Yrkanden växlade

Fastighets förhandlare har i dag träffat motparten och växlat yrkanden om nytt riksavtal för Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer.

Läs Fastighets yrkanden.

Publicerad:

Fastighetsanställdas Förbunds avtalskrav 2017

LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. Fastighetsanställdas Förbund har anslutit sig till LO-samordningen i avtalsrörelsen 2017, som utgör ett steg i förverkligandet av målen.

En samordning kring en ny modell innebärande att det inom Industriavtalet ska fastställas två märken, ett för de arbetstagare som tjänar mindre än 24 000 per månad som omfattas av krontalsmärkets samt ett märke i procent för de som tjänar mer än 24 000 per månad.

Denna modell avser Fastighetsanställdas Förbund tillämpa på samtliga sina avtalsområden.

Utöver LO samordningen kommer vi fortsätta vårt samarbete med de övriga 6F förbunden i avtalsrörelsen 2017. En bärande del i denna samordning är att inget medlemsförbund kommer att lämna något annat medlemsförbund efter.

Den gemensamma avtalsplattformen bygger på en 12 månaders avtalsperiod.

Ett nytt fenomen har gjort sitt intåg på den svenska arbetsmarknaden, den så kallade hyvlingen. I korthet innebär den att företag istället för att tillämpa turordning enligt lagen om anställningsskydd och säga upp den senast anställde på grund av arbetsbrist, så "hyvlar" man timmar från den enskildes sysselsättningsgrad. Flera anställda kan omfattas och får då ett lägre arbetstidsmått och därmed sänkta löner. Detta helt utan uppsägnings- eller omställningstider. För Fastighetsanställdas Förbund är det en viktig princip att man ska kunna leva på sin lön, heltid är en viktig norm i förbundets branscher och därför vill förbundet reglera frågan om hyvling i våra relevanta kollektivavtal.

Förbundets yrkanden kan delas upp i tre delar, LOs samordningskrav, förbundsspecifika krav samt avtalsspecifika krav. Förbundets uppfattning är att kollektivavtal, i samma bransch ska vara konkurrensneutrala.

Fastighetsanställdas Förbunds Avtalsyrkanden 2017

Arbetsgivarorganisation: Arbetsgivaralliansen

Avtal: Ideella och Idéburna Organisationer

Samtliga yrkanden avser ett ettårigt kollektivavtal

Löneökningar med 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

• Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension som förhandlas centralt mellan LO och Svenskt näringsliv.

• Rätten att få 6 månaders tjänstledighet för att prova annat arbete.

• Att permission ska beviljas vid 50-årsdagen om denna dag infaller under en veckoarbetsdag.

Branschvana utges till arbetstagare som vid anställningen har varit verksam inom yrket i 4 år. Att välja att vara kvar hos en och samma arbetsgivare ska också löna sig, därför ska branschvana även omfatta dessa.

• Att § 2 Mom. 3 stryks om att arbetstagaren inte har företrädesrätt till återanställning om den tidsbegränsade anställningen är kortare än 1 månad.

• En skrivning om nationaldagen.

Fastighets förbehåller sig rätten att komplettera yrkandena under förhandlingens gång.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: