Föräldrapenningtillägg

Alla privatanställda föräldrar, på arbetsplatser där kollektivavtal finns med något av fackförbunden anslutna till LO, får tio procent extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning.

Det är en överenskommelse som samtliga fackförbund i LO har lyckats förhandla fram med Svenskt Näringsliv.

Så ansöker du

Eftersom tillägget är utformat som en försäkring är det inte arbetsgivaren som betalar ut ersättningen. Istället måste du ansöka om ersättning hos AFA försäkring, vilka kommer att handlägga försäkringen.

Länk till AFA försäkrings anmälan

Villkor för Föräldrapenningtillägg (FPT)

Försäkringen ger rätt till ersättning i max 180 dagar (6 månader) per barn och förälder. Det betyder att båda föräldrarna har max 180 dagar var per barn om de båda arbetar på en arbetsplats som har tecknat försäkringen.

FPT motsvarar 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp och 90 procent på lönedelar därutöver. Det finns alltså inget maxtak. Storleken på FPT är proportionell i förhållande till uttaget av föräldrapenning.

FPT kan tas ut fram till och med 18 månader efter barnets födelse eller adoption. Dagar som man har rätt till men som inte tagits ut före 18 månader är förbrukade.

FPT kan tas ut under en, sammanhängande period med föräldrapenning. Perioden är den tid som den anställde ansökt om och fått beviljat föräldraledighet för. Hur dagarna med föräldraledighet sedan fördelas under denna period har ingen betydelse. Och följaktligen inte heller om den anställde senare väljer att ändra hur uttaget av dagar sker, i perioden.

För att ha rätt till 180 dagar med FPT så måste föräldern vid barnets födelse eller adoption haft en anställning i minst 24 månader hos en eller flera arbetsgivare som har tecknat försäkring. Anställningstid hos flera arbetsgivare får alltså läggas ihop men bara under en ramtid om 48 månader.

Om anställningen varat i minst 12 månader så ger det rätt till 60 dagar med FPT. Även här får anställningstid hos flera arbetsgivare läggas ihop inom ramtiden 48 månader.

Vid nytecknande av KA och därmed försäkring får den anställde även tillgodoräkna sig anställningstid som fullgjorts under tiden före det att KA tecknats. Exempel: arbetsgivaren tecknar KA, tre månader senare ska den anställde vara föräldraledig. Föräldern har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste tre åren och har därför fullgjort kvalifikationstiden på 24 månader och är berättigad till 180 dagars FPT.

Ansökan om FPT måste göras inom 5,5 år efter barnets födelse eller adoption annars är rätten till ersättning preskriberad.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: