LO-förbunden har växlat yrkanden med motparten

LO-förbunden som förhandlar gemensamt om nytt Almega Samhall-avtal har växlat yrkanden med motparten.

Publicerad:

Avtalskrav överlämnade till Almega Samhallförbundet inför kollektivavtalsförhandlingarna Avtal 2017.

Följande avtalskrav presenteras efter genomgång med LO och förbunden:

* Löneökningar med 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. Avtalsperioden avser 1 år

Kommentar:
Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 24 000 kronor

* Arbetstidskonto
Då det inte alltid ges möjlighet att ta ut inarbetad tid på arbetstidskonto, yrkar vi på att vid brytpunkten för året, ge de anställda möjlighet att om man så önskar, omvandla hela eller delar av den överskjutande delen till pension

' Lätthelger
Då det finns oklarheter vad som gäller vid lätthelger i kollektivavtalet, yrkar vi på en förklarande text i avtalet, vi återkommer med text under förhandlingarna

* Arbetsgrupp-lönesystemet
Då arbetet med det nya lönesystemet bara har påbörjats, yrkar vi på att fortsätta det arbetet under kommande avtalsperiod

* Varseltider
Då det ofta blir problem vid byte av placering med en varseltid på två dagar, yrkar vi på att den ska jämställas med en schemaförändring och utökas till 14 dagar

* Minsta gräns 5 timmar/dag
Arbetsdagens längd ska vara minst 5 timmar

* §5 mom1
Höjd ersättning för lördag och söndag

* Arbetsmiljö
Förslaget är att det bildas en gemensam arbetsgrupp för att se på vilket sätt parterna kan arbeta med den psykosociala arbetsmiljön i Samhall.

Stockholm den 8 juni 2017
................................... ........................................
Ann-Marie Stenberg Carlsson, LO, Kent Johansson, HRF, Leena Kyhlros, IF Metall, Joakim Oscarsson, Fastighets, Tony Berggren, GS, Annika Ödebrink, Seko, Hans-Olof Håkansson, Handels, Per Svensson, Kommunal

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: