Förbundets cirkulär klart

Fastighets cirkulär för uppgörelsen på Samhall är klart. Här är innehållet.

Publicerad:

Avtalsinformation Samhall
Förbundsstyrelsen har den 10 oktober antagit förslaget till nytt kollektivavtal avseende Samhall inom Almega. Överenskommelsen gäller för perioden 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020.

Grundlön
Månadsavlönad arbetare erhåller vid heltidsanställning grundlön enligt nedan:
Grundlön fr o m 2017-10-01 20.408 kr
Grundlön fr o m 2018-10-01 20.899 kr
Grundlön fr o m 2019-10-01 21.474 kr

Tillägg för övertid, obekväm arbetstid och semesterlön (s k balkongtillägget)
Dessa tillägg ökar den 1 oktober 2017 med 2,2%, den 1 oktober 2018 med 2,0% och den 1 oktober 2019 med 2,3%

Utvecklingsanställning (UVA) byter namn till Lönebidrag för utveckling (LFU) Grundlönen för LFU höjs den 1 oktober 2017 med 2,2%, den 1 oktober 2018 med 2,0% och den 1 oktober 2019 med 2,3%

§ 2 Anställning
Mom 4 Verksamhetsområde
Delvis ny text i stycket:
Verksamhetsområdet är ett ortsspecifikt område som ska fastställas genom förhandling mellan de lokala parterna. Verksamhetsområdet ska vara minst fem och högst 50 km. Verksamhetsområdet kan gå in i varandra. Vid fastställandet av verksamhetsområde ska hänsyn till allmänna kommunikationer tas. Förändring av verksamhetsområden ska inte göras om de innebär väsentliga fördyringar för de anställda, t e x dubbla busskort. Vid bristande enighet om verksamhetsområdets omfattning hänskjuts frågan till de centrala parterna. Om arbetstagare anvisas arbete på annan arbetsplats än vederbörandes ordinarie ska om inte särskilda skäl föreligger besked härom ges minst två dagar i förväg.

§ 4 Arbetstid
Mom 3:3 Vid arbetstid förlagd enligt arbetstidsschema
Tillägg sista stycket, ny text:
Med lätthelgdagar avses röda kalenderdagar som infaller under måndag till fredag.

Mom 6 Arbetstidsförkortning
Tillägg till 3:e stycket, delvis ny text:
Ledighet som begärs hos arbetsgivaren i god tid ska beviljas om det inte finns sakliga skäl. Om all ledighet inte kunnat tas ut under uttagsåret kan arbetsgivaren lägga ut resterande ledighet under åren närmast efter uttagsåren.

§ 12 Ledighet och ersättning vid sjukdom, arbetsskada, läkar- och sjukvård mm
Ny rubrik med nya mom och delvis ny text
Mom 1 Ledighet utan löneavdrag
Läkar-tandläkar-eller sjukhusbesök ska i första hand ske utanför arbetstid. Om inte detta är möjligt, får arbetare vid akut sjukdom, olycksfall eller vid akuta tandbesvär besöka läkare, sjukhus eller tandläkare utan att löneavdrag görs. Detsamma gäller vid efterbehandlingar, röntgen, skärmbildsundersökning, mammografi-eller cellprovsundersökning samt PSA-provtagning. Besöket skall kunna styrkas. Vid sjukskrivning tillämpas istället sjuklönereglerna.

Mom 2 Ledighet utan löneavdrag vid olycksfall eller arbetsskada m m
Löneavdrag görs inte vid läkar-/tandläkarbesök för arbetsskada eller befarad sådan samt vid yrkesmedicinsk undersökning efter kallelse. Detta gäller även om olycksfall som inträffar under färd till eller från arbetsplatsen. Om läkare föreskriver återbesök görs heller inte avdrag för detta.

Mom 3 Ersättning för kostnader
Ersättning vid sjukdom, arbetsskada, läkar-eller sjukhusvård m m utges enligt lag.
Vid olycksfall eller arbetsskada enligt mom 2 ovan, ersätter arbetsgivaren styrkta resekostnader som inte ersätts av Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning och ersättning för styrkta kostnader för läkarvård med belopp motsvarande av respektive landsting fastställd läkarvårdtaxa, dock högst upp till gällande högkostnadsskydd.
Ersättningen utges av företaget endast i de fall ersättningen för kostnaden inte utges i TFA eller någon annan motsvarande försäkring. Företaget står inte för den mellanskillnaden som kan uppstå vid arbetares färdolycksfall med icke trafikpliktigt fordon.

Övrigt, arbetsgrupper
Parterna fortsätter arbetet med 2 arbetsgrupper, översyn av lönesystem och översyn av Utvecklingsavtalet.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: