Information om samverkansavtal Fastigo

Här finns nytt samverkansavtal med Fastigo, tecknat 1 september 2019. Informationstexten är samma som i Fastighets Cirkulär nr 1/2019.

Nya avtalet, med cirkulär, finns som länk nedan.

Avtalsinformation Fastigo-Samverkansavtal

Samverkansavtalet med bilagan Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling mellan Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision samt PTK gäller sedan 1997. Parterna har nu träffat överenskommelse om ändringar i avtalet från den 1 september 2019.

Samverkansavtalet är en vidareutveckling av MBL med en modell för utvecklad samverkan mellan de lokala parterna och medarbetarna. Samverkansavtalet ger förutsättningar för att hantera medbestämmandefrågor på rätt nivå i företaget. Det ger ett ökat engagemang, medverkan och ansvarstagande från medarbetarna vilket skapar förutsättningar för ett bättre beslutsunderlag.

För att avtalet ska gälla på företaget krävs att de lokala parterna träffar ett lokalt samverkansavtal som är anpassat till företagets organisation och förutsättningar. Ett lokalt samverkansavtal ersätter formerna för medinflytande i 11, 12, 14 och 19 § MBL med vissa undantag.

Notera att vissa regler i avtalet gäller för alla medlemsföretag, oavsett om lokalt samverkansavtal har träffats eller ej. Detta framgår av avtalets anmärkningar.

Samverkansformer
Enligt samverkansavtalet finns olika former för samverkan. Vissa frågor ska alltid hanteras i form av en förhandling mellan de lokala parterna. De centrala parterna har utökat de situationer där förhandling alltid ska ske, samt tydliggjort vilka parter som ska kallas till förhandlingen.

I tre fall ska samtliga berörda kollektivavtalsparter kallas till förhandling, se avtalstext nedan. Det gäller alltså även parter som inte är representerade i det lokala samverkansavtalet. Ofta är det Ledarna och akademikerfacken som inte ingår i den lokala samverkan.

Förhandling i stället för Samverkan ska alltid ske i följande fall:
1. Omorganisationer som leder till driftsinskränkningar (29 § LAS).
2. Övergång av verksamhet (6b § LAS).
3. Anlitande av entreprenör (38 § MBL).
4. När så särskilt begärs av arbetstagarpart eller arbetsgivaren.

Vid förhandling med anledningen av punkt 1, 2 och 4 ska samtliga berörda kollektivavtalsparter kallas till förhandlingen, även de parter som inte är representerade i det lokala samverkansavtalet.

Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetens- utveckling

Det har gjorts en översyn av Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling för att det ska överensstämma med gällande lagstiftning. Avtalet är en bilaga till Samverkansavtalet och reglerar hur samverkan kring dessa frågor ska hanteras.

I avsnittet om arbetsmiljö har det tydliggjorts att även social och organisatorisk arbetsmiljö omfattas av arbetsmiljöarbetet. Det har även införts tydligare skrivningar om skyddskommitténs sammansättning samt att det ska eftersträvas en jämvikt i representationen mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Avsnittet om likabehandling följer diskrimineringslagen. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva sin verksamhet så att diskriminering och trakasserier inte uppstår samt att lika möjligheter främjas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den metod som ska användas för att motverka diskriminering och främja likabehandling är att arbeta med aktiva åtgärder enligt reglerna i diskrimineringslagens tredje kapitel. De lokala parterna kan komma överens om att arbetet med aktiva åtgärder kan hanteras i skyddskommittén alternativt i det företagsövergripande samverkansorganet.

Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska årligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder och arbetsgivare med minst 10 anställda ska skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för den undersökning av risker, hinder och analys som har gjorts samt de förebyggande och främjande åtgärder som vidtagits eller planeras. Uppföljning och utvärdering ska också ingå.

Arbetsgivarens kompetensutvecklingsinsatser ska ske på sådant sätt att det främjar likabehandling enligt diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder för skilda typer av befattningar och inom olika kategorier av arbetstagare.

Vänliga hälsningar
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND

Jari Visshed
Joakim Oscarsson

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: