Nya villkor i KFO-avtal om pension och försäkring

Fastighets och KFO har kommit överens om villkorsförändringar i pensions- och försäkringsavtalen från och med 1 januari 2019.

Publicerad:

I december 2016 kallade KFO till förhandlingar för att försöka hitta så likalydande pensions- och försäkringsvillkor som möjligt. Förhandlingar är avslutade i enighet.

För Fastighets medlemmar gäller följande:

Pension
Ett nytt pensionsavtal är upprättat som heter Gemensam tjänstepension, GTP.
Ingen förändring i sak för medlemmarna, de kommer dock att få göra omval.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
• Vållandeprövningen tas bort när Försäkringskassan godkänt arbetssjukdom.
• Borttagande av fixålder i hur länge livräntan kan utbetalas, följsamhet med Socialförsäkringsbalken, SFB, kap 41 (hur länge sjukförmån kan utges).
• Borttagande av styrkt personskada för närstående då arbetsskada lett till dödsfall för rätt till närståendeersättning.
• Borttagande av ålder vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering i arbetet.

Dödsfall
• Fixålder 65 år tas bort, hänvisning till LAS.
• Förmånstagarkretsen ska även gälla föräldrar.

Omställningsavtal
Största förändringen då detta är ett helt nytt avtal.

Aktiv omställning
Omfattar:
- Tillsvidareanställd som sägs upp p.g.a. arbetsbrist
- Tillsvidareanställd som sägs upp p.g.a. sjukdom
- Tidsbegränsat anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut

Det är första gången som sjuka och tidsbegränsat anställda finns med i ett omställningsavtal.

Ekonomisk ersättning
- Omfattar alla pinnsatser ovan
- Krav på att ha fyllt 40 år samt att de senaste 5 åren varit anställd minst 50 månader
- 50 procent av ibb (Detta är något lägre än AGB men behöver inte förhandlas om varje år då det indexeras. Även ålderstillägget i AGB är borta.)

För sjukförsäkring (AGS) och Föräldrapenningstillägg (FPT) har inga förändringar gjort då dessa är hängavtal till LO och Svenskt Näringslivs uppgörelser.

Fastighets Cirkulär finns på kollektivavtalssidan för KFO

Information finns också på KFO:s sida: nya.kfo.se

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: