Fastighets och dataskydd

Information om Fastighets och GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddslag som ersätter den Svenska personuppgiftslagen (PuL) och är tänkt att stärka integritetsskyddet för alla medborgare i EU.

Det är viktigt för att du känner dig trygg med hur vi i Fastighets hanterar dina personuppgifter, då vi värnar om din personliga integritet. Vi ser lagen som en positiv och viktig förändring för hur vi ska  hanterar dina personuppgifter.

När vi hanterar din personuppgifter enligt GDPR innebär det att vi i våra behandlingar ser till att ha ett tydligt syfte, en rättslig grund samt skydd för dina personuppgifter.

Här beskriver vi i korthet hur förbundet hanterar dina personuppgifter:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av förbundet är bland annat uppgifter för identifiering som namn, personnummer, med mera samt kontaktuppgifter som adress, e-post, med mera. Dina personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra vårt uppdrag som fackförening och representera dig som medlem i Fastighetsanställdas Förbund. Uppgifterna behandlas för att administrera ditt medlemskap och de förmåner som är kopplade till detta.

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med ditt inträde och därefter genom det fortlöpande medlemskapet. Du har själv möjlighet att gå in och uppdatera dina kontaktuppgifter på vår hemsida via Mina sidor.

Enligt kollektivavtal tar vi del av vissa uppgifter som lön och anställningsförhållanden från din arbetsgivare. Vi kan även komma att inhämta personuppgifter om dig från andra parter. till exempel myndigheter.

Fastighetsanställdas Förbund är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som utförs inom förbundet. Fastighets lämnar i vissa fall vidare dina personuppgifter till underleverantörer där dina personuppgifter skyddas genom de biträdesavtal förbundet upprättar med leverantören. Vi kan i vissa fall även vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter.

Som registrerad har du en rad rättigheter, bland annat att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilka syften de används, om vi samlar in information om dig från andra företag, myndigheter och så vidare, att få dina uppgifter rättade eller gallrade, beställa registerutdrag samt ta med dina personuppgifter (dataportabilitet) . Dessa rättigheter ska alltid vägas mot gällande lagstiftning och förbundets övriga skyldigheter.

Fastighets har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta. För kontakt med dataskyddsombudet och frågor om Fastighets och GDPR är du välkommen att kontakta oss via forbundskontoret@fastighets.se

Granskad: