Många missar sitt föräldrapenningtillägg

Många missar söka Föräldrapenningtillägget. Så många som en av tre som har rätt till ersättning, men söker den inte.

Det visar en rapport som LO har gjort.

Publicerad:

Från och med den 1 januari 2014 har alla kooperativ- och privatanställda föräldrar inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtal finns, en försäkring som ger 10 procent extra som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning.

När föräldrapenningtillägget förhandlades fram beskrev LO den som den viktigaste jämställdhetsfrågan i 2013 års avtalsrörelse.

Ansök om föräldrapenningtillägget

LOs rapport i sammanfattning:

 • Ersättning via Föräldrapenningtillägget kan vara betydande för familjeekonomin under föräldraledigheten. Försäkringen medför att många familjer tjänar på ett jämnt uttag.
 • Föräldrapenningtillägget kan medföra ekonomiska incitament för ett jämnare uttag av dagar i föräldraförsäkringen.
 • Föräldralediga kan förlora upp emot 30 procent av inkomsten efter skatt under föräldraledigheten. Rimligtvis ett betydande inkomsttapp.
 • Ersättning från Föräldrapenningtillägget utgör ett viktigt komplement och minskar inkomsttappet med en tredjedel efter skatt.
 • Ersättningen från Föräldrapenningtillägget är även för låga inkomster större än barnbidraget.
 • För den som tjänar 32 000 kronor per månad blir ersättningen via Föräldrapenningtillägget mer än barnbidraget för två barn inklusive flerbarnstillägg.
 • Stora skillnader i uttag av ersättning från Föräldrapenningtillägget mellan könen.
 • I genomsnitt tar männen ut cirka 28 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar inom Föräldrapenningtillägget. Vi har ingen bra jämförande siffra men det får ändå i sammanhanget ses som ett relativt högt uttag.
 • Förbättringar av ersättningen till föräldralediga, som Föräldrapenningtillägget, underlättar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Exakt hur mycket den påverkar är ännu för tidigt att säga.
 • För att utjämna skillnader mellan könen i uttag krävs att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, att otrygga anställningar minskar och en förbättrad arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken.
 • Den genomsnittliga nyttjandegraden är i snitt 75 procent. Det innebär i så fall att föräldrar efter ansökan endast använder tre av fyra dagar de har kvalificerat sig för. Nyttjandegraden är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar.
 • Männen som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 47 procent av dessa. Det motsvarar 85 dagar.

LO-rapport om föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en försäkring som ger föräldrar 10 procent extra under föräldraledigheten, förutom den ersättning föräldralediga redan får från Försäkringskassan. Om föräldrarna tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning ger försäkringen 90 procent på den del av lönen som överstiger taket. För föräldrapenning är taket ca 37 000 kronor per månad.

För att kvalificera sig till en full ersättningsperiod krävs att den anställde arbetat hos arbetsgivare med kollektivavtal under minst 24 månader de senaste fyra åren. Det kan vara hos olika arbetsgivare. Att byta arbetsgivare behöver alltså inte innebära att man återigen behöver kvalificera sig på nytt.

 • Tillägget ges för en sammanhängande ledighet i samband med barns födelse eller adoption, fram till det att barnen fyller 18 månader.
 • Ersättningen motsvarar 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent. Det vill säga lönedelar över taket i föräldraförsäkringen, cirka 37 000 kronor per månad.
 • Du ska ha varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Du får även räkna anställningstid hos tidigare arbetsgivare som också har försäkringen. Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.
 • Varje försäkrad förälder kan få ersättning för högst 180 dagar var i samband med barns födelse eller adoption (tvillingfödsel ger inte dubbla antalet dagar).
 • Du ansöker själv om ersättning från AFA Försäkring. Din arbetsgivare kan anmäla det åt dig, men har ingen skyldighet att göra det.
 • Om du ansöker om Föräldrapenningtillägget betalas automatiskt premien till din tjänstepension för samma period (premiebefrielseförsäkring).
 • Föräldrapenningtillägget betalas inte ut för VAB eller under de inledande "pappadagarna" som ges vid  barns födelse.

Ansök om föräldrapenningtillägget

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: