KFO-Samhall AB

Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till KFO-Samhall AB. 

Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall.

Nytt avtal tecknat 10 oktober 2017. Nya avtalet gäller 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020.

Grundlön
Månadsavlönad arbetare erhåller vid heltidsanställning grundlön enligt nedan:
Grundlön fr o m 2017-10-01 20.408 kr
Grundlön fr o m 2018-10-01 20.899 kr
Grundlön fr o m 2019-10-01 21.474 kr

Tillägg för övertid, obekväm arbetstid och semesterlön (s k balkongtillägget)
Dessa tillägg ökar den 1 oktober 2017 med 2,2%, den 1 oktober 2018 med 2,0% och den 1 oktober 2019 med 2,3%

Utvecklingsanställning (UVA) byter namn till Lönebidrag för utveckling (LFU) Grundlönen för LFU höjs enligt följande. Den 1 oktober 2017 är lönen 17 630 kronor, den 1 oktober 2018 17 982 kronor och den 1 oktober 2019 18 396 kronor.

Nytt avtal om LFU för äldre än 50

Nytt avtal tecknat i juni 2019, som begränsar möjligheter att anställa enligt LFU för dem som är över 50 år har tecknats av LO:s åtta förbund. LFU får då bara användas om Samhall förhandlat centralt och fått tillstånd av LO-förbunden. 

Avtal om LFU över 50

Förbundets Cirkulär 2017-2020

Samhallavtalet 2017-2020

Bilagor till Samhallavtalet 2017-2020

Protokoll inbyggd verksamhet

Överenskommelse inbyggd verksamhet

Cirkulär inbyggd verksamhet och MB-avtal

Samhall MB-avtal

Protokoll Karensavdrag

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: