. Centralt avtalsråd
  Förbundsmötet utgör centralt avtalsråd. Avtalsrådet behandlar inkomna yrkanden.

  Mom 6. Förhandlingsdelegationer
  Förbundsstyrelsen fastställer behovet av förhandlingsdelegationer samt antalet ledamöter i dessa. Centrala avtalsrådet nominerar och väljer minst hälften av ledamöterna i förhandlingsdelegation, resterande väljs av förbundsstyrelsen.

  Under särskilda omständigheter kan förbundsstyrelsen utse förhandlingsdelegation.

  Mom 7. Omröstning
  Förslag till uppgörelse kan underställas berörda medlemmar för omröstning. Om denna utfaller så att två tredjedelar av berörda medlemmar uttalar sig mot förslaget ska detta anses innebära hemställan hos förbundsstyrelsen om att avslå detsamma.

  Mom 8. Slutgiltigt avgörande
  Förbundsstyrelsen avgör slutligt frågor som angår uppsägning av kollektivavtal, antagande eller förkastande av förslag till sådant avtal samt vidtagande av stridsåtgärder.

  Mom 9. Lokalavtal
  Framställan till arbetsgivare om att upprätta, förändra eller uppsäga lokalavtal sker på initiativ av förbundsstyrelsen. Framställan till arbetsgivare när det gäller lokala avtal kan även ske i de fall två tredjedelar av berörda medlemmar genom sluten omröstning beslutar därom. Sådant beslut verkställs efter godkännande av förbundsstyrelsen.

  Mom 10. Lokala tvister
  Uppstår tvist med arbetsgivare ska denna behandlas i enlighet med de olika avtalens förhandlingsordningar.

  Vid lokal eller central förhandling ska berörda medlemmar delta med minst ett ombud.

  Förhandlingshjälp kan beviljas för händelser som inträffar efter ansökan om inträde i förbundet.

  Mom 11. Rapporter
  Lokala uppgörelser ska efter framställning enligt mom 9 rapporteras till förbundsstyrelsen för godkännande.

  Mom 12. Varsel
  Vägrar arbetsgivare att inleda förhandlingar eller har förhandlingar ej lett till uppgörelse, kan varsel om blockad och arbetsnedläggelse utfärdas efter vederbörlig kontakt med Medlingsinstitutet. Kontakt med Medlingsinstitutet sker via ansvarig på förbundskontoret.

  Hemställan
  Hemställan om rätt att utfärda varsel görs hos förbundsstyrelsen, som beslutar när åtgärd ska vidtas.

  Beslut
  Beslut om åtgärd mot enskild arbetsgivare fattas av förbundsstyrelsen.

  Grupp av medlemmar – Omröstning
  Gäller sådant ärende grupp av medlemmar kan enskild berörd medlem begära, att hemställan om varsel ska föregås av sluten omröstning.

  Utfaller omröstningen så att två tredjedelar av berörda medlemmar röstar för hemställan om varsel ska sådan göras på sätt som angetts i momentets första stycke. Oberoende av hemställan har förbundsstyrelsen rätt att utfärda varsel om arbetsnedläggelse.

  Samma rätt har förbundsstyrelsen i fråga om sympatiåtgärder.

  Mom 13. Godkännande av konflikter
  Strejk, blockad eller bojkott får ej vidtas eller tillkännages utan förbundsstyrelsens godkännande. Förbundets medlemmar har varken rättighet eller skyldighet att hörsamma meddelande om stridsåtgärder, som inte utfärdats eller godkänts av förbundsstyrelsen.

  Mom 14. Övervakning av konflikt
  Sedan arbetet lagts ned eller arbetsplatsen förklarats i blockad ska tillses att ingen återupptar arbetet förrän uppgörelse träffats eller konflikten förklarats avslutad. Den som tar arbete på sådan arbetsplats betraktas som blockadbrytare.

  Påföljd
  Avdelning, företagsklubb och arbetsplatsombud ska lämna meddelande till förbundet om blockadbrytares namn och, i förekommande fall, medlemsnummer.

  Mom 15. Uppgörelse, omröstning och godkännande
  Förbundsstyrelsen kan förelägga berörda medlemmar förslag till uppgörelse för omröstning. Förbundsstyrelsen fattar därefter definitivt beslut. Förbundsmötet har rätt föreslå förbundsstyrelsen att besluta om omröstning.

  Mom 16. Ersättning till ombud
  Kallas ombud att delta i en central förhandling ersätts ombudet för eventuella kostnader av förbundet.

 13. § Ersättning vid konflikt

  Mom 1. Ersättningsrätt
  Vid strejk och blockad som godkänts av förbundsstyrelsen, vid lockout samt då medlemmar blivit indragna i konflikt inom annat förbunds verksamhetsområde betalar förbundet ersättning.

  Villkor
  Villkor för erhållande av ersättning är:

  att medlemskap förelegat sedan minst tre månader i förbundet eller i annat till LO anslutet förbund innan konfliktens utbrott. Denna begränsning gäller dock inte vid konflikt, som avser föreningsrätten eller den som inte tidigare varit yrkesverksam,

  att förbundsstyrelsen efter särskild prövning kan besluta om andra begränsningsperioder för medlemskap före konflikts utbrott,

  att konflikten varar minst fem arbetsdagar. Uppfylls detta villkor utgår ersättning från och med första dagen,

  att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om ersättning för arbetskonflikt som understiger fem arbetsdagar,

  att fråga om ersättningsrätt vid lockout avgörs av förbundsstyrelsen från fall till fall.

  Undantag vid annan konflikt
  Fråga om medlem är att anse som indragen i konflikt inom annat förbunds verksamhetsområde avgörs av förbundsstyrelsen.

  Konfliktersättning
  Ersättning utgår för högst det antalet timmar medlemmen varit i konflikt. Dag då medlem har inkomst avräknas ersättningen i motsvarande grad.

  Mom 2. Ersättningsbelopp
  Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbelopp vid konflikt.

  Ändrad ersättning
  Vid större konflikter eller då flera konflikter pågår samtidigt, kan förbundsstyrelsen minska eller med hänsyn till försörjningsplikt höja ersättningsbeloppen. Härvid ska beaktas om vederbörande medlem har sin huvudsakliga inkomst av arbetet inom förbundets verksamhetsområde.

  Mom 3. Blockad
  Vid kollektivavtalstecknande och av förbundsstyrelsen godkänd blockad utgår ersättning som fastställts av förbundsstyrelsen.

  Mom 4. Skyldig söka arbete
  Medlem som är indragen i arbetsnedläggelse är skyldig att söka annat arbete på samma eller annan ort. Vägrar medlem ta erbjudet lämpligt arbete kan därmed rätten till ersättning förloras under så lång tid av konflikten, som det erbjudna arbetet skulle ha varat.

  Reshjälp
  Medlem som får arbete på annan ort kan efter beslut av förbundsstyrelsen som reshjälp erhålla ett belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Om arbetet upphör innan konflikten är slut, återfår medlem sin rätt till ersättning dock tidigast efter utgången av den tid ersättning för reshjälp motsvarat.

  Mom 5. Undantag vid sjukdom – olycksfall
  Medlem, som på grund av sjukdom eller olycksfall är oförmögen till arbete, har inte rätt till konfliktersättning.

  Mom 6. Utbetalning
  Vid utbetalning av ersättning görs avdrag för eventuellt resterande medlemsavgifter.

  Mom 7. Kvittering
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att utbetalning av ersättning sker i enlighet med stadgarnas bestämmelser och förbundets anvisningar.

 14. § Ersättning vid trakassering

  Mom 1. Ersättningsrätt
  Förbundsstyrelsen kan bevilja ersättning vid trakassering efter följande grunder:

  att medlem avskedats eller sagts upp av personliga skäl på grund av sin fackliga verksamhet,

  att medlem efter förbundsstyrelsens medgivande sagt upp sin anställning som en följd av trakassering från arbetsgivaren,

  att medlem snarast möjligt söker nytt arbete.

  Mom 2. Ersättningsbelopp
  Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbelopp vid trakassering.

  Villkor i övrigt
  Ersättning utgår för tid som fastställs av förbundsstyrelsen, dock längst till dess ny anställning erhålls och i intet fall längre än tretton veckor.

  Förbundsstyrelsen kan besluta att dra in ersättningen om medlem inte rättar sig efter tredje att-satsen i mom 1 eller vägrar att ta erbjudet arbete.

  Medlem som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassan kan under den tiden inte göra anspråk på ersättning enligt denna paragraf.

  Mom 3. Reshjälp
  Medlem som får arbete på annan ort kan efter beslut av förbundsstyrelsen som reshjälp erhålla ett belopp motsvarande högst tre veckors ersättning.

  Reshjälp får tillsammans med ersättning enligt mom 2 inte överstiga det belopp som motsvaras av tretton veckors ersättning enligt samma moment.

  Mom 4. Återbetalning i vissa fall
  Medlem som på grund av arbetsgivarens åtgärder erhåller allmänt skadestånd, är skyldig att återbetala erhållen ersättning till förbundet.

  Återbetalning gäller högst det belopp skadeståndet uppgår till.

 15. § Rättshjälp

  Mom 1. Omfattning
  Rättshjälp kan beviljas av förbundsstyrelsen för händelser som inträffar efter ansökan om inträde i förbundet i följande fall:

  1. till medlem som för att hävda sina intressen gentemot arbetsgivare måste vidta rättsliga åtgärder, eller
  2. till medlem som genom sin anställning utsätts för händelse som medför rättslig tvist. Rättshjälp kan också beviljas avliden medlems rättsinnehavare.

  Mom 2. Ansökan
  Medlem ska inge ansökan om rättshjälp till förbundsstyrelsen.

  Rättegång, för vilken rättshjälp begärs, får inte inledas förrän förbundsstyrelsens beslut meddelats.

 16. § Kongressen

  Mom 1. Högsta beslutande organ
  Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

  Mom 2. Tid
  Ordinarie kongress hålls vart fjärde år.

  Mom 3. Anställdas deltagande
  Förbundsstyrelsen kallar berörda anställda och förbundets revisorer som har yttrande- och förslagsrätt.

  Mom 4. Extra kongress
  Då särskilda omständigheter föranleder det, kan förbundsstyrelsen besluta om extra kongress.

  Extra kongress ska även kallas in då minst en femtedel av förbundets medlemmar, räknat efter medlemsantalet vid senaste årsskifte, skriftligen begär det och yrkandet därefter vid allmän omröstning biträtts av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmarna.

  Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor, som föranlett dess kallande.

  Mom 5. Kallelse
  Kallelse till ordinarie kongress ska ske genom cirkulär till avdelningarna minst åtta månader före dess öppnande.

  Extra kongress ska kallas på samma sätt, dock utan iakttagande av viss tid.

  Mom 6. Motioner
  Motion till kongressen kan väckas av enskild medlem eller avdelningsstyrelse.

  Motion väckt av enskild medlem ska lämnas till avdelningen för behandling på avdelningsmötet som antar motionen som sin egen eller avstyrker densamma.

  Skulle motionen avstyrkas av avdelningsmötet ska den, om den som väckt motionen så begär, insändas till förbundsstyrelsen.

  Motionstid
  Av avdelningen behandlad motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex månader före kongressens öppnande.

  Förbundsstyrelsens utlåtande
  Förbundsstyrelsen låter sammanföra motionerna. Motionerna med förbundsstyrelsens utlåtande ska vara ombuden tillgängliga senast fyra veckor före kongressens öppnande.

  Mom 7. Dag- och arbetsordning
  Förbundsstyrelsen planerar kongressens arbete samt upprättar förslag till dag- och arbetsordning. Dessa förslag skall i god tid utsändas till ombuden.

  Mom 8. Förslag från förbundsstyrelsen
  Förbundsstyrelsen har rätt att lägga fram förslag till kongressen i alla frågor som gäller förbundets verksamhet.

  Andra frågor
  Fråga, som inte lagts fram av förbundsstyrelsen eller genom motion, kan dock, om den läggs fram vid fastställande av kongressens dagordning och om den inte avser ändring av dessa stadgar, tas upp till behandling och beslut av kongressen, om denna med tre fjärdedelars majoritet beslutar därom.

  Mom 9. Val
  Ordinarie kongress väljer de i § 20 mom 1 angivna ledamöterna till förbundsstyrelsen samt de i § 19 mom 1 angivna ledamöterna till förbundsstyrelsen med suppleanter samt i § 24 mom 1 angivna revisorer med suppleanter.

  Mom 10. Valberedning
  Kongressen väljer valberedning. Valberedningen arbetar under kongressperioden och avslutar sitt arbete vid nästkommande kongress avslutning.

  Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare som träder in i den ordning de valts. De som väljs till valberedning får inte tillhöra förbundsstyrelsen. En av ledamöterna utses att vara valberedningens sammankallande.

  När mindre än två ersättare återstår väljer förbundsmötet nya ersättare.

  Nominering av förbundsordförande, andre förbundsordförande och tredje förbundsordförande ska vara den sammankallande ledamoten tillhanda senast en månad före kongressens öppnande.

  Nominering av övriga förbundsstyrelseledamöter med suppleanter och revisorer med suppleanter sker på kongressen vid fastställd tid.

  Nomineringarna ska ske skriftligt.

  Nomineringsrätt har kongressombud, avdelningar och enskilda medlemmar.

  Mom 11. Rösträtt
  Alla kongressombud har rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor, som ej gäller ansvarsfrihet.

  Mom 12. Valsätt
  I mom 11 angivna val ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Röstsätt
  Övriga beslut fattas genom öppen omröstning om inte minst femton röstberättigade hos tjänstgörande ordförande skriftligen begärt annat röstningsförfarande.

  Varje röstberättigad vid kongressen har en röst. Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av val enligt mom 9 eller de beslut enligt mom 8, andra stycket, och mom 12, sista stycket, där annat föreskrivs.

  Utslagsröst
  Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande mötesordförande.

  Val – lottning
  Vid val enligt mom 9 erfordras mer än hälften av de avgivna rösterna för att vara vald. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater kvarstå. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning. Ombud får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Mom 13. Traktamenten och resor
  Reseersättning utgår till de som kallas till kongressen. Traktamente och annan ekonomisk ersättning för deltagare i kongressen utgår med belopp som kongressen fastställer.

 17. § Förbundsmöte

  Mom 1. Högsta beslutande organ mellan kongresserna
  Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

  Mom 2. Tid
  Kongressfria år hålls minst ett förbundsmöte.

  Mom 3. Kompletteringsval
  Vid kompletteringsval av förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter med suppleanter sker nominering på sådant sätt som valberedningen meddelar. Nomineringar ska ske skriftligt. Nomineringsrätt har ombud till förbundsmötet, avdelningar och enskilda medlemmar.

  Mom 4. Valsätt
  I mom 3 angivna val ska ske genom sluten omröstning om inte förbundsmötet enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Röstsätt
  Övriga beslut fattas genom öppen omröstning om inte minst 15 röstberättigade, hos tjänstgörande mötesordförande, skriftligt begärt annat röstningsförfarande.

  Utslagsröst
  Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande mötesordförande.

  Val – lottning
  Vid val enligt mom 3 erfordras mer än hälften av de angivna rösterna för att bli vald. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater kvarstå. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning. Ombud får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Mom 5. Rösträtt
  Alla ombud har rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor, som ej gäller ansvarsfrihet.

  Då förbundsstyrelsen kallar berörda anställda och förbundets revisorer har dessa yttrande- och förslagsrätt.

  Mom 6. Extra förbundsmöte
  Förbundsstyrelsen kan besluta om extra förbundsmöte.

  Extra förbundsmöte ska även kallas in då minst en femtedel av förbundets medlemmar, räknat efter medlemsantalet vid senaste årsskifte, skriftligen begär det.

  Extra förbundsmöte kan endast behandla den eller de frågor, som föranlett dess kallande.

  Mom 7. Dagordning
  Vid ett förbundsmöte ska förbundsstyrelsen förelägga berättelse över verksamheten under föregående år jämte revisionsberättelse för samma period. Vid detta möte ska ordinarie förbundsrevisorer vara närvarande. Förbundsmötet tar ställning till ansvarsfrihet för den period verksamhets- och revisionsberättelse avser. Under kongressår behandlar kongressen frågan om ansvarsfrihet.

  Vid förbundsmöte och/eller kongress enligt ovan fastställs förbundets verksamhetsmål och budgetinriktning för nästkommande verksamhetsår.

  Mom 8. Yrkanden
  Yrkanden till förbundsmöte kan väckas av enskild medlem eller avdelningsstyrelse och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tio veckor före förbundsmötet.

 18. § Val av ombud till förbundsmöte och kongress

  Mom 1. Antal ombud
  Förbundsmötet/kongressen ska bestå av ett ombud per avdelning.

  Mom 2. Nominering och val av ombud
  Nominering ska ske på avdelningsmöte närmast före årsmötet.

  Val av ombud sker på avdelningens årsmöte i februari. Kompletteringsval eller första val av ombud kan ske på annat möte och nominering ska då ske på avdelningsmöte dessförinnan. För ombudet väljs första och andre suppleant. Val ska ske särskilt för såväl ombud som suppleanter.

  Valledning
  Avdelningsstyrelsen tjänstgör som valledning. Vid ajournering av valförrättning ska avlämnade röster protokollföras och protokollet jämte medlemsförteckning läggas in i förseglat konvolut, som omhändertas av avdelningens ordförande. Förseglingen får inte brytas förrän valet återupptas och endast i minst tre styrelseledamöters närvaro.

  Fullmakter
  Då valet avslutats, upprättas protokoll över detsamma och fullmakter upprättas för ombuden. Fullmakterna ska sändas in till förbundsstyrelsen senast två månader före förbundsmöte/kongressens öppnande.

  Fullmakter sänds in på särskild blankett.

  Förbundets revisorer har till uppgift att granska fullmakterna. Varje medlem har rätt att närvara under valförrättning och vid röstsammanräkning.

  Mom 3. Omval
  För att vara vald till ombud erfordras att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna röster. I de fall då detta inte uppnåtts förrättas omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ombud, som ska väljas.

  Mom 4. Valbarhet
  Valbar som ombud eller suppleant till kongress och förbundsmöte är varje medlem med de undantag som anges i detta moment. Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets ombudsmän samt förbundets revisorer kan inte väljas till ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar kan inte utses till kongress/ förbundsmötesombud.

  Mom 5. Mandattid
  Mandattiden för ombud är ett år från 1/4 tom 31/3 nästkommande år.

  Mom 6. Ombud till LOs kongress
  Ombud till LOs kongress nomineras av avdelningarna och väljs av förbundsmöte/kongress.

 19. § Förbundsstyrelsen

  Mom 1. Sammansättning
  Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande instans mellan förbundsmötena och kongresserna. Styrelsen består av förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande samt sex av ordinarie kongress valda medlemmar, bosatta i olika delar inom landet.

  Valbara
  Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar och fackliga ombud till och med 66 års ålder. Med aktiva medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  För förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande så regleras detta i § 20 mom 3.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar kan inte utses till förbundsstyrelseledamot.

  Suppleanter
  Kongressen utser sex personliga suppleanter för de valda ledamöterna förutom förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande.

  Suppleant ingår vid ordinarie ledamots förhinder. Om ledamot avgått eller suppleant avgått ska ny ledamot eller suppleant utses av nästkommande förbundsmöte.

  Mom 2. Möte
  Förbundsstyrelsen ska hålla ordinarie möte i den omfattning som förbundsstyrelsen beslutar. Extra möte hålls efter beslut av förbundsordförande, eller dennes ersättare eller om minst hälften av förbundsstyrelsens övriga ledamöter för viss frågas behandling gjort framställning därom.

  Mom 3. Arvode
  Kongressen fastställer arvode för förbundsstyrelsens ledamöter.

  Mom 4. Avstängning
  Om sådana omständigheter föreligger mot medlem av förbundsstyrelsen att denne kan anses ha förverkat det förtroende styrelseuppdraget förutsätter utan att skäl till uteslutning ur förbundet föreligger, kan förbundsmötet på förslag av förbundsstyrelsen besluta om dennes suspension från uppdraget för tiden intill nästa ordinarie kongress.

  Mom 5. Dagordning
  Vid förbundsstyrelsens möten ska tas upp frågor, som förbundsledningen hänskjutit till behandling, samt frågor som ledamot av förbundsstyrelsen senast två veckor före mötet skriftligen tillställt förbundsledningen.

  Mom 6. Giltighet av beslut

  För giltighet av beslut i förbundsstyrelsen erfordras, där inte annat föreskrivs i dessa stadgar, enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom 7. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller för förbundsstyrelsens ledamöter.

 20. § Förbundsledning

  Mom 1. Valsätt
  Förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande väljs för kongressperiod av ordinarie kongress. Dessa tre utgör förbundsledningen.

  Mom 2. Ersättare
  Vid förbundsstyrelsemöte ersätts förbundsordförande av andre och i förekommande fall av tredje förbundsordförande.

  Förbundsstyrelsen utser bland ombudsmännen på förbundskontoret en förste och en andre ersättare för förbundsledningen, som inträder då någon i förbundsledningen är förhindrad.

  Mom 3. Valbarhet
  Valbara är förbundets medlemmar.

  Mom 4. Kompletteringsval
  Avgår kongressvald funktionär under kongressperioden, utser förbundsmötet efter förslag från valberedningen efterträdare för tiden till och med nästa ordinarie kongress. Beträffande sådant val ska i tillämpliga delar gälla det som stadgas i § 16 mom 9 och 11.

  Mom 5. Misskötsel
  Vald styrelsefunktionär som missköter sin tjänst kan av förbundsmötet på förslag av förbundsstyrelsen entledigas. Förbundsmötets beslut i sådan fråga kan överklagas till kongressen men ska oberoende av överklagande gälla från den tidpunkt som fastställts i beslutet.

  Mom 6. Annat uppdrag
  Styrelsefunktionär ska helt ägna sig åt sin tjänst hos förbundet och har inte rätt att utan förbundsstyrelsens tillstånd åta sig annat uppdrag.

  Mom 7. Villkor
  Löner och andra villkor fastställs av förbundsstyrelsen.

  Mom 8. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller vid resor och uppdrag i tjänsten.

 21. § Anställningar

  Mom 1. Personal
  Förbundets personal anställs av förbundsstyrelsen. Arbetsuppgifter fastställs av förbundsstyrelsen.

  Mom 2. Anställningsvillkor
  Löner och anställningsvillkor regleras i gällande kollektivavtal tecknat mellan företrädande parter.

  Mom 3. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller vid resor och uppdrag i tjänsten.

 22. § Firmateckning

  Förbundsstyrelsen utser tre personer till förbundets firmatecknare. Firman ska tecknas av minst två i förening.

  Avisering
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning utan dröjsmål aviseras till vederbörande penninginrättningar genom protokollsutdrag. Denna avisering ska verkställas av annan person än den av förbundsstyrelsen utsedd att handha förbundets ekonomi.

  Undantag från rätt att teckna firma
  Firmatecknare har inte rätt att utan beslut av förbundsstyrelsen för förbundets räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning för gäld belasta förbundet tillhörig sådan egendom, att företa i § 23 mom 2 angivna medelsplaceringar eller att för förbundets räkning uppta eller bevilja lån.

 23. § Den ekonomiska förvaltningen och räkenskaperna

  Mom 1.
  Förbundsstyrelsen beslutar om medelsplacering.

  Mom 2. Medelsplacering
  Förbundets medel placeras i enlighet med av kongressen/ förbundsmötet fastställt placeringsreglemente.

  Mom 3. Förvaring av värdehandlingar
  Värdehandlingar ska så långt som möjligt lämnas till förvaring i bankdepå.

  Värdehandlingar i förbundets eget förvar ska förvaras i av försäkringsgivaren godkänt utrymme och med betryggande ordning för in- och uttag.

  Mom 4. Räkenskaper
  Den ekonomiskt ansvarige ska fortlöpande till förbundsstyrelsen förelägga en av revisorerna granskad ekonomisk rapport över förbundets intäkter och kostnader från årets början.

  Förbundets räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Förbundets bokföringsskyldighet skall fullgöras i enlighet med vid var tid gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed. Förbundet skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning. Årsredovisningen skall upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i vid var tid gällande lag.

  Mom 5. Verksamhetsberättelse
  Berättelsen ska uppta vinst- och förlusträkning och in- och utgående balansräkning. Förbundsstyrelsen ska förelägga förbundsmöte/ kongress sin verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse för närmast föregående år.

  Mom 6. Ansvarsfrihet
  Efter förbundsmötets/ kongressens granskning av verksamhetsberättelsen behandlas frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid berättelsen omfattar.

  Mom 7. Utsändande av berättelse
  Snarast efter förbundsmötets/ kongressens behandling ska verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen göras tillgängliga för förbundets avdelningar.

  Mom 8. Verksamhetsplan och budget
  Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.

  Mom 9. Garantiförsäkring
  Den som av förbundsstyrelsen utsetts att handha förbundets ekonomi ska garantiförsäkras till belopp som efter samråd med förbundets revisorer fastställs av förbundsstyrelsen.

 24. § Revision

  Mom 1. Val av revisorer
  För granskning av förbundsstyrelsens verksamhet samt förbundets räkenskaper väljer ordinarie kongress för nästföljande kongressperiod tre revisorer och tre suppleanter för dessa.

  Yrkesrevisor
  Utöver val av revisorer utser kongressen auktoriserad revisionsbyrå för kongressperioden som har att utse auktoriserad revisor och ersättare.

  Valbara
  Valbara som revisorer är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar och fackliga ombud till och med 66 års ålder. Med aktiva medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar kan inte utses till förbundsrevisor.

  Suppleanter
  Vid ordinarie revisors förhinder eller avgång inträder suppleanterna i den ordning de placerats i valet.

  När endast en suppleant återstår väljer förbundsmötet nya suppleanter.

  Entledigande
  Revisorer eller kallad suppleant som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle ska vara skild från uppdraget.

  Mom 2. Åligganden
  Revisorerna skall granska förbundets årsredovisning och bokföring samt förbundsstyrelsens förvaltning.

  Härvid åligger det revisorerna:

  att fortlöpande granska förbundets verksamhet, räkenskaper, revisionsrapport föreläggs förbundsstyrelsen,

  att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge revisionsberättelse däröver med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,

  att till förbundsmötet respektive kongressen överlämna revisionsberättelserna över räkenskaper och förvaltning under det gångna verksamhetsåret med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,

  att vid andra tidpunkter företa granskning och inventering utan att på förhand underrätta därom.

  Vid revision ska tillses:

  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller förbundsmöte/ kongressbeslut,

  att räkenskaperna är väl förda och verifierade,

  att värdehandlingar är i god ordning och förvarade enligt stadgarnas bestämmelser,

  att fastigheter och inventarier är försäkrade till betryggande belopp,

  att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med respektive bankers saldobesked,

  att tillgångarna inte tagits upp över sitt värde,

  att skulderna inte tagits upp under sitt värde.

  Mom 3. Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och revisionsberättelsen överlämnad till förbundsstyrelsen inom en månad efter den dag revisorerna mottagit bokslutet.

  Yttrande
  Efter varje periodgranskning ska revisorerna med eget yttrande förelägga förbundsstyrelsen sammandrag över förbundets inkomster och utgifter.

  Mom 4. Oregelbundna kontroller
  Revisorer har när som helst rätt att ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till förbundets verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

  Mom 5. Revisorernas ansvar
  Om revisorerna i revisionsberättelse eller annan handling, som de framlägger uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift eller av samma skäl underlåtit att lämna anmärkning mot sådan uppgift i handling som de granskat är de ansvariga för därav uppkommen skada. Revisorerna svarar för sådana skador som uppkommer på grund av oaktsamhet från deras sida.

  Auktoriserad revisors skadeståndsansvar regleras i lag.

  Mom 6. Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om förbundsstyrelsen på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte, är dessa skyldiga att närvara under behandling av det ifrågavarande ärendet.

  Mom 7. Arvoden
  Kongressen fastställer arvoden för revisorerna.

  Mom 8. Traktamenten och resor
  För förbundsrevisorer gäller förbundets uppdragsreglemente.

  Mom 9. Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor med uppgift att biträda förbundsrevisorerna ska delta i revisionen.

  Denne ansvarar för att granskningsinsatsen totalt uppfyller kravet på god revisionssed och att de normer i övrigt som gäller för revisionsverksamhet inom LO-området tillämpas. Den auktoriserade revisorn beslutar själv vilken granskning som kan vara nödvändig samt undertecknar revisionsberättelsen tillsammans med förbundsrevisorerna.

 25. § Regionala råd

  Uppgift
  Förbundsstyrelsen kan efter hemställan från avdelning eller på eget initiativ kalla in regionala råd för att samordna avdelningarnas verksamhet inom respektive region. Råd kan kallas in för behandling av de områden förbundsstyrelsen beslutar om. Rådens beslut är av rådgivande karaktär.

  Förbundet delas in i regioner som fastställs av förbundsstyrelsen.

 26. § Avdelningar

  Mom 1. Omfattning
  Avdelningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Avdelning omfattar alla medlemmar boende inom dess geografiska område. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan indelning.

  Mom 2. Uppgifter
  Avdelning har till uppgift:

  att utgöra medlemmarnas primära fackliga och demokratiska mötesplats,

  att verka för att de anställda inom avdelningens verksamhetsområde ansluts till förbundet,

  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna och bedriva fackligt socialt arbete,

  att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot deras arbetsgivare och att efter delegation biträda vid förhandlingar gällande medlemmarnas arbetsvillkor, eller att föra egna förhandlingar efter godkännande,

  att vid lokala uppgörelser förvissa sig om att desamma inte strider mot gällande avtal och lagar,

  att verkställa de uppdrag och beslut, som beslutande instanser inom förbundet meddelar,

  att bilda och upprätthålla företagsklubbar,

  att tillse att arbetsplatsombud väljs där förutsättning för klubbildning saknas,

  att anmäla frågor om inträde, utträde eller uteslutning,

  att utse två ledamöter till regionala avtalsråd varav ett ombud ska vara det valda ombudet till förbundsmötet,

  att hålla medlemmarna informerade om den fackliga verksamheten,

  att bedriva informations- och studieverksamhet,

  att bedriva arbetsmiljöverksamhet,

  att handlägga övriga för medlemmarna gemensamma frågor,

  att medverka och representera i närstående organisationer,

  att välja ombud till kongress/förbundsmöte.

  Val av ombud till kongress/förbundsmöte sker enligt § 18.

  Mom 3. Styrelsens sammansättning
  Avdelningens styrelse ska bestå av fem ledamöter. Ordförande och sekreterare väljs särskilt.

  Undantagsvis kan förbundsstyrelsen godkänna att styrelsen består av tre eller sju ledamöter.

  Val och nominering
  Val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag ska ske på avdelningens årsmöte. Nominering av kandidater ska dessförinnan ha skett på närmast föregående ordinarie möte.

  Ordförande och sekreterare väljs särskilt.

  För att vara vald till styrelseledamot erfordras mer än hälften av de avgivna godkända rösterna. I de fall då detta inte uppstår sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ledamot som ska väljas. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

  Valberedning
  Vid avdelningens årsmöte väljs en valberedning på minst tre ledamöter. Vid val av fler ska antalet vara udda.

  Valberedningen har till uppgift att bland nominerade kandidater lämna förslag till de val som ska ske samt bevaka att valbarhet råder. Valberedningen kan också presentera egna kandidater till de val som ska ske.

  Valbara
  Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar och fackliga ombud till och med 66 års ålder. Med aktiva medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar kan inte utses till styrelseledamot.

  Valsätt
  Alla val sker genom sluten omröstning om inte mötet enhälligt beslutar, att omröstningen ska vara öppen.

  Konstituering
  Styrelsen ska omedelbart efter valet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning.

  Kompletteringsval
  Avgår ordförande eller sekreterare under verksamhetsåret ska nyval av efterträdare ske.

  Suppleanter
  I samma ordning, som är stadgat för val av ledamöter, väljs på årsmötet minst två styrelsesuppleanter. Dessa ingår vid ordinarie ledamots förhinder eller avgång i den ordning de vid valet placerats som suppleanter.

  Mandattid
  Mandattid för styrelse i avdelning ska vara två år. Vid ena årsmötet avgår ordföranden och halva antalet av de återstående. Vid andra årsmötet avgår de övriga.

  Avgående styrelseledamot eller annan förtroendevald kan återväljas.

  Entledigande
  Styrelseledamot som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter, kan genom beslut av avdelningsmöte och efter godkännande av förbundsstyrelsen skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

  Styrelsebesluts giltighet
  För styrelsebesluts giltighet erfordras, att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom 4. Styrelsens uppgifter
  Styrelsen handhar avdelningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och de med stöd av desamma fattade beslut.

  Till årsmötet ska styrelsen förelägga en av samtliga ledamöter undertecknad berättelse över verksamheten under föregående år. Berättelsen ska dessutom lämnas till förbundsstyrelsen.

  Ordförande
  Ordföranden åligger:

  att i samråd med den övriga styrelsen leda avdelningens löpande verksamhet,

  att leda förhandlingarna på avdelningens och styrelsens möten,

  att ansvara för verkställande av avdelningsmötets och styrelsens beslut,

  att ansvara för verkställande av förbundsstyrelsens beslutade åtgärder.

  Sekreterare
  Sekreterare åligger:

  att föra protokoll vid avdelningens och styrelsens sammanträden,

  att handha avdelningens korrespondens.

  Mom 5. Revision
  För granskning av styrelsens verksamhet i avdelningen väljer årsmötet i samma ordning som är stadgat för val av styrelse två revisorer och suppleanter för dessa.

  Valbara
  Valbara som revisor är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar och fackliga ombud till och med 66 års ålder. Med aktiva medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar kan inte utses till revisor.

  Suppleant
  Suppleant inträder vid förhinder för ordinarie revisor. Avgående revisor eller suppleant kan återväljas.

  Entledigande
  Revisor eller kallad suppleant som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle, ska vara skild från uppdraget.

  Revisorer
  Det åligger revisorerna:

  att kontinuerligt granska avdelningens verksamhet,

  att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge berättelse däröver med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet.

  Vid revision skall tillses:

  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller mot förbundets beslutande instanser.

  Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och berättelsen överlämnad till avdelningens styrelse en månad före avdelningens årsmöte.

  Oregelbundna kontroller
  Revisor har när som helst rätt att ta del av protokoll och övriga till avdelningens verksamhet hörande handlingar.

  Revisors ansvar
  Revisorerna är ansvariga för uppkommen skada beroende av:

  att de i berättelse eller annan handling mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift,

  att de underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handlingar, som granskats,

  att de vid utförande av sitt uppdrag visat vårdslöshet.

  Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om avdelningsstyrelse på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte, är dessa skyldiga att närvara under behandlingen av det ifrågavarande ärendet.

  Förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos avdelningen.

  Mom 6. Ordinarie möten
  Avdelning håller ordinarie möte minst tre gånger om året.

  Årsmöte
  Årsmöte hålls under februari månad.

  Extra möte
  Extra möte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en femtedel av avdelningens medlemmar för viss frågas behandling gjort skriftlig framställan därom. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor, som föranlett mötet.

  Kallelse
  Kallelse till möte utfärdas i den ordning avdelningsmötet beslutar.

  Ärende som gäller avtalsrörelsen, val av efterträdare till ordförande eller sekreterare som avgått under verksamhetsåret, nominering av styrelse, revisorer och övriga förtroendeuppdrag, nominering av ombud till förbundsmöte/ kongress, samt val av ombud till LO-facken i kommunen kan inte ske på avdelningsmötet utan att ärendet angetts i kallelse eller i förväg delgetts medlemmarna på annat sätt.

  Kallelse till årsmöte ska uttryckligen uppta val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet.

  Dagordning
  Vid mötets början ska styrelsen lägga fram förslag till dagordning för detsamma.

  Fråga som inte är av sådant slag, att den skulle ha angetts i kallelsen, kan föras upp på dagordningen för behandling och avgörande vid mötet om detta med minst två tredjedelars majoritet beslutar därom.

  Behandling av verksamhetsberättelse.

  Ansvarsfrihet
  Vid avdelningens årsmöte ska, förutom val av styrelse och suppleanter för dessa, även behandlas styrelsens berättelse för föregående år och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Val och rösträtt
  Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av val enligt mom 3 och 5 eller dagordningens fastställande i detta moment eller de omröstningar, som avses i stadgarnas § 12 mom 7, 9 och 12.

  Sluten omröstning ska ske om så föreslås. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordföranden. Röstberättigad får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Vid avdelningsmöte har medlem av förbundet rätt att närvara som åhörare.

  Mom 7. Medel för verksamhet
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för avdelningens verksamhet.

  Mom 8. Avdelnings upplösning
  Avdelningsmöte kan inte besluta om upphörande eller nedläggning av verksamheten utan förbundsstyrelsens medgivande. Om avdelningsmöte trots anmodan inte fullgör sina åligganden mot förbundet eller vägrar att följa dessa stadgar eller med stöd av desamma fattade beslut kan förbundsstyrelsen beslu- ta om upphörande samt uteslutning av tredskande medlemmar.

  Om avdelning upphör ska dess tillgångar efter avvecklingen tillfalla förbundet.

 27. § Företagsklubbar

  Mom 1. Klubbs omfattning
  Klubb kan omfatta alla medlemmar i en eller flera avdelningar, vilka är anställda vid samma företag. Klubbs område fastställs av förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen godkänner klubbens förhandlare.

  Verksamhetsberättelse, anmälan om förtroendevalda och förhandlingsprotokoll ska insändas till förbundsstyrelsen.

  Mom 2. Uppgifter
  Klubbens uppgifter är:

  att verka för att de anställda inom klubbens verksamhetsområde ansluts till förbundet,

  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna och bedriva fackligt/ socialt arbete,

  att i samråd med avdelning tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren,

  att efter godkännande föra lokala förhandlingar i samråd med ombudsman,

  att förvissa sig om att träffade uppgörelser inte strider mot gällande avtal och lagar,

  att verkställa de uppdrag och beslut, som beslutande instanser inom förbundet meddelar,

  att samla och sända in lönestatistiska och andra uppgifter, vilka begärts av förbundsstyrelsen,

  att till förbundsstyrelsen anmäla frågor om inträde, utträde och uteslutning,

  att välja skyddsombud,

  att bedriva arbetsmiljöverksamhet,

  att bedriva informations- och studieverksamhet,

  att välja förhandlingsdelegation,

  att vid behov utse uppbördsmän.

  Mom 3. Styrelsens sammansättning
  Klubbens styrelse ska bestå av fem ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör, agitations/informationsansvarig och studieansvarig.

  Bland styrelsens ledamöter utses en att vara samordnare av arbetsmiljöverksamheten inom klubbens verksamhetsområde.

  Bland styrelsens ledamöter utses två att ersätta ordförande och sekreterare vid tillfällig frånvaro.

  Klubbmöte kan efter medgivande från förbundsstyrelsen minska styrelsen till tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. De tre ledamöterna ska också ansvara för agitation, information och studier.

  Då särskilt behov föreligger kan klubbmöte efter medgivande från förbundsstyrelsen besluta att öka antalet ledamöter i styrelsen till sju.

  Val och nominering
  Val av styrelse ska efter nominering på föregående ordinarie möte ske på klubbens årsmöte. Ordförande och sekreterare väljs särskilt.

  För att vara vald till styrelseledamot erfordras mer än hälften av de avgivna godkända rösterna. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetalen. I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ledamot som ska väljas. Vid lika röstetal avgörs företrädet
  genom lottning.

  Valberedning
  Vid klubbens årsmöte väljs en valberedning på tre ledamöter. Utökas antalet ledamöter ska antalet vara udda. Valberedningen har till uppgift att bland nominerade kandidater lämna förslag till de val, som ska ske samt bevaka att valbarhet råder.

  Valberedningen har även till uppgift att avge förslag till kandidater på nomineringsmötet.

  Valbara
  Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar anställda vid företaget.

  Valsätt
  Alla val sker genom sluten omröstning om inte mötet enhälligt beslutar, att omröstningen ska vara öppen.

  Konstituering
  Styrelsen ska omedelbart efter valet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning.

  Kompletteringsval
  Avgår ordförande eller sekreterare under verksamhetsåret ska nyval av efterträdare ske.

  Suppleanter
  I samma ordning, som är stadgat för val av ledamöter, väljs på årsmötet minst två styrelsesuppleanter. Dessa ingår vid ordinarie ledamots förhinder eller avgång i den ordning de vid valet placerats som suppleanter.

  Mandattid
  Mandattid för styrelse i klubb ska vara två år. Vid ena årsmötet avgår ordförande och halva antalet av de återstående. Vid andra årsmötet avgår de övriga.

  Avgående styrelseledamot eller annan förtroendevald kan återväljas.

  Entledigande
  Styrelseledamot som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter, kan genom beslut av klubbmöte och efter godkännande av förbundsstyrelsen skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

  Besluts giltighet
  För styrelsebesluts giltighet erfordras, att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom 4. Ordförande
  Ordföranden åligger:

  att leda förhandlingarna på klubbmöte och styrelsens möten,

  att i samråd med den övriga styrelsen leda klubbens löpande verksamhet,

  att svara för verkställandet av klubbens beslut,

  att upprätthålla kontakter med avdelningsstyrelsen.

  Sekreteraren
  Sekreteraren åligger:

  att föra protokoll vid klubbmöte och styrelsens möten,

  att svara för klubbens korrespondens.

  Kassör
  Kassören åligger:

  att i enlighet med dessa stadgar och de föreskrifter, som beslutats av klubbstyrelsen eller andra beslutande instanser inom förbundet förvalta klubbens penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar,

  att övervaka medlemmarnas avgiftsbetalning och anmälningsplikt enligt stadgarna,

  att mot verifikation verkställa alla utbetalningar, att ansvara för varje utbetalningsbehörighet,

  att föra klubbens räkenskaper och medlemsmatrikel samt ombesörja att allmän självdeklaration lämnas.

  Garantiförsäkring
  Kassören är garantiförsäkrad genom förbundets försorg.

  Agitationsansvarig
  Agitationsansvarig åligger:

  att verka för ökad anslutning till förbundet,

  att hålla kontakt med förbundets agitationsansvarige,

  att söka få så många medlemmar som möjligt att delta i agitationen,

  att noga följa medlemsutvecklingen,

  att snarast möjligt följa upp erhållna agitationsbesked.

  Informationsansvarig
  Informationsansvarig åligger:

  att hålla kontakten med förbundets informationsansvarige,

  att ansvara för att tillgängligt informationsmaterial sprids,

  att ta initiativ till att medlemmarna får del av annan angelägen information.

  Studieansvarig
  Studieansvarig åligger:

  att vara informerad om aktuella studieprogram,

  att hålla kontakt med förbundets studieansvarige,

  att stimulera klubbens medlemmar till deltagande i studieverksamheten.

  Mom 5. Medel för verksamheten
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för klubbens verksamhet, utöver det som täcks av arbetsgivare. Innan detta sker ska klubbstyrelsen ha inkommit till förbundsstyrelsen med yrkanden, baserade på planerad verksamhet.

  Utbetalning sker efter attest från klubbens ordförande.

  I de fall en särskild klubbavgift tas ut administreras denna genom klubbstyrelsen.

  Placering av medel
  Placering av klubbens tillgångar och förvaring av värdehandlingar ska göras efter samma regler som gäller för förbundets tillgångar och värdehandlingar förbundsstadgarna § 23, mom 2 och mom 3.

  Mom 6. Firmatecknare
  Klubbens styrelse utser inom sig klubbens firmatecknare.
  Vid uttag i banker eller från annan betalningsförmedlare ska firman tecknas av minst två i förening.

  Avisering
  Klubbens styrelse ansvarar för att beslut om firmatecknare utan dröjsmål aviseras till vederbörande penninginrättningar genom protokollsutdrag. Denna avisering ska verkställas av annan person än kassören.

  Undantag att teckna firma
  Firmatecknare har inte rätt att utan beslut av klubbens styrelse: för klubbens räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning för gäld belasta klubben tillhörig sådan, företa i mom 5 denna paragraf angivna medelsplaceringar, för klubbens räkning uppta eller bevilja lån.

  Mom 7. Räkenskaper
  Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Årsbokslutet ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

  Mom 8. Revision
  För granskning av styrelsens verksamhet i klubben samt klubbens räkenskaper väljer årsmötet i samma ordning som är stadgat för val av styrelse två revisorer och suppleanter för dessa.

  Suppleant
  Suppleant inträder vid förhinder för ordinarie revisor. Avgående revisor eller suppleant kan återväljas.

  Arvoden
  Arvode till revisorerna fastställs av klubbens årsmöte före valet.

  Entledigande
  Revisor eller kallad suppleant som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle, ska vara skild från uppdraget.

  Revisorerna
  Det åligger revisorerna:

  att kontinuerligt granska klubbens räkenskaper och förvaltning, att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge berättelse där över med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,

  att vid andra tidpunkter företa granskning och inventering utan att på förhand underrätta därom.

  Vid revision ska tillses:

  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller mot förbundets beslutande instanser,

  att räkenskaperna är väl förda och verifierade, att räkenskaperna är väl förvarade,

  att värdehandlingarna är i god ordning och förvarade enligt stadgarnas bestämmelser,

  att inventarier är försäkrade till ett betryggande belopp,

  att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med respektive bankers saldobesked,

  att tillgångarna inte tagits upp över sitt värde.

  Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och berättelsen överlämnad till klubbens styrelse inom en vecka efter den dag revisorerna mottagit bokslutet.

  Yttrande
  Klubbens redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

  Oregelbundna kontroller
  Revisor har när som helst rätt att ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till klubbens verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

  Revisorernas ansvar
  Revisorerna är ansvariga för uppkommen skada beroende av:

  att de i berättelsen eller annan handling mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift,

  att de underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handlingar, som granskats,

  att de vid utförandet av sitt uppdrag visat vårdslöshet.

  Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om klubbens styrelse på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte, är dessa skyldiga att närvara under behandlingen av det i ifrågavarande ärendet.

  Förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos klubben.

  Mom 9. Ordinarie möte
  Klubb håller möte minst tre gånger per år.

  Årsmöte
  Årsmöte hålls under februari månad.

  Extra möte
  Extra möte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en femtedel av klubbens medlemmar för viss frågas behandling gjort skriftlig framställan därom.

  Extra möte kan endast behandla de frågor som föranlett mötet.

  Kallelse
  Kallelse till mötet utfärdas i den ordning klubbmöte beslutar.

  Ärende som gäller avtalsrörelsen, medlems uteslutning, val av efterträdare till ordförande eller sekreterare som avgått under verksamhetsåret, nominering av styrelse och övriga förtroendeuppdrag kan inte ske på klubbmöte utan att ärendet angetts i kallelsen eller i förväg delgetts medlemmarna på annat sätt.

  Kallelse till årsmötet ska uttryckligen uppta val av styrelse, revisorer, och övriga förtroendeuppdrag, samt fråga om ansvarsfrihet.

  Förslag om viss frågas behandling på klubbmöte ska ha inkommit till styrelsen för beredning senast en vecka före mötet.

  Behandling av berättelse, ansvarsfrihet
  Vid klubbens årsmöte ska, förutom val av styrelse och suppleanter för dessa, även behandlas styrelsens berättelse för föregående år och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Dagordning
  Vid mötets början ska styrelsen lägga fram ett förslag till dagordning för detsamma.

  Fråga, som inte är av sådant slag, att den skulle ha angetts i kallelsen, kan föras upp på dagordningen för behandling och avgörande vid möte om detta med minst två tredjedelars majoritet beslutar därom.

  Val och rösträtt
  Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av val enligt mom 3 och 8 eller dagordningens fastställande i detta moment eller de omröstningar, som avses i stadgarnas § 12, mom 7, 9 och 12.

  Sluten omröstning ska ske om så föreslås. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande. Röstberättigad får icke överlåta sin röst på annan.

  Vid klubbmöte har medlem av förbundet rätt att närvara som åhörare.

  Mom 10. Upphörande
  Klubbmöte kan inte besluta om upphörande av klubb utan förbundsstyrelsens medgivande.

  Om klubbstyrelse eller klubbmöte trots anmodan inte fullgör sina åligganden mot förbundet eller vägrar att följa dessa stadgar eller med stöd av desamma fattade beslut kan förbundsstyrelsen besluta om upphörande samt uteslutning av tredskande medlemmar.

  Om klubb upphör ska dess tillgångar efter avvecklingen tillfalla förbundet.

 28. § Arbetsplatsombud

  Mom 1. Omfattning
  Vid företag där underlag för klubbildning saknas bör arbetsplatsombud utses.

  Val
  Arbetsplatsombud utses av förbundets medlemmar vid företaget inom ramen för lagen om facklig förtroendeman. Mandattiden är två år. Val sker i januari månad. Kompletteringsval och nyval kan ske vid annan tidpunkt under året.

  Mom 2. Uppgifter
  Arbetsplatsombuds uppgifter är:

  att verka för att de anställda ansluts till förbundet,

  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna,

  att i samråd med avdelningsstyrelse tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren,

  att efter godkännande föra lokala förhandlingar i samråd med ombudsman,

  att vid lokala uppgörelser förvissa sig om att desamma inte strider mot gällande avtal eller lagar,

  att stimulera till arbetsmiljöverksamhet,

  att hålla kontakten med förbundsstyrelse.

  Mom 3. Medel för verksamheten
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för ett medlemsmöte per år på de arbetsplatser där det finns valda arbetsplatsombud alternativt där det väljs arbetsplatsombud.

  Mom 4. Entledigande
  Arbetsplatsombud som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter, kan genom beslut av medlemmarna vid företaget och efter godkännande av förbundsstyrelsen skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

 29. § Koncernfrågor

  Mom 1. Koncerngemensamt organ
  Företagsklubbar har rätt att ingå i gemensamt organ med beslutsrätt i angelägenheter, vilka förutsätter samordnad behandling för flera eller alla klubbar och arbetsplatsombud verksamma inom samma koncern, koncernliknande företagssammanslutning, företag eller offentlig förvaltning med verksamhet på flera arbetsställen.

  Mom 2. Inrättande av gemensamt organ
  Gemensamt organ eller koncernklubb inrättas om förbundsstyrelsen så beslutar.

  Mom 3. Ärenden
  För behandling av visst ärende eller kategori av ärenden får gemensamt organ adjungera företrädare.

  Mom 4. Stadgar
  Inom gemensamt organ eller koncernklubb gäller av förbundsstyrelsen fastställda regler och stadgar.

   

 30. § Skiljeförfarande

  Inbördes tvister mellan förbundet, avdelning, företagsklubb, ledamot därav eller enskild medlem ska hänskjutas till avgörande av skiljemän i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar.

  Skiljemännens antal ska vara tre. Kan inte parterna enas om den tredje ledamoten utses denna av kansliansvarig ordförande i arbetsdomstolen. Skiljenämn- den avgör skälig kostnad i fördelning mellan parterna.

  Vad nu sagts gäller även beträffande tvist om inträdesvägran eller uteslutning med iakttagande av bestämmelserna i § 4 mom 2 eller § 11.

 31. § Beslut om förbundets upplösning

  Förbundet kan endast upplösas i det fall fem sjättedelar av förbundets samtliga medlemmar genom allmän omröstning biträtt förslag därom.

  Beslut om sammanslagning av förbundet med annat till Landsorganisationen anslutet förbund kan fattas av ordinarie kongress.

  Föreligger särskilda skäl kan extra kongress besluta om upplösning genom sammanslagning. Förslag om sådan sammanslagning kan väckas av förbundsstyrelsen, förbundsmötet eller genom motion. Om förbundet upplöses genom sammanslagning överförs behållna tillgångar efter avdrag för skulder till det/de nya förbundet/en.

 32. § Stadgeändring

  Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på ordinarie kongress, eller genom beslut med 2/3 majoritet på extra kongress, kallad för särskild fråga.

  Förslag om ändring kan ställas av förbundsstyrelsen, förbundsmötet eller väckas genom motion.

Fastighetsanställdas Förbunds stadgar

Bli medlem i Fastighets