Stadgar

Förbundets stadgar antagna vid Fastighetsanställdas Förbunds 18:e ordinarie kongress 2018.

Här nedan kan du bläddra dig fram bland Fastighets stadgar.

Stadgarna finns också som pdf, klicka då på länken under paragrafavsnitten.

 1. § 1. Förbundets ändamål

  Mom 1. Verksamhetsområde
  Förbundet är en sammanslutning av alla för boendeservice/fastighetsskötsel och städningsarbete anställda arbetstagare, vilka enligt Landsorganisationen (LO) i Sveriges organisationsplan ska tillhöra förbundet.

  Mom 2. Uppgift
  att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet,
  att verka för en utveckling inom arbetsliv och samhälle som leder till ökad jämställdhet och jämlikhet,
  att motverka diskriminering,
  att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism,
  att sträva efter att sluta kollektivavtal med samtliga arbetsgivare inom förbundets
  verksamhetsområde såsom detta bestämts i LOs organisationsplan,
  att tillvarata medlemmarnas intressen i rättsliga och samhällspolitiska frågor,
  att genom studier, information och opinionsbildning främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella utveckling,
  att genom anslutning till LO samarbeta med övriga till LO anslutna förbund, samt tillse att förbundets lokala organisationer samverkar i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten,
  att upprätthålla förbindelser med fackliga organisationer i andra länder och yrkes-
  internationaler, som är anslutna till eller samarbetar med internationella fackliga
  samorganisationen, 
  att samarbeta med andra fackliga och ideella organisationer.

 2. § 2. Förbundets beslutande organ

  1. Kongressen
  2. Förbundsmötet
  3. Förbundsstyrelsen
  4. Avdelningsmötet
  5. Avdelningsstyrelsen

  Den arbetsplatsanknutna verksamheten beslutas av företagsklubbsmöte, klubbstyrelse eller arbetsplatsombud.

 3. § 3. Namn och säte

  Förbundets namn är Fastighetsanställdas Förbund. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där även förbundskontoret är placerat. Lokalt delas förbundet in i geografiska administrativa regioner som fastställs av förbundsstyrelsen.

 4. § 4. Inträde

  Mom 1. Medlemskap
  Varje arbetstagare inom förbundets verksamhetsområde har rätt till inträde i förbundet. Rätt till inträde gäller inte fall då uteslutningsgrund föreligger.

  Rätt till inträde har även de som genomgår för branschen inriktad gymnasial eller annan likvärdig yrkesutbildning.

  Efter särskild prövning av förbundsstyrelsen kan annat inträdesvillkor gälla.

  Mom 2. Ansökan och beslut
  AAnsökan om inträde ska göras till förbundet på av förbundsstyrelsen anvisat sätt. Frågan om inträde prövas och avgörs av förbundsstyrelsen eller den av förbundsstyrelsen utsedd. Bifalls ansökan ska medlemskap anses ha vunnit första dagen i den månad, då ansökan ingavs. Avslås ansökan ska detta beslut omedelbart delges den inträdessökande.

  Förhandlingshjälp och rättshjälp kan beviljas för händelser som inträffar efter ansökan om inträde till förbundet, förutsatt att första medlemsavgiften är betald.

 5. § 5. Medlems förpliktelser/åligganden

  Det åligger varje medlem i förbundet:

  att verka för förbundets sammanhållning,
  att verka för ökad anslutning till förbundet,
  att följa stadgarnas bestämmelser och stadgeenligt fattade beslut,
  att vara lojal mot förbundet och dess företrädare,
  att när arbete tas hos ny arbetsgivare anmäla detta,
  att på anmodan lämna statistiska och andra uppgifter om arbetsvillkor, lön och
  anställningsförhållanden,
  att själv bevaka de avtalsenliga anställningsvillkoren,
  att anmäla samtliga anställningar.

 6. § 6. Medlemsavgifter

  Mom 1. Avgifter
  Från och med den kalendermånad inträde i förbundet sker, erlägger varje medlem per månad en avgift på tid och sätt som förbundsstyrelsen fastställer. Avgiften grundas på inkomst av lön. Med lön jämställs sjukersättning, ersättning från arbetslöshetskassa och föräldrapenning eller liknande ersättning.

  Mom 2. Rätt avgiftsklass
  Medlem har skyldighet att övervaka så att hen tillhör rätt avgiftsklass och ska informera berört regionkontor när omklassning ska ske.

  Medlem som på anmodan inte lämnar uppgifter om lön klassas upp.

  Mom 3. Medlemsavgiftens storlek
  Medlemsavgiften fastställs av förbundsstyrelsen för nästkommande år.

  Mom 4. Uttag av medlemsavgift
  Avgift erläggs för årets samtliga månader med undantag för beslut enligt § 8.

  Mom 5. Kvittering
  Kvittering av betalda avgifter sker i den ordning förbundsstyrelsen föreskriver.

  Mom 6. Klubbavgift
  Företagsklubb äger rätt att för sin verksamhet besluta om uttagande av klubbavgift utöver avgiften i mom 3 Sådan avgift administreras av klubben.

 7. § 7. Förändrad avgift

  Förbundsstyrelsen kan oberoende av vad som framgår av § 6 besluta om förändrad avgift:

  a. vid befarad eller pågående konflikt som förbundet är skyldig att understödja,
  b. vid förändring av förbundets medlemsavgift till LO,
  c. vid av LO påbjuden uttaxering,
  d. vid förändring av premie för försäkring som kongressen eller förbundsmötet beslutat ska ingå i förbundsavgiften,
  e. vid förändring av lagstiftning som påverkar förbundets kostnader.

 8. § 8. Avgiftsbefrielse/Nedsättning av avgift

  Mom 1. Särskilda skäl
  Medlem kan då särskilda skäl föreligger efter förbundsstyrelsens prövning beviljas nedsättning av avgift eller helt befrias från skyldighet att erlägga sådan.

  Mom 2. Markering av avgiftsbefrielse
  Avgiftsbefrielse markeras i den ordning som förbundsstyrelsen beslutar.

  Mom 3. Pensionär
  Medlem som går i pension ska anmäla detta till förbundet. Pensionerad medlem som saknar annan inkomst, betalar pensionärsavgift. Medlem som inte uppbär hel pension betalar avgift efter lön eller annan ersättning.

 9. § 9. Överflyttning av medlemskap

  Mom 1. Flyttning inom förbundet
  Medlem som byter bostadsort till annan avdelning inom förbundet ska, om inte förbundsstyrelsen beslutar annorlunda, överflytta sitt medlemskap till denna, såvida flyttningen inte är av tillfällig karaktär.

  Anmälan
  Anmälan om flyttning ska ske till berört regionkontor. Datum för flyttning ska anges.

  Mom 2. Flyttning från andra förbund
  Medlem av i § 1 mom 2 åttonde och nionde att-satsen nämnda organisationer, har vid uppvisande av övergångsbevis rätt att utan särskild avgift flytta över sitt medlemskap till förbundet.

  Senaste dag
  Anmälan om överflyttat medlemskap ska ske inom två månader efter datum för övergång från annan organisation om sammanhängande medlemskap ska bibehållas.

  Oavbrutet medlemskap
  När sådan överflyttning sker ska datum för medlemmens inträde i organisationen som anges i första stycket anges i övergångsbeviset. Medlemskapet i förbundet betraktas därmed som oavbrutet från detta datum.

  Första dag för det oavbrutna medlemskapet är utgångspunkt för beräkning av eventuella understöd och andra rättigheter.

  Mom 3. Överflyttning mellan förbund
  Medlem i förbundet har rätt och skyldighet att utan särskild avgift överflytta sitt medlemskap från ett LO-förbund till ett annat, om medlemmen antingen fått anställning inom det nya förbudets verksamhetsområde eller av annat skäl ska tillhöra detta på grund av LO-styrelsens beslut.

 10. § 10. Utträde

  Mom 1. Uppsägningstid
  Medlem som övergår till verksamhet, som ligger utanför förbundets eller annat till LO anslutet förbunds verksamhetsområde, äger rätt till utträde ur förbundet sedan förfallna avgifter erlagts.

  Medlem har i annat fall rätt till utträde efter en uppsägningstid av tre hela kalendermånader.

  Om särskilda skäl föreligger äger förbundsstyrelsen rätt att förkorta uppsägningstiden.

  För överflyttning av medlemskap gäller vad som framgår av § 9.

  Mom 2. Utträdesansökan
  Utträdesansökan ska göras till förbundet på av förbundsstyrelsen anvisat sätt.

  Mom 3. Rätt till del av tillgångar
  Den som utträtt ur förbundet har inte rätt att få ut någon del av förbundets tillgångar.

 11. § 11. Uteslutning

  Mom 1. Bristande betalning
  Medlem som, för viss månad, inte inom två månader erlagt stadgeenliga avgifter eller vid rätt till avgiftsbefrielse, utan giltigt skäl under lika lång tid försummat sin anmälningsplikt, ska uteslutas ur förbundet från sagda tidpunkt.

  Mom 2. Anledningar i övrigt
  Uteslutning kan dessutom ske då medlem:
  a. genom medvetet oriktiga uppgifter vunnit medlemskap,
  b. genom oärligt förfarande fått ersättning eller tillägnat sig medel som tillhör organisationen, dess arbetslöshetskassa eller medlemsförsäkringar
  c. uppträtt som strejk- eller blockadbrytare,
  d. undertecknar eller upprätthåller kontrakt, som innebär hinder att följa det kollektivavtal som bör tillämpas för arbetsplatsen,
  e. på annat sätt än som vid a) till d) angetts avsiktligt brutit mot stadgarna eller vägrat rätta sig efter beslut, som har stöd i stadgarna efter kongressbeslut,
  f. bedriver eller stöder verksamhet som är oförenlig med förbundets ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.

  Mom 3. Verkställande av uteslutning
  Uteslutning verkställs på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

  Suspension
  Om det finns grund för uteslutning kan förbundsstyrelsen, i särskilda fall istället för uteslutning, förklara att medlemmen för viss tid eller tills vidare inte får inneha uppdrag inom förbundet.

  Mom 4. Anmälan
  Anmälan som avses leda till uteslutning enligt mom 2 handläggs på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

  Yttranden
  Anmälan ska genom förbundsstyrelsen delges berörd medlem. Denne ska inkomma med sin förklaring till förbundsstyrelsen senast inom två veckor.

  Om förklaring ger anledning därtill kan förbundsstyrelsen, före ärendets avgörande, hänskjuta frågan till avdelningsstyrelsen för yttrande.

  Vad som stadgas i första och andra stycket är inte tillämpligt då den medlem ärendet gäller uppenbarligen gjort sig skyldig till brott mot dessa stadgar eller med stöd av desamma eller av kongressbeslut meddelade föreskrifter och som trots förbundsstyrelsens anmaning, inte inom förelagd tid rättar sig efter den åberopande stadgebestämmelsen eller föreskriften.

  Delgivande
  Förbundsstyrelsens beslut ska delges medlemmen under senast kända adress genom protokollsutdrag. I de fall som avses i tredje stycket, under yttranden, ska dock beslut som gäller uteslutning av ett flertal medlemmar på en och samma grund anses delgett genom skriftligt meddelande till vederbörandes lokala fackliga organisation eller genom offentligt tillkännagivande.

  I sådant fall anses som delgivningsdag den dag meddelandet kommit styrelsen tillhanda eller tillkännagivande offentliggjorts.

  Mom 5. Rätt till tillgångar
  Den som uteslutits ur förbundet har inte rätt att få ut någon del av förbundets tillgångar.

 12. § 12. Avtalsrörelser och förhandlingar

  Mom 1. Riksavtal
  Frågor angående riksavtal och förhandlingar handläggs av förbundsstyrelsen.

  Mom 2. Uppsägning, förhandling eller prolongering
  Förbundsstyrelsen beslutar om framställning att upprätta nytt, prolongera, förändra eller säga upp avtal.

  Förbundsstyrelsen kan överlägga med förbundsmötet om huruvida gällande riksavtal ska sägas upp, göras till föremål för förhandling eller prolongeras. Förbundsmötets beslut är av rådgivande natur.

  Mom 3. Avtalsyrkanden
  Avtalsyrkanden kan väckas av enskild medlem, företagsklubb och avdelning.

  Mom 4. Regionala avtalsråd
  Förbundsstyrelsen beslutar när regionala avtalsråd ska kallas in.

  Utöver avdelningens ombud kallas företagsklubbar och arbetsplatsombud till regionala avtalsråd. För avtal som är gemensamma med andra LO-förbund kan förbundsstyrelsen besluta om annan ordning. Ombuden från företagsklubbar och arbetsplatsombud ska ersättas enligt förtroendemannalagens § 7.

  Mom 5. Centralt avtalsråd
  Förbundsmötet utgör centralt avtalsråd. Avtalsrådet behandlar inkomna yrkanden.

  Mom 6. Förhandlingsdelegationer
  Förbundsstyrelsen fastställer behovet av förhandlingsdelegationer samt antalet ledamöter i dessa. Centrala avtalsrådet nominerar och väljer minst hälften av ledamöterna i förhandlingsdelegation, resterande väljs av förbundsstyrelsen.

  Under särskilda omständigheter kan förbundsstyrelsen utse förhandlingsdelegation.

  Mom 7. Omröstning
  Förslag till uppgörelse kan underställas berörda medlemmar för omröstning. Om denna utfaller så att två tredjedelar av berörda medlemmar uttalar sig mot förslaget ska detta anses innebära hemställan hos förbundsstyrelsen om att avslå detsamma.

  Mom 8 Slutgiltigt avgörande
  Förbundsstyrelsen avgör slutligt frågor som angår uppsägning av kollektivavtal, antagande eller förkastande av förslag till sådant avtal samt vidtagande av stridsåtgärder.

  Mom 9. Lokalavtal
  Framställan till arbetsgivare om att upprätta, förändra eller säga upp lokalavtal sker på initiativ av förbundsstyrelsen. Framställan till arbetsgivare när det gäller lokala avtal kan även ske i de fall två tredjedelar av berörda medlemmar genom sluten omröstning beslutar därom. Sådant beslut verkställs efter godkännande av förbundsstyrelsen.

  Mom 10. Lokala tvister
  Uppstår tvist med arbetsgivare ska denna behandlas i enlighet med de olika avtalens förhandlingsordningar. Vid lokal eller central förhandling bör berörda medlemmar delta med minst ett ombud. Förhandlingshjälp och rättshjälp kan beviljas för händelser som inträffar efter ansökan om inträde i förbundet, förutsatt att första medlemsavgiften är betald.

  Mom 11. Rapporter
  Lokala uppgörelser ska efter framställning enligt mom 9 rapporteras till förbundsstyrelsen för godkännande.

  Mom 12. Varsel
  Vägrar arbetsgivare att inleda förhandlingar eller har förhandlingar inte lett till uppgörelse, kan varsel om blockad och arbetsnedläggelse utfärdas efter vederbörlig kontakt med Medlingsinstitutet. Kontakt med Medlingsinstitutet sker via ansvarig på förbundskontoret.

  Hemställan
  Hemställan om rätt att utfärda varsel görs hos förbundsstyrelsen, som beslutar när åtgärd ska vidtas.

  Beslut
  Beslut om åtgärd mot enskild arbetsgivare fattas av förbundsstyrelsen.

  Grupp av medlemmar – Omröstning
  Gäller sådant ärende grupp av medlemmar kan enskild berörd medlem begära att hemställan om varsel ska föregås av sluten omröstning.

  Utfaller omröstningen så att två tredjedelar av berörda medlemmar röstar för hemställan om varsel ska sådan göras på sätt som angetts i momentets första stycke. Oberoende av hemställan har förbundsstyrelsen rätt att utfärda varsel om arbetsnedläggelse.

  Samma rätt har förbundsstyrelsen i fråga om sympatiåtgärder.

  Mom 13. Godkännande av konflikter
  Strejk, blockad eller bojkott får inte vidtas eller tillkännages utan förbundsstyrelsens godkännande. Förbundets medlemmar har varken rättighet eller skyldighet att hörsamma meddelande om stridsåtgärder som inte utfärdats eller godkänts av förbundsstyrelsen.

  Mom 14. Övervakning av konflikt
  Sedan arbetet lagts ned eller arbetsplatsen förklarats i blockad ska tillses att ingen återupptar arbetet förrän uppgörelse träffats eller konflikten förklarats avslutad. Den som tar arbete på sådan arbetsplats betraktas som blockadbrytare.

  Påföljd
  Avdelning, företagsklubb och arbetsplatsombud ska lämna meddelande till förbundet om blockadbrytares namn och, i förekommande fall, medlemsnummer.

  Mom 15. Uppgörelse, omröstning och godkännande
  Förbundsstyrelsen kan förelägga berörda medlemmar förslag till uppgörelse för omröstning. Förbundsstyrelsen fattar därefter definitivt beslut.

  Förbundsmötet har rätt föreslå förbundsstyrelsen att besluta om omröstning.

  Mom 16. Ersättning till ombud
  Kallas ombud att delta i en central förhandling ersätts ombudet för eventuella kostnader av förbundet.

   

 13. § 13. Ersättning vid konflikt

  Mom 1. Ersättningsrätt
  Vid strejk och blockad som godkänts av förbundsstyrelsen, vid lockout samt då medlemmar blivit indragna i konflikt inom annat förbunds verksamhetsområde betalar förbundet ersättning.

  Villkor för erhållande av konfliktersättning är:
  att medlemmen har betalat den första avgiften innan konflikten bryter ut,
  att förbundsstyrelsen efter särskild prövning kan besluta om andra begränsningsperioder för medlemskap före konflikts utbrott,
  att konflikten varar minst fem arbetsdagar. Uppfylls detta villkor utgår ersättning från och med första dagen,
  att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om ersättning för arbetskonflikt som understiger fem arbetsdagar,
  att fråga om ersättningsrätt vid lockout avgörs av förbundsstyrelsen från fall till fall.

  Undantag vid annan konflikt
  Fråga om medlem är att anse som indragen i konflikt inom annat förbunds verksamhetsområde avgörs av förbundsstyrelsen.

  Konfliktersättning
  Ersättning utgår för högst de antal timmar medlemmen varit i konflikt. Dag då medlem har inkomst avräknas ersättningen i motsvarande grad.

  Mom 2. Ersättningsbelopp
  Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbelopp vid konflikt.

  Ändrad ersättning
  Vid större konflikter, eller då flera konflikter pågår samtidigt, kan förbundsstyrelsen minska eller med hänsyn till försörjningsplikt höja ersättningsbeloppen. Härvid ska beaktas om vederbörande medlem har sin huvudsakliga inkomst av arbetet inom förbundets verksamhetsområde.

  Mom 3. Blockad
  Vid kollektivavtalstecknande och av förbundsstyrelsen godkänd blockad utgår ersättning som fastställts av förbundsstyrelsen.

  Mom 4. Skyldig söka arbete
  Medlem som är indragen i arbetsnedläggelse är skyldig att söka annat arbete på samma eller annan ort. Vägrar medlem ta erbjudet lämpligt arbete kan därmed rätten till ersättning förloras under så lång tid av konflikten, som det erbjudna arbetet skulle ha varat.

  Resehjälp
  Medlem som får arbete på annan ort kan, efter beslut av förbundsstyrelsen, som resehjälp erhålla ett belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Om arbetet upphör innan konflikten är slut återfår medlem sin rätt till ersättning dock tidigast efter utgången av den tid ersättning för resehjälp motsvarat.

  Mom 5. Undantag vid sjukdom – olycksfall
  Medlem, som på grund av sjukdom eller olycksfall är oförmögen till arbete, har inte rätt till konfliktersättning.

  Mom 6. Utbetalning
  Vid utbetalning av ersättning görs avdrag för eventuellt resterande medlemsavgifter.

  Mom 7. Kvittering
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att utbetalning av ersättning sker i enlighet med stadgarnas bestämmelser och förbundets anvisningar.

 14. § 14. Ersättning vid trakassering

  Mom 1. Ersättningsrätt
  Förbundsstyrelsen kan bevilja ersättning vid trakasserier efter följande grunder:
  att medlem avskedats eller sagts upp av personliga skäl på grund av sin fackliga verksamhet,
  att medlem efter förbundsstyrelsens medgivande sagt upp sin anställning som en följd av trakasserier från arbetsgivaren,
  att medlem snarast möjligt söker nytt arbete.

  Mom 2. Ersättningsbelopp
  Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbelopp vid trakasserier

  Villkor i övrigt
  Ersättning utgår för tid som fastställs av förbundsstyrelsen, dock längst till dess ny anställning erhålls och i intet fall längre än tretton veckor.

  Förbundsstyrelsen kan besluta att dra in ersättningen om medlem inte rättar sig efter tredje att-satsen i mom 1 eller vägrar att ta erbjudet arbete.

  Medlem som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassan kan under den tiden inte göra anspråk på ersättning enligt denna paragraf.

  Mom 3. Resehjälp
  Medlem som får arbete på annan ort kan efter beslut av förbundsstyrelsen som resehjälp erhålla ett belopp motsvarande högst tre veckors ersättning.

  Resehjälp får tillsammans med ersättning enligt mom 2 inte överstiga det belopp som motsvaras av tretton veckors ersättning enligt samma moment.

  Mom 4. Återbetalning i vissa fall
  Medlem som på grund av arbetsgivarens åtgärder erhåller allmänt skadestånd, är skyldig att återbetala erhållen ersättning till förbundet.

  Återbetalning gäller högst det belopp skadeståndet uppgår till.

 15. § Rättshjälp

  Mom 1. Omfattning
  Rättshjälp kan beviljas av förbundsstyrelsen för händelser som inträffar efter ansökan om inträde i förbundet, förutsatt att första medlemsavgiften är betald.

  Rättshjälp kan beviljas i följande fall:
  1. till medlem som för att hävda sina intressen gentemot arbetsgivare måste vidta rättsliga åtgärder eller,
  2. till medlem som genom sin anställning utsätts för händelse som medför rättslig tvist.

  Rättshjälp kan också beviljas avliden medlems rättsinnehavare.

  Mom 2. Ansökan
  Medlem ska skicka in ansökan om rättshjälp till förbundsstyrelsen. Rättegång, för vilken rättshjälp begärs, får inte inledas förrän förbundsstyrelsens beslut meddelats.

 16. § 16. Kongressen

  Mom 1. Högsta beslutande organ
  Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

  Mom 2. Tid
  Ordinarie kongress hålls vart fjärde år.

  Mom 3. Sammansättning
  Kongressen består av 160 ombud. Varje avdelning har ett grundmandat, övriga mandat fördelas proportionellt mellan de avdelningar som har flest antal medlemmar.

  Preliminär beräkning av antalet ombud görs på medlemsantalet vid årsskiftet efter ordinarie kongress. Slutligt fastställande av antalet ombud beräknas på medlemsantalet vid årsskiftet före ordinarie kongress.

  Mom 4. Nominering och val
  Val av kongressombud och ersättare sker på avdelningens årsmöte i februari året efter att ordinarie kongress genomförts.

  Nominering av ombud och ersättare ska ske på avdelningsmöte närmast före årsmötet.

  Avdelning som utifrån preliminär ombudsfördelning har mer än ett ombud fastställer i vilken ordning ombuden är valda. Avdelningen väljer en första och en andre ersättare för ordinarie ombud. Avdelning som har flera ombud kan välja ytterligare ersättare som går in i den ordning de är valda.

  Mandattiden för ombud och ersättare till kongress är fyra år från 1 april valåret till och med 31 mars året efter ordinarie kongress genomförts.

  Kompletteringsval eller första val av ombud och ersättare kan ske på annat avdelningsmöte och nominering ska då ske på avdelningsmöte närmast dessförinnan.

  Valordning
  Val av ombud och ersättare sker med acklamation om det endast föreligger en nominering per uppdrag. Om det finns flera nominerade kandidater genomförs sluten omröstning.
  För att vara vald till ombud krävs mer än hälften av vid valet avgivna röster. I de fall då detta inte uppnås förrättas omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ombud som ska väljas.

  Valbarhet
  Valbara som ombud och ersättare är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets revisorer, förbundets ombudsmän och anställda fackliga ombud kan inte väljas till ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen.

  Pensionerade medlemmar kan inte väljas till ombud.

  Fullmakter
  Direkt efter att val genomförts upprättas protokoll samt fullmakter för ombuden. Fullmakterna ska sändas in till förbundsstyrelsen på särskild blankett senast 31 mars om valet förrättats på avdelningens årsmöte eller senast en månad efter val som förrättats på annat avdelningsmöte.

  Förbundets yrkesverksamma revisorer genomför granskning av fullmakterna. Ombud ska vara medlem och betala avgift enligt dessa stadgars § 6 mom 2, samt vara valbar enligt §18 mom 4. Granskning sker vid nyval samt vid kallelse till kongressen.

  Mom 5. Extra kongress
  Då särskilda omständigheter föranleder det kan förbundsstyrelsen besluta om extra kongress.

  Extra kongress ska även kallas in då minst en femtedel av förbundets medlemmar, räknat efter medlemsantalet vid senaste årsskifte, skriftligen begär det och yrkandet därefter vid allmän omröstning biträtts av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmarna.

  Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande.

  Mom 6. Kallelse
  Kallelse till ordinarie kongress ska ske genom cirkulär till avdelningarna minst åtta månader före dess öppnande.

  Extra kongress ska kallas på samma sätt, dock utan iakttagande av viss tid.

  Mom 7. Motioner
  Motion till kongressen kan väckas av enskild medlem eller avdelningsstyrelse.

  Motion väckt av enskild medlem ska lämnas till avdelningen för behandling på avdelningsmötet som antar motionen som sin egen eller avstyrker densamma.

  Skulle motionen avstyrkas av avdelningsmötet ska den, om den som väckt motionen så begär, insändas till förbundsstyrelsen.

  Motionstid
  Av avdelningen behandlad motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex månader före kongressens öppnande.

  Förbundsstyrelsens utlåtande
  Förbundsstyrelsen låter sammanföra motionerna.
  Motionerna med förbundsstyrelsens utlåtande ska vara ombuden tillgängliga senast fyra veckor före kongressens öppnande.

  Mom 8. Dag- och arbetsordning
  Förbundsstyrelsen planerar kongressens arbete samt upprättar förslag till dag- och arbetsordning. Dessa förslag ska i god tid utsändas till ombuden.

  Mom 9. Förslag från förbundsstyrelsen
  Förbundsstyrelsen har rätt att lägga fram förslag till kongressen i alla frågor som gäller förbundets verksamhet.

  Andra frågor
  Fråga, som inte lagts fram av förbundsstyrelsen eller genom motion, kan dock, om den läggs fram vid fastställande av kongressens dagordning och om den inte avser ändring av dessa stadgar, tas upp till behandling och beslut av kongressen om denna med tre fjärdedelars majoritet beslutar därom.

  Mom 10. Val
  Ordinarie kongress väljer de i § 19 mom 1 och § 20 mom 1 angivna ledamöterna till förbundsstyrelsen, de i § 24 mom 1 angivna revisorer med ersättare, samt de i § 18 mom 1 angivna ledamöter till valberedning med ersättare.

  Nomineringar
  Nominering av förbundsordförande, andre förbundsordförande och tredje förbundsordförande ska vara sammankallande i förbundets valberedning tillhanda senast en månad före kongressens öppnande.

  Nominering av övriga förbundsstyrelseledamöter med ersättare, revisorer med ersättare samt valberedning med ersättare, sker på kongressen vid fastställd tid.

  Nomineringarna ska ske skriftligt.

  Nomineringsrätt har kongressombud, avdelningar och enskilda medlemmar.

  Mom 11. Beslutsordning
  Alla kongressombud har rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte gäller ansvarsfrihet. Förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud samt revisorer har endast yttrande-och förslagsrätt.

  Varje röstberättigad har en röst. Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av val enligt mom 10 och beslut enligt mom 9 andra stycket, samt vid beslut enligt tredje och fjärde stycket detta moment. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande mötesordförande.

  I mom 10 angivna val ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Vid val enligt mom 10 erfordras mer än hälften av de angivna rösterna för att bli vald. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater kvarstå. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

  Ombud får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Notering: Förbundets resereglemente gäller vid all verksamhet, även kongress.

   

 17. § 17. Förbundsmöte

  Mom 1. Högsta beslutande organ mellan kongresserna
  Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

  Mom 2. Tid
  Kongressfria år hålls minst ett förbundsmöte.

  Mom 3. Sammansättning
  Förbundsmötet består av förbundsstyrelsen, samt ett ombud per avdelning.

  Mom 4. Nominering och val av ombud
  Val av ombud till förbundsmöte sker på avdelningens årsmöte i februari.

  Nominering av ombud och ersättare ska ske på avdelningsmöte närmast före mötet där valet ska förrättas.

  Avdelningen utser en första och en andre ersättare för ordinarie ombud.

  Mandattiden för ombud och ersättare till förbundsmöte är två år, från 1 april valåret till och med 31 mars året för mandatperiodens utgång.

  Kompletteringsval eller första val av ombud och ersättare kan ske på annat avdelningsmöte och nominering ska då ske på avdelningsmöte närmast dessförinnan.

  Valordning
  Val av ombud och ersättare sker med acklamation om det endast föreligger en nominering per uppdrag. Om det finns flera nominerade kandidater genomförs sluten omröstning.
  För att vara vald till ombud krävs mer än hälften av vid valet avgivna röster. I de fall då detta inte uppnås förrättas omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ombud som ska väljas.

  Valbarhet
  Valbara som ombud och ersättare är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets revisorer, förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud samt pensionerade medlemmar kan inte väljas till ombud.

  Fullmakter
  Direkt efter att val genomförts, upprättas protokoll samt fullmakter för ombuden. Fullmakterna ska sändas in till förbundsstyrelsen på särskild blankett senast 31 mars om valet förrättats på avdelningens årsmöte eller senast en månad efter att val förrättats på annat avdelningsmöte.

  Förbundets yrkesverksamma revisorer genomför granskning av fullmakterna. Ombud ska vara medlem och betala avgift enligt dessa stadgars § 6 mom 2, samt vara valbar enligt § 18 mom 4. Granskning sker vid nyval samt vid kallelse till förbundsmöte.

  Mom 5. Extra förbundsmöte
  Förbundsstyrelsen kan besluta om extra förbundsmöte.

  Extra förbundsmöte ska även kallas in då minst en femtedel av förbundets medlemmar, räknat efter medlemsantalet vid senaste årsskifte, skriftligen begär det.

  Extra förbundsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande.

  Mom 6. Kallelse
  Kallelse till förbundsmöte ska ske genom cirkulär till avdelningarna minst fyra månader före förbundsmötet.

  Mom 7. Anställdas deltagande
  Förbundsstyrelsen kallar vid behov berörda anställda och revisorer till förbundsmötet,
  Dessa har då yttrande- och förslagsrätt.

  Mom 8 Yrkanden
  Yrkanden till förbundsmöte kan väckas av enskild medlem eller avdelningsstyrelse och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tio veckor före förbundsmötet.

  Mom 9. Dagordning
  Vid förbundsmöte ska förbundsstyrelsen förelägga berättelse över verksamheten under föregående år samt revisionsberättelse för samma period. Vid detta möte ska ordinarie förbundsrevisorer vara närvarande. Förbundsmötet tar ställning till ansvarsfrihet för den period verksamhets- och revisionsberättelse avser. Under kongressår behandlar kongressen frågan om ansvarsfrihet.

  Vid förbundsmöte enligt ovan fastställs förbundets verksamhetsmål och budgetinriktning för nästkommande verksamhetsår.

  Mom 10. Kompletteringsval
  Vid kompletteringsval av förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt ersättare, revisorer samt ersättare och valberedare samt ersättare sker nominering på sådant sätt som valberedningen meddelar.
  Nomineringar ska ske skriftligt. Nomineringsrätt har ombud till förbundsmötet, avdelningar och enskilda medlemmar.

  Mom 11. Beslutsordning
  Alla förbundsmötesombud har rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte gäller ansvarsfrihet.

  Varje röstberättigad har en röst. Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av kompletteringsval enligt mom 10, samt vid beslut enligt tredje och fjärde stycket detta moment. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande mötesordförande.

  I mom 10 angivna kompletteringsval ska ske genom sluten omröstning om inte enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Vid val enligt mom 10 erfordras mer än hälften av de angivna rösterna för att bli vald. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal. I detta val får högst två kandidater kvarstå. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

  Ombud får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Notering: Förbundets resereglemente gäller vid all verksamhet, även kongress.

 18. § 18. Valberedning för förbundet och avdelningar

  Mom 1. Valberedning
  Kongressen väljer valberedning för den kommande kongressperioden.
  Mandattiden är fyra år, valberedningen arbetar under kongressperioden och avslutar sitt arbete vid nästkommande ordinarie kongress avslutning.

  Valberedningen har till uppgift att bereda samtliga val som ska förrättas på kongress och förbundsmöte. Valberedningen har också till uppgift att samordna och stötta avdelningarnas valberedningar.

  Mom 2. Sammansättning och uppdrag
  Valberedningen består av valberedningens sammankallande samt fem ledamöter och fem ersättare.

  Valberedningens sammankallande samt de ordinarie ledamöterna utgör valberedning för förbundets centrala uppdrag som förrättas på förbundsmöte och kongress. Om valberedningen inte kan enas har sammankallande utslagsröst.

  Ersättarna tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro, i den ordning de är valda. Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på nästkommande förbundsmöte.

  Samtliga ledamöter och ersättare har som uppgift att samordna avdelningarnas valberedare och verka som sådan i de fall då avdelningen inte lyckas utse egen valberedare enligt § 26.
  Vald valberedare eller ersättare kan dock inte verka i uppdraget i avdelning där denne innehar förtroendeuppdrag.

  Mom 3. Valbarhet
  Valbara som ledamöter och ersättare är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Förbundets ombudsmän samt anställda fackliga ombud är valbara till uppdraget som valberedningens sammankallande.

  Icke valbara
  Förbundsstyrelsens ledamöter, anställda ombudsmän, anställda fackliga ombud samt förbundets pensionerade medlemmar kan inte väljas till valberedare eller ersättare.

  Mom 4. Ombud till LOs och övriga organisationers kongresser och möten
  Förbundsstyrelsen utser ombud och deltagare till kongresser och möten där förbundet ska vara representerade. Förbundsstyrelsen kan i förekommande fall besluta om nomineringsförfarande och vid behov kalla in förbundets valberedning.

 19. § 19. Förbundsstyrelsen

  Mom 1. Sammansättning
  Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande instans mellan förbundsmötena och kongresserna. Styrelsen består av förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande samt tio av ordinarie kongress valda medlemmar, bosatta i olika delar inom landet.

  Valbara
  Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Förbundets valberedning ska, om så är möjligt, se till att alla avdelningsforum är representerade bland styrelsens yrkesverksamma ledamöter. Detta bygger på att alla avdelningsforum inkommer med nomineringar samt att valberednings övriga kriterier om kön, ålder, etniskt ursprung och kompetens kan uppfyllas.

  För förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande så regleras detta i § 20 mom 3.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud samt pensionerade medlemmar kan inte utses till ledamot i förbundsstyrelsen.

  Ersättare
  Kongressen utser sex ersättare till de valda yrkesverksamma ledamöterna i förbundsstyrelsen.

  Ersättarna tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro i den ordning de är valda. Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på nästkommande förbundsmöte.

  Mom 2. Möte
  Förbundsstyrelsen ska hålla ordinarie möte i den omfattning som förbundsstyrelsen beslutar. Extra möte hålls efter beslut av förbundsordförande, eller dennes ersättare, eller om minst hälften av förbundsstyrelsens övriga ledamöter för viss frågas behandling gjort framställning därom.

  Mom 3. Arvode
  Kongressen fastställer arvode för förbundsstyrelsens ledamöter.

  Mom 4. Avstängning
  Om sådana omständigheter föreligger mot medlem av förbundsstyrelsen att denne kan anses ha förverkat det förtroende styrelseuppdraget förutsätter utan att skäl till uteslutning ur förbundet föreligger, kan förbundsmötet på förslag av förbundsstyrelsen besluta om dennes suspension från uppdraget för tiden intill nästa ordinarie kongress.

  Mom 5. Dagordning
  Vid förbundsstyrelsens möten ska frågor tas upp som förbundsledningen hänskjutit till behandling samt frågor som ledamot av förbundsstyrelsen senast två veckor före mötet skriftligen tillställt förbundsledningen.

  Mom 6. Giltighet av beslut
  För giltighet av beslut i förbundsstyrelsen erfordras, där inte annat föreskrivs i dessa stadgar, enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom 7. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller för förbundsstyrelsens ledamöter.

 20. § 20. Förbundsledning

  Mom 1. Valsätt
  Förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande väljs för kongressperiod av ordinarie kongress. Dessa tre utgör förbundsledningen.

  Mom 2. Ersättare
  Vid förbundsstyrelsemöte ersätts förbundsordförande av andre och i förekommande fall av tredje förbundsordförande.

  Förbundsstyrelsen utser bland ombudsmännen på förbundskontoret en förste och en andre ersättare för förbundsledningen, som inträder då någon i förbundsledningen är förhindrad.

  Mom 3. Valbarhet
  Valbara är förbundets yrkesverksamma medlemmar, ombudsmän och anställda fackliga ombud.

  Icke valbara
  Förbundets pensionerade medlemmar är inte valbara till förbundsledning

  Mom 4. Kompletteringsval
  Avgår förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande under kongressperioden utser förbundsmötet efter förslag från valberedningen efterträdare för tiden till och med nästa ordinarie kongress. Beträffande sådant val ska i tillämpliga delar gälla det som stadgas i § 16 mom 10-11.

  Mom 5. Misskötsel
  Vald förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande som missköter sin tjänst kan av förbundsmötet på förslag av förbundsstyrelsen entledigas. Förbundsmötets beslut i sådan fråga kan överklagas till kongressen, men ska oberoende av överklagande gälla från den tidpunkt som fastställts i beslutet.

  Mom 6. Annat uppdrag
  Förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande ska helt ägna sig åt sin tjänst hos förbundet och har inte rätt att utan förbundsstyrelsens tillstånd åta sig annat uppdrag.

  Mom 7. Villkor
  Löner och andra villkor fastställs av förbundsstyrelsen.

  Mom 8. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller vid resor och uppdrag i tjänsten.

 21. § 21. Anställningar

  Mom 1. Personal
  Förbundsstyrelsen fattar beslut om bemanningsplan och riktlinjer för rekrytering i samband med beslut om verksamhetsplan och budget.

  Mom 2. Anställningsvillkor
  Löner och anställningsvillkor regleras i gällande kollektivavtal tecknat mellan företrädande parter.

  Mom 3. Traktamenten och resor
  Förbundets uppdragsreglemente gäller vid resor och uppdrag i tjänsten.

 22. § 22. Firmateckning

  Förbundsstyrelsen utser tre personer till förbundets firmatecknare. Firman ska tecknas av minst två i förening.

  Avisering
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning utan dröjsmål aviseras till vederbörande penninginrättningar genom protokollsutdrag. Denna avisering ska verkställas av annan person än den av förbundsstyrelsen utsedd att handha förbundets ekonomi.

  Undantag från rätt att teckna firma
  Firmatecknare har inte rätt att utan beslut av förbundsstyrelsen för förbundets räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning för gäld belasta förbundet tillhörig sådan egendom, att företa i § 23 mom 2 angivna medelsplaceringar eller att för förbundets räkning uppta eller bevilja lån.

 23. § 23. Den ekonomiska förvaltningen och räkenskaperna

  Mom 1.
  Förbundsstyrelsen beslutar om medelsplacering.

  Mom 2. Medelsplacering
  Förbundets medel placeras i enlighet med av kongressen/förbundsmötet fastställt placeringsreglemente.

  Mom 3. Förvaring av värdehandlingar
  Värdehandlingar ska så långt som möjligt lämnas till förvaring i bankdepå.

  Värdehandlingar i förbundets eget förvar ska förvaras i av försäkringsgivaren godkänt utrymme och med betryggande ordning för in- och uttag.

  Mom 4. Räkenskaper
  Den ekonomiskt ansvarige ska fortlöpande till förbundsstyrelsen förelägga en av revisorerna granskad ekonomisk rapport över förbundets intäkter och kostnader från årets början.

  Förbundets räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Förbundets bokföringsskyldighet skall fullgöras i enlighet med vid var tid gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed.

  Förbundet skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning.
  Årsredovisningen skall upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i vid var tid gällande lag.

  Mom 5 Verksamhetsberättelse
  Berättelsen ska uppta vinst- och förlusträkning och in- och utgående balansräkning. Förbundsstyrelsen ska förelägga förbundsmöte/kongressen sin verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse för närmast föregående år.

  Mom 6. Ansvarsfrihet
  Efter förbundsmötets/kongressens granskning av verksamhetsberättelsen behandlas frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid berättelsen omfattar.

  Mom 7. Utsändande av berättelse
  Snarast efter förbundsmötets/kongressens behandling ska verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen göras tillgängliga för förbundets avdelningar.

  Mom 8. Verksamhetsplan och budget
  Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.

  Mom 9. Garantiförsäkring
  Den som av förbundsstyrelsen utsetts att handha förbundets ekonomi ska garantiförsäkras till belopp som efter samråd med förbundets revisorer fastställs av förbundsstyrelsen.

   

 24. § 24. Revision

  Mom 1. Val av revisorer
  Kongressen väljer revisorer för granskning av förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper samt avdelningarnas verksamhet. Mandattiden är fyra år, revisorerna arbetar under kongressperioden och avslutar sitt arbete vid nästkommande ordinarie kongress avslutning.

  Kongressen väljer för nästföljande kongressperiod tre revisorer och sju ersättare för dessa. Mandatperioden är kongressperioden och revisorerna avslutar sitt arbete vid nästkommande ordinarie kongress avslutning.

  Ersättarna tjänstgör vid ordinarie revisors frånvaro, i den ordning de är valda. Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på nästkommande förbundsmöte.

  Samtliga revisorer och ersättare har i uppgift att samordna avdelningarnas revisorer och verka som sådan i de fall då avdelningen inte lyckats att utse egen revisor enligt § 26.

  Vald revisor eller ersättare kan inte verka i uppdraget i den avdelning där denne innehar förtroendeuppdrag.

  Yrkesrevisor
  Utöver val av revisorer utser kongressen auktoriserad revisionsbyrå för kongressperioden som har att utse auktoriserad revisor och ersättare.

  Valbara
  Valbara som revisorer är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud och pensionerade medlemmar kan inte utses till revisor.

  Entledigande
  Revisorer eller kallad ersättare som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle ska vara skild från uppdraget.

  Mom 2. Åligganden
  Revisorerna skall granska förbundets årsredovisning och bokföring samt förbundsstyrelsens förvaltning.

  Härvid åligger det revisorerna:
  att fortlöpande granska förbundets verksamhet, räkenskaper, revisionsrapport föreläggs förbundsstyrelsen,
  att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge revisionsberättelse däröver med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,
  att till förbundsmötet respektive kongressen överlämna revisionsberättelserna över räkenskaper och förvaltning under det gångna verksamhetsåret med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,
  att vid andra tidpunkter företa granskning och inventering utan att på förhand underrätta därom.

  Vid revision ska tillses:
  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller förbundsmöte/kongressbeslut,
  att räkenskaperna är väl förda och verifierade,
  att värdehandlingar är i god ordning och förvarade enligt stadgarnas bestämmelser,
  att fastigheter och inventarier är försäkrade till betryggande belopp,
  att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med respektive bankers saldobesked,
  att tillgångarna inte tagits upp över sitt värde,
  att skulderna inte tagits upp under sitt värde.

  Mom 3. Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och revisionsberättelsen överlämnad till förbundsstyrelsen inom en månad efter den dag revisorerna mottagit bokslutet.

  Yttrande
  Efter varje periodgranskning ska revisorerna med eget yttrande förelägga förbundsstyrelsen sammandrag över förbundets inkomster och utgifter.

  Mom 4. Oregelbundna kontroller
  Revisorer har när som helst rätt att ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till förbundets verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

  Mom 5. Revisorernas ansvar
  Om revisorerna i revisionsberättelse eller annan handling, som de framlägger uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift eller av samma skäl underlåtit att lämna anmärkning mot sådan uppgift i handling som de granskat, är de ansvariga för därav uppkommen skada.

  Revisorerna svarar för sådana skador som uppkommer på grund av oaktsamhet från deras sida.

  Auktoriserad revisors skadeståndsansvar regleras i lag.

  Mom 6. Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om förbundsstyrelsen på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte, är dessa skyldiga att närvara under behandling av det ifrågavarande ärendet.

  Mom 7. Arvoden
  Kongressen fastställer arvoden för revisorerna.

  Mom 8. Traktamenten och resor
  För förbundsrevisorer gäller förbundets uppdragsreglemente.

  Mom 9. Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor med uppgift att biträda förbundsrevisorerna ska delta i revisionen.

  Auktoriserad revisor ansvarar för att granskningsinsatsen totalt uppfyller kravet på god revisionssed och att de normer i övrigt som gäller för revisionsverksamhet inom LO-området tillämpas. Den auktoriserade revisorn beslutar själv vilken granskning som kan vara nödvändig samt undertecknar revisionsberättelsen tillsammans med förbundsrevisorerna.

 25. § 25. Avdelningsforum

  Mom 1. Omfattning
  Avdelningsforum samordnar avdelningarna inom ett LO-distrikts geografiska område. Avdelningsforum genomförs minst en gång per år. Varje avdelning har rätt till en representant.

  Anmärkning: I de fall LO-distriktet verkar över förbundets regionindelning är regionkontoret där distriktet har sitt säte huvudansvarig för samordningen. Avdelning Gotland kan delta på annat avdelningsforum.

  Mom 2. Uppgifter
  Avdelningsforum samordnar avdelningarna i de frågor där det finns behov av detta. Forumet samordnar om för avdelningen gemensamma frågor och uppdrag enligt följande:

  Gemensam verksamhet
  • Samordning av gemensam verksamhetsplanering och budget,
  • Samordning av gemensamma aktiviteter inom ramen för förbundets fastställda verksamhetsplan och budget
  • Övriga gemensamma frågor

  Avdelningsforum ska komma fram till ett gemensamt förslag i de frågor de samordnar. Beslut som rör gemensam verksamhet fattas, efter forumets samordning, av berörda avdelningsstyrelser på nästkommande styrelsemöte.

  Avdelningarnas geografiska område
  • Avdelningarnas geografiska indelning
  • Förslag kring förändringar enligt stadgarna § 26 mom 1

  Avdelningsforum samordnar avdelningarna om förslag till geografisk indelning enligt § 26 mom 1. Förslaget skickas till förbundsstyrelsen för beslut. Om avdelningar har avvikande uppfattning bifogas deras synpunkter som underlag till förbundsstyrelsen.

  Gemensamma uppdrag
  • Regionala skyddsombud
  • Ledamot av 6F facklig/politiska grupp
  • Ombud till LO-distriktets hel-och halvårsmöte
  • Gemensamma kontaktpersoner för LO-distriktets olika verksamhetsområden
  • Nomineringar till styrelse, och andra uppdrag inom LO-distriktets verksamhet
  • representanter till andra närstående organisationer
  • Övriga gemensamma uppdrag

  Mom 3. Nomineringar
  Nomineringar till avdelningsgemensamma uppdrag, enligt mom 2, sker på avdelningarnas årsmöten.

  Mom 4. Valbarhet
  Valbara till gemensamma uppdrag är medlem som är vald till styrelseuppdrag i avdelning inom berört geografiskt område.

  Förbundets ombudsmän och anställda fackliga ombud är valbara till uppdrag i LO och övriga gemensamma och närstående organisationer.

  Mom 5. Beslutsprocess för verksamhet
  Frågor enligt § 25 mom 2 skickas till förbundsstyrelsen för beslut. Om avdelningar har avvikande uppfattning bifogas deras synpunkter som underlag till förbundsstyrelsen.

 26. § 26. Avdelningar

  Mom 1. Omfattning
  Avdelningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Avdelning omfattar alla medlemmar boende inom dess geografiska område. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan indelning.

  Mom 2. Uppgifter
  Avdelning har till uppgift:
  att utgöra medlemmarnas primära fackliga och demokratiska mötesplats,
  att verka för att de anställda inom avdelningens verksamhetsområde ansluts till förbundet,
  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna och bedriva fackligt socialt arbete,
  att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot deras arbetsgivare och att biträda förhandlingsombudsman vid förhandlingar gällande medlemmarnas arbetsvillkor, eller efter godkänd certifiering, på delegation från förhandlingsombudsman föra egna förhandlingar,
  att vid lokala uppgörelser förvissa sig om att desamma inte strider mot gällande avtal och lagar,
  att verkställa de uppdrag och beslut, som beslutande instanser inom förbundet meddelar,
  att bilda och upprätthålla företagsklubbar,
  att tillse att arbetsplatsombud väljs där förutsättning för bildande av klubb saknas,
  att anmäla frågor om inträde, utträde eller uteslutning,
  att utse två ledamöter till regionala avtalsråd varav ett ombud ska vara det valda ombudet till förbundsmötet,
  att hålla medlemmarna informerade om den fackliga verksamheten,
  att bedriva verksamhet inom förbundets fastställda verksamhetsområden,
  att handlägga övriga för medlemmarna gemensamma frågor,
  att medverka och representera i närstående organisationer,
  att välja ombud till kongress/förbundsmöte. Val av ombud till kongress/förbundsmöte sker enligt § 18,
  att delta i avdelningsforum enligt § 25.

  Mom 3. Styrelsens sammansättning
  Avdelningens styrelse består av ordförande, sekreterare och minst en ledamot, antalet ska vara udda. Ordförande och sekreterare väljs särskilt. Ersättare kan utses.

  Val och nominering
  Val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag ska ske på avdelningens årsmöte. Nominering av kandidater ska dessförinnan ha skett på närmast föregående ordinarie möte.

  För att vara vald till styrelseledamot erfordras mer än hälften av de avgivna godkända rösterna. I de fall då detta inte uppstår sker omval mellan de som erhållit högsta röstetal.
  I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ledamot som ska väljas. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

  Valberedning
  Vid avdelningens årsmöte väljs en valberedning på minst en ledamot. Valberedningen har till uppgift att bland nominerade kandidater lämna förslag till de val som ska ske samt bevaka att valbarhet råder. Valberedningen kan också presentera egna kandidater till de val som ska ske. Förbundets valberedare träder in i de fall då avdelningen inte kan utse valberedning.

  Valbara
  Valbar till styrelsen är medlem i avdelningen som är yrkesverksam inom förbundets verksamhetsområde. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud och pensionerade medlemmar kan inte utses till styrelseledamöter.

  Valsätt
  Alla val sker genom sluten omröstning om inte mötet enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Konstituering
  Styrelsen ska omedelbart efter valet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning.

  Vid konstituering utses en vice ordförande och en vice sekreterare. Styrelsen kan utse ansvariga inom förbundets fastställda verksamhetsområden.

  Kompletteringsval
  Avgår ordförande eller sekreterare under verksamhetsåret ska nyval av efterträdare ske.

  Mandattid
  Mandattid för styrelse i avdelning ska vara två år. Vid ena årsmötet avgår ordföranden och halva antalet av de återstående. Vid andra årsmötet avgår de övriga.

  Avgående styrelseledamot eller annan förtroendevald kan återväljas.

  Entledigande
  Styrelseledamot som uppenbart åsidosatt sina åligganden, eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter, kan genom beslut av avdelningsmöte och efter godkännande av förbundsstyrelsen skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

  Styrelsebesluts giltighet
  För styrelsebesluts giltighet erfordras att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Avdelningsombud
  Om avdelningsmötet inte kan välja en styrelse enligt § 26 mom 3, kan mötet istället utse högst två avdelningsombud.

  Mandatperiod
  Ombudets mandatperiod är ett år, längst till och med årsmötet i februari månad. Omval/nyval sker om avdelningsstyrelse inte kan väljas.

  Uppgifter avdelningsombud
  att arbeta för att en styrelse ska utses på nästkommande årsmöte,
  att upprätthålla avdelningens verksamhet enligt § 26 mom 2.

  Mom 5. Styrelsens uppgifter
  Styrelsen handhar avdelningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och de med stöd av desamma fattade beslut.

  Till årsmötet ska styrelsen förelägga en av samtliga ledamöter undertecknad berättelse över verksamheten under föregående år. Berättelsen ska dessutom lämnas till förbundsstyrelsen.

  Ordförande
  Ordföranden åligger:
  att i samråd med den övriga styrelsen leda avdelningens löpande verksamhet,
  att leda förhandlingarna på avdelningens och styrelsens möten,
  att ansvara för verkställande av avdelningsmötets och styrelsens beslut,
  att ansvara för verkställande av förbundsstyrelsens beslutade åtgärder.

  Sekreterare
  Sekreterare åligger:
  att föra protokoll vid avdelningens och styrelsens sammanträden,
  att handha avdelningens korrespondens.

  Mom 5. Revision
  För granskning av styrelsens verksamhet i avdelningen väljer årsmötet i samma ordning som är stadgat för val av styrelse minst en revisor. Förbundets revisorer träder in i de fall då avdelningen inte kan utse revisorer.

  Valbara
  Valbara som revisorer är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar. Med yrkesverksamma medlemmar avses också medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.

  Icke valbara
  Förbundets ombudsmän, anställda fackliga ombud och pensionerade medlemmar kan inte utses till revisorer.

  Entledigande
  Revisor som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle ska vara skild från uppdraget.

  Revisorer
  Det åligger revisorerna:
  att kontinuerligt granska avdelningens verksamhet,
  att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge berättelse däröver med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,
  att hålla kontakten med förbundets revisorer.

  Vid revision ska tillses:
  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller mot förbundets beslutande instanser.

  Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och berättelsen överlämnad till avdelningens styrelse en månad före avdelningens årsmöte.

  Oregelbundna kontroller
  Revisor har när som helst rätt att ta del av protokoll och övriga till avdelningens verksamhet hörande handlingar.

  Revisors ansvar
  Revisorerna är ansvariga för uppkommen skada beroende av:
  att de i berättelse eller annan handling mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift,
  att de underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handlingar, som granskats,
  att de vid utförande av sitt uppdrag visat vårdslöshet.

  Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om avdelningsstyrelse på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte är dessa skyldiga att närvara under behandlingen av det ifrågavarande ärendet.

  Förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos avdelningen.

  Mom 6. Ordinarie möten
  Avdelning håller ordinarie möte minst tre gånger om året.

  Om avdelningen saknar styrelse eller avdelningsombud, organiserar och genomför regionkontoret avdelningens möte.

  Årsmöte
  Årsmöte hålls under februari månad.

  Extra möte
  Extra möte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en femtedel av avdelningens medlemmar för viss frågas behandling gjort skriftlig framställan därom. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet.

  Kallelse
  Kallelse till möte utfärdas i den ordning avdelningsmötet beslutar.

  Ärende som gäller avtalsrörelsen, val av efterträdare till ordförande eller sekreterare som avgått under verksamhetsåret, nominering av styrelse, revisorer och övriga förtroendeuppdrag, nominering av ombud till förbundsmöte/kongress, samt val av ombud till LO-facken i kommunen kan inte ske på avdelningsmötet utan att ärendet angetts i kallelse eller i förväg delgetts medlemmarna på annat sätt.

  Kallelse till årsmöte ska uttryckligen uppta val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet.

  Dagordning
  Vid mötets början ska styrelsen lägga fram förslag till dagordning för detsamma.

  Fråga som inte är av sådant slag att den skulle ha angetts i kallelsen, kan föras upp på dagordningen för behandling och avgörande vid mötet om detta med minst två tredjedelars majoritet beslutar därom.

  Behandling av verksamhetsberättelse. Ansvarsfrihet
  Vid avdelningens årsmöte ska, förutom val av styrelse och suppleanter för dessa, även behandlas styrelsens berättelse för föregående år och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Val och rösträtt
  Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av val enligt mom 3 och 5 eller dagordningens fastställande i detta moment eller de omröstningar, som avses i stadgarnas § 12 mom 7, 9 och 12.

  Sluten omröstning ska ske om så föreslås. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av tjänstgörande ordföranden. Röstberättigad får inte överlåta sin rösträtt på annan.

  Vid avdelningsmöte har medlem av förbundet rätt att närvara som åhörare.

  Mom 7. Medel för verksamhet
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för avdelningens verksamhet.

  Mom 8. Avdelnings upplösning
  Avdelningsmöte kan inte besluta om upphörande eller nedläggning av verksamheten utan förbundsstyrelsens medgivande. Om avdelningsmöte trots anmodan inte fullgör sina åligganden mot förbundet eller vägrar att följa dessa stadgar eller med stöd av desamma fattade beslut kan förbundsstyrelsen besluta om upphörande samt uteslutning av tredskande medlemmar.

  Om avdelning upphör ska dess tillgångar efter avvecklingen tillfalla förbundet.

 27. § 27. Företagsklubbar

  Mom 1. Klubbs omfattning
  Klubb kan omfatta alla medlemmar i en eller flera avdelningar, vilka är anställda vid samma företag. Klubbs område fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen godkänner klubbens förhandlare.

  Verksamhetsberättelse, anmälan om förtroendevalda och förhandlingsprotokoll ska insändas till förbundsstyrelsen.

  Mom 2. Uppgifter
  Klubbens uppgifter är:
  att verka för att de anställda inom klubbens verksamhetsområde ansluts till förbundet,
  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna och bedriva fackligt/socialt arbete,
  att delta i avdelningens verksamhet,
  att efter godkänd certifiering, föra lokala förhandlingar i samråd med förhandlings-ombudsman,
  att förvissa sig om att träffade uppgörelser inte strider mot gällande avtal och lagar,
  att verkställa de uppdrag och beslut som beslutande instanser inom förbundet meddelar,
  att samla och sända in lönestatistiska och andra uppgifter vilka begärts av förbundsstyrelsen samt granska att medlemmarna erlägger avgift enligt § 6 mom 2,
  att till förbundsstyrelsen anmäla frågor om inträde, utträde och uteslutning,
  att välja skyddsombud,
  att bedriva verksamhet inom förbundets verksamhetsområden,
  att välja förhandlingsdelegation.

  Mom 3. Styrelsens sammansättning
  Klubbens styrelse består av minst tre ledamöter, ordförande, sekreterare och kassör. Utöver detta kan ytterligare ledamöter väljas, det totala antalet ledamöter ska vara udda. Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt. Ersättare kan väljas.

  Val och nominering
  Val av styrelse ska efter nominering på föregående ordinarie möte ske på klubbens årsmöte. Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.

  För att vara vald till styrelseledamot erfordras mer än hälften av de avgivna godkända rösterna. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan de som erhållit högsta röstetalen.
  I detta val får högst två kandidater stå kvar för varje ledamot som ska väljas. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

  Valberedning
  Vid klubbens årsmöte väljs en valberedning på tre ledamöter. Utökas antalet ledamöter ska antalet vara udda. Valberedningen har till uppgift att bland nominerade kandidater lämna förslag till de val som ska ske samt bevaka att valbarhet råder.

  Valberedningen har även till uppgift att avge förslag till kandidater på nomineringsmötet.

  Valbara
  Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma medlemmar anställda vid företaget.

  Valsätt
  Alla val sker genom sluten omröstning om inte mötet enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

  Konstituering
  Styrelsen ska omedelbart efter valet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning.

  Vid konstitueringen utses ersättare för ordförande och sekreterare vid tillfällig frånvaro samt organiseringsansvarig, arbetsmiljöansvarig och studieansvarig. Styrelsen kan även utse ytterligare ansvariga inom förbundets fastställda verksamhetsområden.

  Kompletteringsval
  Avgår ordförande eller sekreterare under verksamhetsåret ska nyval av efterträdare ske.

  Mandattid
  Mandattid för styrelse i klubb ska vara två år. Vid ena årsmötet avgår ordförande och halva antalet av de återstående. Vid andra årsmötet avgår de övriga.

  Avgående styrelseledamot eller annan förtroendevald kan återväljas.

  Entledigande
  Styrelseledamot som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende uppdraget förutsätter kan genom beslut av klubbmöte och efter godkännande av förbundsstyrelsen skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

  Besluts giltighet
  För styrelsebesluts giltighet erfordras att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

  Mom 4. Styrelsens uppgifter
  Styrelsen sköter klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de med stöd av desamma fattade beslut.

  Klubben deltar i avdelningens verksamhet. Klubb som har verksamhet i flera avdelningar ska så långt det är möjligt göra detta via sina medlemmar i respektive avdelning.

  Till årsmötet ska styrelsen förelägga en av samtliga ledamöter undertecknad berättelse över verksamheten under föregående år. Berättelsen ska skickas till berört regionkontor.

  Ordförande
  Ordföranden åligger:
  att leda förhandlingarna på klubbmöte och styrelsens möten,
  att i samråd med den övriga styrelsen leda klubbens löpande verksamhet,
  att svara för verkställandet av klubbens beslut.

  Sekreteraren
  Sekreteraren åligger:
  att föra protokoll vid klubbmöte och styrelsens möten,
  att svara för klubbens korrespondens och ansvara för att tillgängligt informationsmaterial sprids.

  Kassör
  Kassören åligger:
  att i enlighet med dessa stadgar och de föreskrifter som beslutats av klubbstyrelsen, eller andra beslutande instanser inom förbundet, förvalta klubbens penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar,
  att övervaka medlemmarnas avgiftsbetalning och anmälningsplikt enligt stadgarna,
  att mot verifikation verkställa alla utbetalningar,
  att ansvara för varje utbetalnings behörighet,
  att föra klubbens räkenskaper och medlemsmatrikel samt ombesörja att allmän självdeklaration lämnas.

  Garantiförsäkring
  Kassören är garantiförsäkrad genom förbundets försorg.

  Organiseringsansvarig
  Organiseringsansvarig åligger:
  att noga följa medlemsutvecklingen och föra statistik över klubbens organisationsgrad,
  att verka för att samtliga anställda inom klubbens verksamhetsområde ansluter sig till förbundet,
  att samverka med avdelningens organiseringsansvarige.

  Studieansvarig
  Studieansvarig åligger:
  att vara informerad om aktuella studieprogram,
  att samverka med avdelningens studieansvarige,
  att stimulera klubbens medlemmar till deltagande i studieverksamheten.

  Arbetsmiljöansvarig
  Arbetsmiljöansvarig åligger:
  att samordna klubbens arbetsmiljöarbete,
  att samverka med avdelningens arbetsmiljöansvarige.

  Mom 5. Medel för verksamheten
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för klubbens verksamhet, utöver det som täcks av arbetsgivare. Innan detta sker ska klubbstyrelsen ha inkommit till förbundsstyrelsen med yrkanden baserade på planerad verksamhet.

  Utbetalning sker efter attest från klubbens ordförande.

  I de fall en särskild klubbavgift tas ut administreras denna genom klubbstyrelsen.

  Placering av medel
  Placering av klubbens tillgångar och förvaring av värdehandlingar ska göras efter samma regler som gäller för förbundets tillgångar och värdehandlingar enligt förbundsstadgarna § 23, mom 2 och mom 3.

  Mom 6. Firmatecknare
  Klubbens styrelse utser inom sig klubbens firmatecknare.

  Vid uttag i banker eller från annan betalningsförmedlare ska firman tecknas av minst två i förening.

  Avisering
  Klubbens styrelse ansvarar för att beslut om firmatecknare utan dröjsmål aviseras till vederbörande penninginrättningar genom protokollsutdrag. Denna avisering ska verkställas av annan person än kassören.

  Undantag att teckna firma
  Firmatecknare har inte rätt att utan beslut av klubbens styrelse för klubbens räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning för gäld belasta klubben tillhörig sådan, företa i mom 5 denna paragraf angivna medelsplaceringar, för klubbens räkning uppta eller bevilja lån.

  Mom 7. Räkenskaper
  Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Årsbokslutet ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

  Mom 8. Revision
  För granskning av styrelsens verksamhet i klubben samt klubbens räkenskaper väljer årsmötet i samma ordning som är stadgat för val av styrelse två revisorer och ersättare för dessa.

  Ersättare
  Ersättare inträder vid förhinder för ordinarie revisor. Avgående revisor eller ersättare kan återväljas.

  Arvoden
  Arvode till revisorerna fastställs av klubbens årsmöte före valet.

  Entledigande
  Revisor eller kallad ersättare som utan giltigt skäl är frånvarande vid mer än ett revisionstillfälle ska vara skild från uppdraget.

  Revisorerna
  Det åligger revisorerna:
  att kontinuerligt granska klubbens räkenskaper och förvaltning,
  att efter varje verksamhetsår företa årsrevision och avge berättelse däröver med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet,
  att vid andra tidpunkter företa granskning och inventering utan att på förhand underrätta därom.

  Vid revision ska tillses:
  att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller mot förbundets beslutande instanser,
  att räkenskaperna är väl förda och verifierade,
  att räkenskaperna är väl förvarade,
  att värdehandlingarna är i god ordning och förvarade enligt stadgarnas bestämmelser,
  att inventarier är försäkrade till ett betryggande belopp,
  att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med respektive bankers saldobesked,
  att tillgångarna inte tagits upp över sitt värde.

  Årsrevision
  Årsrevision ska vara utförd och berättelsen överlämnad till klubbens styrelse inom en vecka efter den dag revisorerna mottagit bokslutet.

  Yttrande
  Klubbens redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

  Oregelbundna kontroller
  Revisor har när som helst rätt att ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till klubbens verksamhet och förvaltning hörande handlingar.

  Revisorernas ansvar
  Revisorerna är ansvariga för uppkommen skada beroende av:
  att de i berättelsen eller annan handling mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift,
  att de underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handlingar som granskats,
  att de vid utförandet av sitt uppdrag visat vårdslöshet.

  Närvaroskyldighet vid sammanträde
  Om klubbens styrelse på grund av framförda anmärkningar eller förslag kallat revisorerna till möte, är dessa skyldiga att närvara under behandlingen av det i ifrågavarande ärendet.

  Förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos klubben.

  Mom 9. Ordinarie möte
  Klubb håller möte minst tre gånger per år.

  Årsmöte
  Årsmöte hålls mellan 1 januari och 1 mars

  Extra möte
  Extra möte hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en femtedel av klubbens medlemmar för viss frågas behandling gjort skriftlig framställan därom.

  Extra möte kan endast behandla de frågor som föranlett mötet.

  Kallelse
  Kallelse till mötet utfärdas i den ordning klubbmöte beslutar.

  Ärende som gäller avtalsrörelsen, medlems uteslutning, val av efterträdare till ordförande eller sekreterare som avgått under verksamhetsåret, nominering av styrelse och övriga förtroendeuppdrag kan inte ske på klubbmöte utan att ärendet angetts i kallelsen eller i förväg delgetts medlemmarna på annat sätt.

  Kallelse till årsmötet ska uttryckligen uppta val av styrelse, revisorer, och övriga förtroendeuppdrag, samt fråga om ansvarsfrihet.

  Förslag om viss frågas behandling på klubbmöte ska ha inkommit till styrelsen för beredning senast en vecka före mötet.

  Behandling av berättelse, ansvarsfrihet
  Vid klubbens årsmöte ska, förutom val av styrelse och suppleanter för dessa, även behandlas styrelsens berättelse för föregående år och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Dagordning
  Vid mötets början ska styrelsen lägga fram ett förslag till dagordning för detsamma.

  Fråga, som inte är av sådant slag att den skulle ha angetts i kallelsen, kan föras upp på dagordningen för behandling och avgörande vid möte om detta med minst två tredjedelars majoritet beslutar därom.

  Val och rösträtt
  Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av val enligt mom 3 och 8 eller dagordningens fastställande i detta moment eller de omröstningar, som avses i stadgarnas § 12, mom 7, 9 och 12.

  Sluten omröstning ska ske om så föreslås. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Röstberättigad får icke överlåta sin röst på annan.

  Vid klubbmöte har medlem av förbundet rätt att närvara som åhörare.

  Mom 10. Upphörande
  Klubbmöte kan inte besluta om upphörande av klubb utan förbundsstyrelsens medgivande.

  Om klubbstyrelse eller klubbmöte trots anmodan inte fullgör sina åligganden mot förbundet eller vägrar att följa dessa stadgar eller med stöd av desamma fattade beslut kan förbunds-styrelsen besluta om upphörande samt uteslutning av tredskande medlemmar.

  Om klubb upphör ska dess tillgångar efter avvecklingen tillfalla förbundet.

 28. § 28.Arbetsplatsombud

  Mom 1. Omfattning
  Vid företag där underlag för att bilda klubb saknas bör arbetsplatsombud utses.

  Val
  Arbetsplatsombud utses av förbundets medlemmar vid företaget inom ramen för lagen om facklig förtroendeman. Mandattiden är två år. Val sker i januari, februari eller mars.

  Kompletteringsval och nyval kan ske vid annan tidpunkt under året.

  Mom 2. Uppgifter
  Arbetsplatsombuds uppgifter är:
  att verka för att samtliga anställda på arbetsplatsen ansluts till förbundet,
  att verka för gott kamratskap mellan medlemmarna,
  att i samråd med avdelningsstyrelse tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren samt,
  att efter godkänd certifiering, föra lokala förhandlingar i samråd med förhandlingsombudsman,
  att vid lokala uppgörelser förvissa sig om att desamma inte strider mot gällande avtal eller lagar,
  att stimulera till arbetsmiljöverksamhet,
  att delta i avdelningens möten och verksamhet

  Mom 3. Medel för verksamheten
  Förbundsstyrelsen ansvarar för att medel finns för ett medlemsmöte per år på de arbetsplatser där det finns valda arbetsplatsombud alternativt där det väljs arbetsplatsombud.

  Mom 4. Entledigande
  Arbetsplatsombud som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller på annat sätt förverkat det förtroende uppdraget förutsätter kan, genom beslut av medlemmarna vid företaget och efter godkännande av förbundsstyrelsen, skiljas från uppdraget oavsett mandattiden.

 29. § 29. Koncernfrågor

  Mom 1. Koncerngemensamt organ
  Företagsklubbar har rätt att ingå i gemensamt organ med beslutsrätt i angelägenheter vilka förutsätter samordnad behandling för flera eller alla klubbar och arbetsplatsombud verksamma inom samma koncern, koncernliknande företagssammanslutning, företag eller offentlig förvaltning med verksamhet på flera arbetsställen.

  Mom 2. Inrättande av gemensamt organ
  Gemensamt organ eller koncernklubb inrättas om förbundsstyrelsen så beslutar.

  Mom 3. Ärenden
  För behandling av visst ärende eller kategori av ärenden får gemensamt organ adjungera företrädare.

  Mom 4. Stadgar
  Inom gemensamt organ eller koncernklubb gäller av förbundsstyrelsen fastställda regler och stadgar.

 30. § 30. Skiljeförfarande

  Inbördes tvister mellan förbundet, avdelning, företagsklubb, ledamot därav eller enskild medlem ska hänskjutas till avgörande av skiljemän i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar.

  Skiljemännens antal ska vara tre. Kan inte parterna enas om den tredje ledamoten utses denna av kansliansvarig ordförande i arbetsdomstolen. Skiljenämnden avgör skälig kostnad i fördelning mellan parterna.

  Vad nu sagts gäller även beträffande tvist om inträdesvägran eller uteslutning med iakttagande av bestämmelserna i § 4 mom 2 eller § 11.

 31. § 31. Beslut om förbundets upplösning

  Förbundet kan endast upplösas i det fall fem sjättedelar av förbundets samtliga medlemmar genom allmän omröstning biträtt förslag därom.

  Beslut om sammanslagning av förbundet med annat till Landsorganisationen anslutet förbund kan fattas av ordinarie kongress.

  Föreligger särskilda skäl kan extra kongress besluta om upplösning genom sammanslagning. Förslag om sådan sammanslagning kan väckas av förbundsstyrelsen, förbundsmötet eller genom motion. Om förbundet upplöses genom sammanslagning överförs behållna tillgångar efter avdrag för skulder till det/de nya förbundet/en.

 32. § 32. Stadgeändring

  Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på ordinarie kongress, eller genom beslut med 2/3 majoritet på extra kongress, kallad för särskild fråga.

  Förslag om ändring kan ställas av förbundsstyrelsen, förbundsmötet eller väckas genom motion.

Fastighetsanställdas Förbunds stadgar

Bli medlem i Fastighets