Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Omorganisationer kan leda till ökad sjukfrånvaro och fler förtidspensionärer. Det är några av slutsatserna i ett nyligen avslutat forskningsprogram.

Forskningsprogrammet ”Organisationsförändringar och arbetsrelaterad hälsa” har pågått sedan 2002. Det startades i Arbetslivsinstitutets regi och när institutet lades ned övergick delar av forskningen till sektionen för försäkringsmedicin hos Karolinska institutet. Några av delstudierna presenterades nyligen på ett seminarium.
Bland annat har man tittat på kommuner där det pågår omorganisationer. De visar att oron för organisationsförändringar märks i form av:

  • sämre hälsa
  • tystnad
  • missnöje
  • konflikter
  • att fler väljer att sluta.
  • att antalet långtidssjukskrivningar ökar och
  • att fler går i förtidspension.
De anställdas hälsa påverkas också av hur omorganisationen går till. De som intervjuats känner att det inte finns plats för kompromisser, att de har bara små möjligheter att påverka processen och att besluten är otydliga.
Ju större organisationsförändring desto fler långa sjukskrivningarna och förtidspensioneringar. Men studien visar också att efter en tid kan ohälsan börja minska igen.
– Enligt enkätsvaren beror det på att personalen fått bli delaktiga i processen och erbjudits utbildning. Att flera myndigheter eller avdelningar har börjat samverka med varandra har också fått positiva effekter, säger docent Stefan Szücs.
– Omorganisationer som bygger på samverkan mellan de anställda, chefer och ledning får minst negativa påverkan. Det är lätt att säga med svårt att genomföra, säger Stefan Szücs.

En annan delstudie har tittat på vilken roll som arbetsorganisationen spelar för arbetsförhållanden och hälsa. Fil dr Malin Bolin från Umeå Universitet har bland annat skapat en databas om friska arbetsplatser.
Studierna bekräftar att centraliserade arbetsorganisationer där anställda sällan eller aldrig får bestämma hur arbetet ska utföras och vad som ska göras ökar ohälsan. Stress och hjärt- och kärlsjukdomar är några av följderna.
– Om de anställda får mer kvalificerade arbetsuppgifter och om de i större utsträckning får bestämma hur jobbet ska läggas upp ökar hälsan. Det gäller framför allt i monotona och enformiga jobb.
Det finns också skillnader mellan olika branscher.
– Till exempel har arbetsplatser med mycket kundanpassning ökad risk för sjukfrånvaro, även om arbetsvillkoren är bra för övrigt, berättar Malin Bolin.
– Arbetsplatser med hårda resultatmätningar har också blivit allt vanligare i dagens samhälle. Studierna visar att på den typen av arbetsplatser har de anställda lägre krav på sig själva. Man skulle kunna tro att det är tvärtom. Min hypotes är att de anställda väljer att utföra det som mäts bra och inte bryr sig lika mycket om det andra.

Minna Pyykölä
nr 3|2011
40 miljövärdar byter arbetsgivare
Folkets hus i Gävle säger upp all personal
Intervjun: Han vill få oss att tänka positivt
Kulturen gör avtryck i Gottsunda
Ledaren
Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Tänk dig för innan du bloggar om jobbet
”Stoppa utförsäkringarna”
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se