Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Vardagsnära energikurs
Energikurs för fotfolket
Att ge fastighetsskötare bättre kunskaper om hur de med enkla medel kan åstadkomma energieffektiviseringar, är syftet med ett nyligen avslutat utbildningsprojekt i Mellansverige. Fastighetsfolket var på plats när kursen kom till Österbybruk.

I ett av klassrummen i Österbyskolan hade 16 fastighetsskötare från tre fastighetsbolag i trakten och från Östhammars kommun samlats. De var där för att lära sig mer om inomhusklimat, värmesystem, ventilation, varmvatten, belysning och hur olika värmecentraler fungerar. Teori varvades med besök i skolans fläktrum och fjärrvärmecentral.
– När man pratar om energieffektivisering hamnar mycket fokus på teknik. Ändå står tekniken bara för en tredjedel av den totala potential som finns för
att minska energiåtgången, förklarade kursledare Jan Forslund. De delar som ofta glöms bort, eller som det tas för lite hänsyn till, är arbetsorganisationen och de som bor eller arbetar i fastigheten.
– När ledningen på företaget eller i kommunen inser fastighetsskötarnas roll och möjligheter får man ett bättre resultat, sa Jan Forslund. Jag önskar att ni fastighetsskötare, som är nära tekniken hela tiden med era fem sinnen, ska tas till vara bättre i arbetet med energi­effektiviseringen.
Så sker dock sällan om inte fastighetsskötarna själva engagerar sig och visar vad de kan, framhöll han.
– Tala också om för dem som säljer tekniken vilka behov ni användare har.

En viktig bit är att få med sig dem som bor i fastigheten eller vistas i lokalerna.
– Ni fastighetsskötare kan också vara kunskapsförmedlare och få hyresgästerna att tänka energimässigt, sa Jan Forslund.
Energieffektivisering handlar bland annat om att förstå hur människor påverkas av temperaturen i sin lägenhet eller sitt kontorsrum. Att spara energi kan gå hand i hand med ett bra inneklimat.
– Det viktigaste är att få luften i rummet att hålla rätt temperatur och att den omsätts med rätt hastighet. Temperaturen på tilluften ska vara lite lägre än rummets temperatur för att den friska luften utifrån ska kunna blandas med den varmare inomhusluften.
Ett vanligt problem, som också togs upp på kursen, är kalldrag i äldre fas­tigheter där det finns friskluftintag nedanför eller ovanför ett fönster. För att motverka kalldraget händer det att hyresgästen ökar värmen på termostaten eller täpper till springan, vilket i sin tur leder till att ventilationen sätts ur spel.
– En lösning kan vara att byta ut tätningslisten i fönstret mot en textillist, berättade Jan Forslund. Textillisten bidrar till att sänka hastigheten på kalluften och påverkar inomhustemperaturen åt rätt håll. En annan variant kan vara att styra ner luften från springan mot golvet istället.

energikurs
– Håll koll på alla värmemätare i fläktrummet, uppmanade
kursledare Jan Forslund de 16 kursdeltagarna. På värme-
mätarna kan man se om något i anläggningen inte fungerar
som det ska.Under besöket i fläktrummet fick kursdeltagarna bland annat lära sig hur viktigt det är att hålla koll på de olika värmemätare som visar temperaturen på tilluften när den passerat värmeväxlaren respektive på frånluften.
– Ni kan räkna ut anläggningens verkningsgrad för att se om värmeväxlaren används fullt ut eller om ni behöver jus­tera systemet. Här kan ni ganska enkelt spara energikostnader, påpekade Jan Forslund.
Österbykolans värmeväxlare fungerar med en rotor och den borde, enligt Jan Forslund, ha ett högre varvtal för att ge bättre effekt. Skolans fastighetsskötare Anders Karlsson, som var en av kursdeltagarna, lovade att han skulle ta en närmare titt på detta.
Ett annat sätt för fastighetsskötare att bidra till energieffektiviseringar är att se över drifttiderna i fastigheten. I kommersiella fastigheter kan det räcka med att ventilationen sätts igång först när folk har börjat komma till jobbet istället för timmarna innan.
Kursen avslutades med en genomgång av kurspärmen och med en uppmaning från kursledaren att använda checklistorna för värmeproblem och för drift- och energikontroll.

Kursen i praktisk energieffektivisering har genomförts vid 20 tillfällen och på lika många platser. Initiativtagare är Energikontoret i Mälardalen.
– Fastighetsskötare kan göra mycket med små medel. Men de saknar ofta kun­skaper om hur det ska gå till. Vi vill att de ska våga agera när de kommer
tillbaka till jobbet efter kursen, säger initiativtagaren Hans Jältorp från Energikontoret Mälardalen.
Det första kurstillfället var i våras. Utvärderingar som gjorts visar att de flesta av deltagarna tror att de kommer att få användning för kunskaperna i jobbet. Många efterlyser också vidareutbildning inom området. Om det blir en fortsättning på kursen är dock ännu oklart.
Hans Jältorp skulle också vilja sätta ihop en utbildning för politiker och fastighetsförvaltare för att de ska förstå fastighetsskötarnas roll och vad de och andra på företaget eller inom kommunen kan göra för att bidra till en energieffektivisering.
Utbildningssatsningen sker i samarbete med Sabo, Fastighetsägarna, Vattenfall, Energimyndigheten och energikontoren Östra Götaland, Mälardalen och Regionför­bundet Örebro.

rör

Ekonomin sitter inte i termostaterna”
Tips ur kursmaterialet:

  • Anpassa värmekurvan så att inomhustemperaturen blir så jämn som möjligt, oavsett utetemperatur. Ha tålamod att hitta en optimal kurva. ”Ekonomin sitter inte i termostaterna utan i reglercentralen i fjärrvärmecentralen”.
  • Vid tilläggsisolering av fastigheten kan innetemperaturen sänkas, särskilt om isoleringen tidigare stått emot kyla dåligt.
  • Varmvatteninställningen ska vara 55–60 grader så att varmvattentemperaturen är minst 50 grader när kranen öppnas, dock inte över 60 grader, det är för varmt och det finns också risk för att kalk fälls ut.
  • Åtgärder för att spara energi kan öka risken för fukt- och mögelskador. Fuktproblemen kan uppstå när ventilationsflöden dras ner, drifttider minskas och rumstemperaturer sänks. Se till att ha en väl fungerande ventilation!


”Viktigare spara energi än att byta tapeter”
Christer Westin, fastighetsskötare/VVS-tekniker, är en av de två som i huvudsak jobbar med energifrågor på Älvkarlebyhus. Han och kollegan Kenth Svensson arbetar för närvarande med justering av värmekurvor i ett åttiotal fastigheter, varav drygt 30 nyligen har tilläggsisolerats.
– Det tar tid att hitta rätt nivå, men eftersom vi ännu inte fått klagomål från hyresgästerna tyder det på att det finns något att ta på, säger Christer och fortsätter:
– Det är också mest jag och Kenth som pratar energifrågor. Därför är det bra att alla fastighetsskötare som jobbar med driften nu också varit på kursen. Grabbarna kan vara mer på tårna, när de lärt sig mer om vad de ska titta efter.
– Jag kände redan till det mesta, men man snappar alltid upp något och repetition får man aldrig för mycket av.
På kursen pratade både kursledaren och flera av deltagarna om bristande kommunikation mellan företagsledningen och driftpersonalen.
– Vi kan inte skruva upp hatthyllor och byta ut glödlampor ena stunden och jobba med energibesparingar den andra. Vi skulle behöva lägga ner dubbelt så mycket tid på de åtgärder som leder till att företaget kan spara energi och därmed få lägre kostnader.
– Förbättringar i driften syns inte, men det gör nya tapeter och det är väl därför som det läggs mer pengar på den typen av underhåll, menar Christer.


”Cheferna borde ha varit med”
Lennart Andersson, som är fastighets­skötare inom gatu- och fastighetsförvaltningen i Östhammars kommun och jobbar en hel del med energifrågor, tycker att kursen var intressant:
– Det är så lätt att bli hemmablind. Kursledaren gav flera idéer om förbättringar som är ganska enkla att genomföra.
Lennart kommer bland annat att justera styrvärmen i några av fastigheterna.
– Vid tidigare justeringar har jag ändrat för mycket varje gång. Kursledaren visade hur vi kan få bättre kontroll om vi ändrar styrvärmen lite i taget. Den ena fastigheten är sällan den andra lik så värmejustering är ett tidskrävande jobb. Det svåra är att få alla som vistas i fastigheten att bli nöjda. En del märker inget om innetemperaturen sänks något medan andra hör av sig direkt med klagomål, berättar Lennart.
– Kursledaren påpekade flera gånger att den moderna tekniken måste kompletteras med beprövade metoder. Datoriserade system är viktiga, men det bästa resultatet uppnås när vi fastighetsskötare kontrollerar systemet med egna ögon. Det synsättet gillar jag, säger Lennart.
Efter kursen tänkte Lennart att det egentligen var cheferna inom förvaltningen som i första hand borde ha gått den.
– Det skulle öka förståelsen för vår roll i energieffektiviseringarna. Jag kommer att prata om kursen med min chef.


”Ibland krånglar vi till det i onödan”
Thomas Tidstrand, fastighetsskötare inom gatu- och fastighetsförvaltningen i Östhammars kommun, tycker att kursen gav en bra repetition och att det är nyttigt att höra hur fastighetsskötare i andra företag jobbar.
– Efter att ha tänkt mer på hur kursledaren presenterade de olika delarna har jag förstått att vi ibland krånglar till det mer än nödvändigt, säger han.
Thomas pratar ofta med sina kollegor om olika lösningar för att spara energi. Till exempel har fastighetsskötarna sett till att värmen och ventilationen i skolorna sänks på nätterna. Men att få fram bra luft och en komfortabel innetemperatur för varje fastighet har tagit tid.
– Ibland kan det uppstå problem som vi själva inte kan lösa, eftersom utrustningen är för avancerad. Då måste vi kontakta specialister.
Thomas hoppas på vidareutbildning inom VVS och han vill också lära sig mer om undercentraler. Dessutom säger han att det vore roligt att få jobba mer med energieffektivisering.

Text & foto: Minna Pyykölä
nr 1|2012
Arbetade övertid utan ersättning
Begär ledigt för studier i god tid
Fastighetsskötare misshandlades i tvättstuga
Klimatstyrd
Ledaren
Ny på jobbet som de ungas röst i LO
Så fick klubben på Öbo upp lönerna
Vardagsnära energikurs
"Skyddsombuden använder fel kanaler"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se